Žádost o koncesi

 

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o koncesi

Právní úprava: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Subjekty oprávněné provozovat živnost:

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem, státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

U fyzických osob – ohlašovatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

U právnických osob – osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak, jsou

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
b) bezúhonnost.

Za bezúhonnou se pro účely živnostenského  zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu.

Zahraniční osoby – problematika podnikání zahraničních osob na území České republiky je poměrně složitá, doporučujeme konzultaci na živnostenském úřadě.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

 Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Písemnou žádostí o koncesi podanou na kterémkoli obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Kterýkoliv obecní živnostenský úřad nebo kontaktní místo veřejné správy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

budova B, č. dveří 103,

Bc. Jana Bukovská, jana.bukovska@muor.cz

Bc. Gabriela Majzlíková, gabriela.majzlikova@muor.cz

tel. 596 581 473

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30 - 12:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Fyzická osoba připojí k žádosti o koncesi dle § 50 odst. 2 živnostenského zákona

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3  věty třetí živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 živnostenského zákona; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky odštěpný závod, doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2 živnostenského zákona), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky  nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu

Právnická osoba připojí k žádosti o koncesi dle § 50 odst. 2 živnostenského zákona:

a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle  § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstvce 1 písm a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle  § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.
 
Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.
Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.
 
Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Potřebné formuláře (Jednotný Registrační Formulář) jsou k dispozici

 • na živnostenském úřadu
 • na internetových stránkách MěÚ Orlová (v sekci "Formuláře ke stažení")
 • na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
 • interaktivní formulář pro elektronické podání na adrese https://www.rzp.cz/epo/cs/
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání činí 1 000,-Kč.

Přijetí další žádosti o koncesi 500,-Kč.

Poplatek je možno uhradit přímo na živnostenském úřadě (pokud je žádost podávána na zdejším živnostenském úřadě). Doklad o zaplacení správního poplatku musí být doložen k žádosti o koncesi.

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše správních poplatků na úseku živnostenského podnikání jsou uvedeny v sazebníku v části I v položce 24, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

Sleva na poplatku dle § 9  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000,-Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Jestliže má žádost o koncesi všechny náležitosti dle živnostenského zákona, jsou připojeny  předepsané doklady a podnikatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi a následně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
 

Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Doklady, které se přikládají k žádosti o koncesi, je třeba předložit v originále nebo ověřených fotokopiích. V případě cizojazyčného dokladu je nutné předložit doklad včetně jeho překladu do českého jazyka, provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to se netýká občanů členských států EU – mohou předložit neformální překlad).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

Služba Elektronické podání prostřednictvím JRF umožňuje podnikatelské veřejnosti vytvořit elektronické podání, které musí učinit podnikatel před vstupem do živnostenského podnikání nebo během podnikání vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ), příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotní pojišťovně (ZP) nebo ve vztahu k finančnímu úřadu (FÚ) a hlášení úřadům práce (ÚP). Přihlášený uživatel má usnadněn výběr subjektu, pro který chce vytvořit podání, a může si do formulářů načíst své osobní údaje ze základních registrů veřejné správy. Uživatelé se přihlašují prostřednictvím online služby elektronické identifikace uživatele - národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Správně vyplněné podání lze elektronicky přímo odeslat na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného živnostenského úřadu.

Vybraný ŽÚ po obdržení podání toto odpovídajícím způsobem zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.

Odeslání vyplněného podání na elektronickou podatelnu ŽR

Tento způsob podání vyžaduje od uživatele uznávaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) založený na kvalifikovaném certifikátu. Seznam tuzemských poskytovatelů kvalifikovaných certifikátů (řazeno abecedně), platný k 1.1.2021 je následující:

 • Česká pošta, s. p.,
 • eIdentity a. s.,
 • První certifikační autorita, a. s.

Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 Podrobné informace k elektronickému podání lze nálezt na této stránce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 

Související předpisy:

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 

Rozhodnutí o koncesi je vydáváno v režimu zák .č. 500/2004 Sb., správní řád jako správní rozhodnutí a tudíž se proti němu lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.

 Není-li splněna některá z podmínek podle § 53 odst. 1 živnostenského zákona nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.

Při provozování živnosti musí podnikatel dodržovat podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů. Neplnění těchto povinností může živnostenský úřad sankcionovat

 • uložením pokuty
 • pozastavením provozování živnosti (nejdéle na dobu 1 roku)
 • zrušením živnostenského oprávnění
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
 
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Jana Bukovská
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14.10.2021
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
  14.10.2021
29. Datum konce platnosti návodu:
     
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
     

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.10.2021

Zpět na výpis