Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - jak se napojit

Připojení rodinného domu (objektu) na kanalizační řad kanalizační přípojkou (dále jen „KP“) si odběratel podle zákona o vodovodech a kanalizacích pořizuje na své náklady.

Před realizací KP je stavebník povinen u stavebního úřadu vyřídit územní souhlas.

Žádost o územní souhlas se podává k Městskému úřadu v Orlové, odboru výstavby na formuláři, vč. jednoduchého technického popisu s příslušnými výkresy (dokumentace). V případě, že trasa přípojky povede i mimo pozemky vlastníka, je nutno, aby stavebník s  vlastníky cizích pozemků uzavřel smlouvy (souhlasy). Správní poplatek za územní souhlas je stanoven zákonem o správních  poplatcích od 1.1.2013 ve výši 500,- Kč.

Dokumentace bude před vydáním územního souhlasu písemně schválena organizací SmVaK Ostrava, a.s.

Stavebník (žadatel) požádá SmVaK Ostrava a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci. PD lze předat osobně nebo zaslat poštou na adresu: SmVaK Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory 709 00 Ostrava, popř. předat na Obchodní místo v Orlové : Na Olmovci 685, 735 14 Orlová ( středa 8 – 12 hod, 13 – 16 hod) nebo na jiná obchodní místa uvedená  na www.smvak.cz.

 Projektová dokumentace pro územní souhlas

Dokumentace nemusí být zpracována projektantem, technický popis a výkresy však musí obsahovat údaje, které budou v souladu s požadavky SmVaK Ostrava, a.s.:

 • identifikaci stavby, jméno a příjmení, datum narození a bydliště, příp. doručovací adresu stavebníka a zpracovatele dokumentace
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů (platí pro poddolovaná území – nutný souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, OŽPaZ z hlediska poddolování)
 • popis napojení KP na šachtici (musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, deformace, zasahovat do kanalizace a způsobit provozní potíže apod.)
 • popis dalších úprav na KP (např. v územích ohroženými povodněmi nebo jiným nežádoucím vzdutím ve stokové síti osadit zpětnou klapku, zabezpečení proti účinkům poddolování  apod.)
 • jednoduchou technickou zprávu (použitý materiál, DN potrubí, způsob likvidace dešťových vod mimo splaškovou kanalizaci, způsob likvidace stávajícího septiku nebo žumpy)
 • situační výkres (měřítko 1:1000, příp. 1:500) se zákresem připojované nemovitosti. V tomto výkresu musí být zakreslen půdorys připojované nemovitosti a všechny dotčené pozemky stavbou kanalizační přípojky, komunikace, směr a hloubka inženýrských sítí, se kterými se bude kanalizační přípojka křižovat a vnitřní kanalizace
 • podélný řez kanalizační přípojkou (měřítko 1:50) s vyznačením křižujících sítí
 • výpis z katastru nemovitostí  ( kopie) – na vyžádání přiloží ke spisu stavební úřad
 • snímek z katastru nemovitostí  ( kopie) - na vyžádání přiloží ke spisu stavební úřad

Doporučené ČSN: (ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

 Veškeré informace o tom jak podat žádost o stanovisko SmVaK a.s., jak má vypadat projektová dokumentace a co má obsahovat, všechny přílohy jako žádost o stanovisko, žádost o zřízení kanalizační přípojky, souhlas s na-pojením na kanalizaci a další užitečné informace týkající se této problematiky naleznete na www.smvak.cz.

Realizace stavby přípojky

Po vydání územního souhlasu se stavbou KP stavebním úřadem se stavebník dostaví na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s. (Orlová, Ostrava, Havířov, Karviná), kde spolu s Žádostí o zřízení kanalizační přípojky doloží povolení stavebního úřadu, projektovou dokumentaci, výpis a snímek z katastru nemovitostí. Žádost o zřízení kanalizační přípojky je uložena na stránkách www.smvak.cz.

 • Vlastní realizaci si zajišťuje stavebník sám (musí být provedeno odborně a jakostně dle platných norem).
 • Před napojením kanalizační přípojky je vlastník připojené nemovitosti povinen uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací.
 • Před zásypem potrubí doporučujeme provedení zaměření trasy přípojky. Požadavek na způsob zakreslení skutečného provedení kanalizační přípojky je uveden v příloze nebo na stránkách www.smvak.cz
 • Před zásypem kanalizačního potrubí musí být zástupce SmVaK Ostrava a.s. přizván ke kontrole provedených prací. Vlastník vyzve ke kontrole stavby kanalizační přípojky provoz střediska kanalizačních sítí Havířov (p.Antonín Bonczek tel: 603 263 776, příp. p.Jan Macka tel: 604 226 576). Při prohlídce stavby pořídí technik protokol o propojení KP, který je zaslán na zákaznické centrum Karviná.
 • Na základě protokolu o propojení KP je aktualizována smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, kterou žadatel obdrží poštou.  Podpisem aktualizované smlouvy je záležitost uzavřena.
 • Po provedení přepojení vnitřní kanalizace na přípojku musí být stávající zařízení (septik, žumpa apod.) zrušeno, popř. využito jako zásobník na dešťovou vodu.

 Další zásady pro vybudování kanalizační přípojky:

□     Napojení na kanalizační řad musí být v místě odbočovací šachtice nebo v místě dohodnutém s investičním odborem MěÚ Orlová a SmVak Ostrava a.s.

□     Před zahájením zemních prací je stavebník povinen všechny stávající sítě si nechat jejich vlastníky nebo správci vytyčit.  

□     Přípojku si může stavebník provádět svépomocí, pokud zajistí stavební dozor (tj. osobu, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední stavební s maturitou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb), pokud není sám takto způsobilý.

□     Po provedení (před záhozem KP) provede předepsané zkoušky (např. tlakovou zkoušku, zkoušku těsnosti).

□     Další informace na stránkách města www.mesto-orlova.cz nebo u odboru investic ing. Martina Szotkowská, kanalizace @muor.cz, 596 581 424.

□     Informace ohledně územního souhlasu KP získáte u všech pracovníků odboru výstavby, zejména u Bc. Blanky  Pliskové, blanka.pliskova@muor.cz, 596 581 718 nebo u Dagmar Žolnerčíkové, dagmar.zolnercikova@muor.cz, 596 581 719.

 

Vážení občané, věříme, že uvedené údaje Vám budou nápomocny ke zdárnému připojení na hlavní kanalizační řad.

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Leták DOC [58KB]
požadavky na PD skutečného provedení PDF [103.2KB]
žádost o územní souhlas DOC [96KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
Tato e-mailová adresa bude od 1.2.2019 zrušena.

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30