ORLOVÁ JE OPĚT ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM O DOTACE

     Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Orlové, který má v náplni své činnosti podávání žádostí o dotace, podal v roce 2018 celkem 16 žádostí, z toho bylo 12 schváleno k realizaci, a letos bylo podáno již 18 žádostí o dotaci. Projekty byly zaměřeny na různé oblasti života ve městě.

     Pro sportující obyvatele našeho města je určen projekt pod názvem „Fit stezka v lesoparku“, kdy bylo vybudováno tzv. workoutové hřiště sestavené z pěti fitness stanic, které umožňují procvičení a posilování celého těla.  Projekt byl hrazen z dotačního programu Program rozvoje venkova, který finančně přispěl na celkovou obnovu lesoparku. Z této dotace byly vybudovány také nové chodníky vč. mobiliáře a lanové hřiště. Dalším projektem, který se nyní připravuje, je hřiště pro děti ve věku 3-7 let.

     Od června letošního roku je v areálu u ZŠ Školní umístěno několik prvků pro nácvik parkouru – překonávání překážek v terénu. Jedná se o aktivitu, která je mezi mládeží velice oblíbená. V tomto areálu bude také umístěna sestava lezeckých balvanů, které dětem nabídnou nový druh volnočasové aktivity. Na oba tyto projekty přispěla finančně Nadace OKD.

     Děti z mateřských škol Ke Studánce a Lesní budou mít nově zrekonstruovanou zahradu v přírodním stylu, na kterou bude navazovat environmentální vzdělávání. Tento projekt je realizován za přispění Státního fondu životní prostředí. V MŠ Lesní byla za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zrekonstruována nevyužívaná část budovy a vznikly dvě nové třídy pro 50 dětí.

     K odpočinku občanům města slouží nově zrekonstruovaný park u Moravy, kde byl umístěn nový mobiliář, rekonstruovány chodníky a za přispění Operačního programu životní prostředí byly vysázeny nové stromy, keře a vytvořen mokřad.

    Stejně jako loni byla i v letošním roce získána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci panelového sídliště V. etapa. Jedná se o druhou část, kde budou upraveny místní komunikace, parkovací místa, veřejné osvětlení a zeleň na ul. Dětmarovická a Adamusova. Zároveň byla podána žádost o dotaci na 3. část projektu, jejíž realizace je plánována v roce 2020.

     Před dokončením je rekonstrukce schodů u Moravy, kde vzniknou tzv. pobytové schody, které budou určeny nejen pro pěší, ale i k sezení a sportu. Vysazeno bylo pět stromů u tř. Masarykova, kde budou také na podzim vyměněna svítidla na přechodech pro chodce. Na všechny tyto projekty přispěla Nadace ČEZ.

    V současné době se připravuje zateplení objektů čp. 725, kde se nachází denní zařízení DUHA a MŠ Kpt. Jaroše 762, kde bude instalována i vzduchotechnika, dále projekt na zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a informačního systému Všechny tyto projekty budou finančně podpořeny z Operačního programu životní prostředí.

     Celý proces od podání žádosti o dotaci až po ukončení je náročný a vyžaduje odbornost a připravenost celého týmu, který se na jeho realizaci podílí. Výsledkem této náročné práce je však realizace projektů, které přispějí ke zlepšení kvality života ve městě a v neposlední řadě také úsporu rozpočtu města v řádech miliónů korun.

    Přehled akcí realizovaných s přispěním dotace je uveden na https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/ pod záložkou PROJEKTY MĚSTA.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 2.8.2019

Zpět na výpis