Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi

Právní úprava: § 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení změn je podnikatel oprávněn podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontakního místa veřejné správy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nastane-li změna údajů uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi je povinností podnikatele oznámit všechny změny a doplnění, a předložit doklady o nich, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Podáním oznámení změn na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontakního místa veřejné správy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Kterýkoliv obecní živnostenský úřad nebo kontaktní místo veřejné správy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

budova B, č. dveří 103,

Bc. Jana Bukovská, jana.bukovska@muor.cz

Bc. Gabriela Majzlíková, gabriela.majzlikova@muor.cz

tel. 596 581 473

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30 - 12:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle § 49 odst. 1 a § 56 odst. 1 věty první živnostenského zákona  platí § 46 odst. 6 živnostenského zákona přiměřeně.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Potřebné formuláře (Jednotný Registrační Formulář) jsou k dispozici

 • na živnostenském úřadu
 • na internetových stránkách MěÚ Orlová (v sekci "Formuláře ke stažení")
 • na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
 • interaktivní formulář pro elektronické podání na adrese https://www.rzp.cz/epo/cs/
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

Správní poplatek dle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činí:

 • dle položky č. 24 písm. e) za změnu rozhodnutí o udělení koncese 500,-Kč
 • dle položky č. 24 písm. f) za vydání rozhodnutí o schválení opdpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,-Kč
 • dle položky č. 24 písm. g) za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,-Kč.

Poplatek je možno uhradit přímo na živnostenském úřadě.

Předmětem poplatku není:

 • změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedené současně s vydáním rozhodnutí o udělení koncese

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše správních poplatků na úseku živnostenského podnikání jsou uvedeny v sazebníku v části I v položce 24, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

Sleva na poplatku dle § 9  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000,-Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Na základě oznámení podle § 49 odst. 1 a § 56 odst. 1 živnostenského zákona živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku, podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese  a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
 

Další účastníci postupu nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Žádné další činnosti nejsou po žadateli vyžadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

K podání (oznámení změn) lze využít i těchto elektronických služeb:

 1. pomocí lokálně instalované aplikace JRF pro vytváření elektronických podání (viz poznámka č. 1)
 2. pomocí webové aplikace na portálu www.rzp.cz (viz poznámka č. 2)

Poznámka č. 1

Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).

Elektronické podání lze vytvořit pomocí Java aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na této stránce.

Po stažení a úspěšném nainstalování Java aplikace JRF na svém počítači (viz odkazy níže) může podávající vytvořit EPO a odeslat jej podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu (DS). Podávající má také možnost si z aplikace vyplněný formulář vytisknout.

Aplikaci JRF je možné stáhnout na adrese https://www.rzp.cz/elpod.html.

Poznámka č. 2

Od 1.1.2019 je ve zkušebním provozu nová Web aplikace JRF spustitelná ve webovém prohlížeči. Tato aplikace umožňuje vytvořit elektronické podání ve stejném rozsahu jako Java verze s využitím rozšířené funkcionality dostupné pro autentizované uživatele. V případě použití varianty podání do datové schránky úřadu odpadá nutnost instalace na počítač uživatele. Při odesílání elektronicky podepsaného podání Web aplikace JRF vyžaduje instalaci Javy (verze 8). Ve zkušebním provozu je aplikace dostupná pouze pro použití v prohlížečích Chrome a FireFox aktuální verze.

Podání vytvořené oběma typy aplikací (dle bodů 1 a 2) lze vybranému živnostenskému úřadu doručit následujícími způsoby:

1. Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

Tento způsob vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 5 zákona č. 297/2016 Sb., zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Lze tedy použít pouze kvalifikované certifikáty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Seznam tuzemských poskytovatelů (řazeno abecedně, přehled je platný k 10.10.2017):

 • Česká pošta, s. p.,
 • eIdentity a. s.,
 • První certifikační autorita, a. s.

Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx.

2. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Tento způsob vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Příslušný ŽÚ, který je označen podatelem pro zpracování tohoto EPO, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí.

Zjištění stavu elektronického podání

Popis pro zjištění stavu podání platí pouze pro podání zaslaného na Elektronickou podatelnu ŽR. Podání lze vyhledat dle čísla podání, které mu bylo přiděleno systémem RŽP ve tvaru Ennnnn nebo pouze číslo nnnnn (tj. např. E1111 nebo 1111). Toto číslo je uvedeno v záhlaví vytištěného PDF formuláře po odeslání podání. Stav podání může nabývat hodnot:

 • nenalezeno - zadané číslo podání nebylo nalezeno,
 • doručováno na ŽÚ - podání bylo odesláno, probíhá jeho doručování určenému živnostenskému úřadu,
 • doručeno na ŽÚ - podání bylo doručeno do systému RŽP pro určený živnostenský úřad, jeho zpracování ovšem nebylo dosud zahájeno,
 • přijato na ŽÚ - podání bylo na živnostenském úřadu přijato, probíhá jeho zpracování,
 • vyřízeno - zpracování podání bylo živnostenským úřadem v systému RŽP ukončeno.

Stav elektronického podání lze zjistit pomocí odkazu uvedeného na stránce https://www.rzp.cz/elpod.html.

V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podávající elektronickou doručenku do své datové schránky.

Podpora

V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, je doporučeno obrátit se na nejbližší živnostenský úřad, který podnikateli pomůže s vyplněním jeho podání přímo na přepážce ŽÚ.

V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

Příručky, instalační soubory a další informace k elektronickým podáním lze nalézt na stránce https://www.rzp.cz/elpod.html.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 

Související předpisy:

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 

Na základě oznámení změny živnostenský úřad podle okolností případu provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolnosti případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

Rozhodnutí o změně koncese je vydáváno v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako správní rozhodnutí a tudíž se proti němu lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení. O použití opravného prostředku je účastník řízení řádně poučen

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo v rozporu s § 56 odst. 1 živnostenského zákona neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich (§ 62 odst. 1 písm. v) a písm. w) živnostenského zákona).

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 20 000,-Kč (§ 62 odst. 4 písm. d) živnostenského zákona).

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
 
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Jana Bukovská
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14.10.2021
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
  14.10.2021
29. Datum konce platnosti návodu:
     
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
     

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.10.2021

Zpět na výpis