Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

„Vypouštění“ vyčištěných odpadních vod nebo napojení na splaškovou kanalizaci?

Každý, kdo vypouští odpadní vody (z domovní čistírny či septiku) do vod povrchových nebo podzemních (trativod, „podmok“ apod.), musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona.  

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány v souladu s platnou legislativou, např. odváděny dle smlouvy do veřejné splaškové kanalizace nebo vyváženy z bezodtoké jímky -  žumpy apod. oprávněnou osobou (např. kanalizační společností), která má  pro svou činnost příslušné oprávnění.

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. 

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

  • fyzické osoby za přestupek až 50 000 Kč
  • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající za správní delikt

až 5 000 000 Kč

 

Ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. 

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platila i nadále, povolení však nemohlo být vydáno na dobu delší než 10 let, tedy do r. 2012!

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, byla také dočasně platná.

 Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je možno obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

 

Nové povolení k vypouštění vyčištěné odpadní vody  nebo odkanalizování ?

 

Pokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího povolení k  vypouštění odpadních vod, s odpadními vodami dále z různých důvodů nakládat, musíte legalizovat nakládání s vodami podáním  žádosti o vydání nového povolení. Formulář žádosti obdržíte na příslušném vodoprávním úřadu.

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.

 

Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena v některých případech až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti vydanému rozhodnutí  se můžete odvolat.

 

V procesu správního řízení k vydání povolení vypouštění odpadních vod posuzuje vodoprávní úřad komplex technicko - přírodních a legislativních podmínek, m.j. přihlíží k lokálním podmínkám stavu přírodního prostředí (podzemní vody, půda apod.) a také k případné existenci legálního splaškového kanalizačního řadu, na který by se mohl žadatel napojit bez nutnosti jejich jakéhokoliv (před)čištění.

 

Jako velmi zásadní se jeví  hledisko povinnosti úřadu zkoumat technické možnosti napojení se nemovitosti žadatele na existující funkční splaškovou kanalizaci, protože stávající legislativa nezohledňuje ekonomické hledisko – nutné náklady, naopak požaduje realizovat ekologicky a technicky co nejmodernější systémy čištění odpadních vod (tzv. BAT).

 

Každý vlastník nemovitosti s aktuálním problémem likvidace odpadních vod stojí před rozhodnutím, kterou variantu si vybere k dalšímu postupu řešení. Může věc své konkrétní nemovitosti konzultovat s pracovníky vodoprávního úřadu či projektanty, kteří poradí, jak se rozhodnout  co nejrozumněji.

 

Varianta likvidace odpadních vod odkanalizováním je z ekologického hlediska optimální a nejméně riziková s pohledu ochrany složek životního prostředí.

 

Výhodou napojení na splaškovou kanalizaci je zejména fakt, že je to služba „pohodlné“ realizace řešení problému likvidace fekálií a všech odpadních vod z nemovitostí bez nutnosti provozování domovní  ČOV se všemi riziky (poruchovost citlivého biologického procesu, stálé napojení na elektřinu, riziko technických poruch – nutná pravidelná kontrola a údržba, zápach apod.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozn.: dešťové vody musí být řešeny odděleně a neškodně utráceny na vlastním pozemku nebo napojeny na legální dešťovou kanalizaci.

 

 

Zpracoval odbor ŽP, 03/2014


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
Tato e-mailová adresa bude od 1.2.2019 zrušena.

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30