Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Informace o oznamování protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon)

Protiprávní jednání znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

Smyslem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé – za takové oznámení může být uložena pokuta do 50 000 Kč) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení protiprávního jednání dle Zákona:

Ing. Daniela Dobda, pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel. 596 581 174
e-mail: whistleblowing@muor.cz

Oznámení?

Oznámení fyzické osoby („oznamovatele“) obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem páce nebo jiné obdobné činnosti a které

a)    má znaky trestného činu,
b)    má znaky přestupku, za který stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)    porušuje tento Zákon, nebo
d)    porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblasti:

 • 1)    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • 2)    daně z příjmů právnických osob,
 • 3)    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • 4)    ochrany spotřebitele,
 • 5)    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • 6)    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • 7)    ochrany životního prostředí,
 • 8)    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • 9)    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • 10)  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • 11)  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • 12)  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • 13)  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • 14)  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 • a)  závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu,
 • b)  služba
 • c)  samostatná výdělečná činnost,
 • d)  výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • e)  výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • f)   plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • g)  správa svěřeneckého fondu,
 • h)  dobrovolnická činnost,
 • i)   odobrná praxe, stáž,
 • j)   výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jak podat oznámení?

Způsob oznámení protiprávního jednání dle Zákona:

a) elektronicky na emailovou adresu whistleblowing@muor.cz, 

b) písemně poštou na níže uvedenou adresu, kdy však musí být na obálce uvedeno „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“. Podatelna v tomto případě psaní neotevře a předá je příslušné osobě. U oznámení, jež nebudou takto označena, není možné zajistit jejich ochranu.

Adresa pro zaslání oznámení:
MěÚ Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

c) ústně telefonicky na tel. č. 596 581 174, kdy může být telefonický hovor se souhlasem oznamovatele nahráván,

d) osobně v budově MěÚ Orlová, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle nebo kdykoli v úředních hodinách po předchozí domluvě (v přiměřené lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal). O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení. 

e) prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti ministerstva spravedlnosti na stránkách (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/),

f) nebo vyplněním vnitřního oznamovacího formuláře

Náležitosti oznámení?

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, a dále informace o možném Protiprávním jednání.

Jak bude oznamovatel vyrozuměn?

 • O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
 • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto Zákona (např. netýká se oblastí uvedených výše), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba městu Orlová navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li město Orlová opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření město Orlová neprodleně písemně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 • Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.

 Jak bude oznamovatel ochráněn proti odvetným opatřením?

 • Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Oznamovatel tedy nesmí být vystaven odvetnému opatření.
 • Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“.
 • Práva na ochranu se nelze vzdát.
 • Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.
 • Zákon umožňuje uložit pokutu fyzické osobě za vědomě nepravdivé oznámení do 50 000 Kč.

 Jak bude utajena totožnost oznamovatele?

 • K oznámením má přístup pouze pověřená osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů.
 • Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 • Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
 • Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Uchovávání oznámení?

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

Co není oznámením?

 • Stížnost
 • podle správního řádu (§ 175 SŘ)  a) na chování úředních osob   b) na postup správního orgánu
 • Podnět podle § 42 správního řádu
 • Žádost k zahájení správního řízení
 • Řádné nebo mimořádné opravné prostředky
 • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu
 • Námitky, vyjádření a připomínky občanů podané dle zvláštních předpisů
 • Stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Odkazy na právní předpisy:

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie


Datum zveřejnění/aktualizace: 31.7.2023

Zpět na výpis

Oznamovací formulář:

(Poznámka: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatelů, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)