Pozor na vypalování trávy!

Blíží se jaro, a právě v této době opět nejčastěji budou hrozit požáry trav a dalších porostů. Vypalování trav způsobí každoročně mnoho zbytečných požárů. Je nutné uvést, že pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zakázáno. Navíc při této činnosti hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace. Oheň může být rovněž zanesen větrem nebo proudy horkých spalin s jiskrami do lesů nebo na plochy, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizované zbytky organických látek z dřívější vegetace, přitom oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se jinde až po několika dnech.

 

Fyzická osoba, která vypaluje porosty, se dopouští přestupku, za který může být pokutována až do výše 25 000 Kč příslušným orgánem hasičského záchranného sboru. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby rovněž nesmí provádět spalování dřevního odpadu a spadeného listí plošně, při případném spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Hasičský záchranný sbor může stanovit další podmínky pro spalování nebo může takovouto aktivitu zakázat. Pokud tuto povinnost právnická nebo podnikající fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč, tato pokuta platí také při nenahlášení požáru při plošném vypalování. Také je nutné pamatovat, že při pálení odpadu se musí vždy postupovat v souladu se zákony jako je například zákon o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.

 

Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích jsou někteří lidé stále neponaučitelní a trávu vypalují. Je nutné si uvědomit, že při vypalování (plošné vypalování trávy, vypalování strnišť) a spalování staré trávy (zapálení shrabané trávy na hromadě) mohou lidé zavdat příčinu nejen ke vzniku požáru, ale navíc mohou ohrozit životy a zdraví osob, zvířata a majetek. Na závěr je nutné dodat, že vypalování staré suché trávy je sice nejrychlejší způsob likvidace, ale není bezpečný a ekologický, a hlavně je zakázaný.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.4.2015

Zpět na výpis