KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - 3. VÝZVA

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícícm 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5 napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být

 • kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na "seznamu kotlů" podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 l u kotlem s výkonem 20 kW).

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období ji od 15.7.2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 30.9.2023. Do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

Uznatelné jsou náklady na:

 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 • akumulační nádobu, kombinový bojler, zásobník TUV
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.) Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu.
 • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Nelze provést výměnu:

 • stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • stávajícíh kamen (kachlová, krbová, litinová) nebo kotle s automatickým přikládáním paliva
 • zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1.1.2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem z programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financovaných z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jak o dotaci požádat?

Žádost si bude možné připravit a uloži již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude možné v elektronické aplikace odesílat od 10:00 hodin dne 13. května. Žádosti budou příjímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30.10.2020.

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout., podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh doručit na Krajský úřad Moravskéhoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačíko F5).

K žádosti o dotaci je nuno přiložit:

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá pliva o příkonu 10-300 kW, napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání  třídy kotle. Pokud byl kotel vyměně do 31.12.2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografii štítku kotle, technickou dokumentací apod.) U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde není třída stanovena výrobce nebo prokázána jiným dokladem je možné využít čestného prohlášení o neznámé třídě kotle,
 • fotodokumentaci stávajího (měněného) kotle napojeného na otoponou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty,
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny., dispoziční právo k účtu také není dostačující.
 • další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.)

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", který bude po vyhlášení dostupný na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz záložka Úřední deska odkaz Dotace.


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.4.2019

Zpět na výpis