Oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení přerušení provozování živnosti
Oznámení pokračování provozování živnosti

Právní úprava: § 31 odst. 11 a odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 11 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení přerušení provozování živnosti a oznámení pokračování živnosti je podnikatel oprávněn podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem, kromě povinností stanovených v § 31 odst. 2 živnostenského zákona, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, povinností stanovených v  § 31 odst. 9 a odst. 17 živnostenského zákopna, v § 17 odst. 4 a odst. 8 živnostenského zákona a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Podáním oznámení přerušení nebo pokračování provozování živnosti na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Kterýkoliv obecní živnostenský úřad nebo kontaktní místo veřejné správy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

budova B, č. dveří 103,

Bc. Jana Bukovská, jana.bukovska@muor.cz

Bc. Gabriela Majzlíková, gabriela.majzlikova@muor.cz

tel. 596 581 473

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30 - 12:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Živnostenskému úřadu je třeba doručit pouze písemné oznámení přerušení provozování živnosti nebo oznámení pokračování provozování živnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Potřebné formuláře (Jednotný Registrační Formulář) jsou k dispozici

  • na živnostenském úřadu
  • na internetových stránkách MěÚ Orlová (v sekci "Formuláře ke stažení")
  • na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
  • interaktivní formulář pro elektronické podání na adrese https://www.rzp.cz/epo/cs/
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Na základě oznámení podle § 31 odst. 11 a odst. 12 živnostenského zákona živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele..

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
 

Další účastníci postupu nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Žádné další činnosti nejsou po žadateli vyžadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

Služba Elektronické podání prostřednictvím JRF umožňuje podnikatelské veřejnosti vytvořit elektronické podání, které musí učinit podnikatel před vstupem do živnostenského podnikání nebo během podnikání vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ), příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotní pojišťovně (ZP) nebo ve vztahu k finančnímu úřadu (FÚ) a hlášení úřadům práce (ÚP). Přihlášený uživatel má usnadněn výběr subjektu, pro který chce vytvořit podání, a může si do formulářů načíst své osobní údaje ze základních registrů veřejné správy. Uživatelé se přihlašují prostřednictvím online služby elektronické identifikace uživatele - národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Správně vyplněné podání lze elektronicky přímo odeslat na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného živnostenského úřadu.

Vybraný ŽÚ po obdržení podání toto odpovídajícím způsobem zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.

Odeslání vyplněného podání na elektronickou podatelnu ŽR

Tento způsob podání vyžaduje od uživatele uznávaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) založený na kvalifikovaném certifikátu. Seznam tuzemských poskytovatelů kvalifikovaných certifikátů (řazeno abecedně), platný k 1.1.2021 je následující:

  • Česká pošta, s. p.,
  • eIdentity a. s.,
  • První certifikační autorita, a. s.

Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 Podrobné informace k elektronickému podání lze nálezt na této stránce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 

Související předpisy:

  • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 

Jedná se pouze o zapsání oznámené skutečnosti do živnostenského rejstříku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
  Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku  tím, že neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona (§ 62 odst. 1 pism. q) živnostenského zákona). Za přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000, - Kč (§ 62 odst. 4 písm. e) živnostenského zákona).
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
 

Dotazy týkající se oznámení přerušení či pokračování provozování živnosti Vám zodpoví kterýkoli živnostenský úřad.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Jana Bukovská
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14.10.2021
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
  14.10.2021
29. Datum konce platnosti návodu:
     
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
     

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.10.2021

Zpět na výpis