DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


18.9.2023, 18:58, Věra Pavlíková

Poděkování -vyřízení mého dotazu ze dne 26.8.2023, 11:34- ohledně vyčištění chodníků- dlažby v mezibloku panelových domů na Výsluní . Náprava byla sjednána ve velmi krátké době . Věřím,že i nadále bude prováděna údržba jak dlažby, tak i zeleně ve zmiňovaném mezibloku. Ještě jednou děkuji.

Dobrý den,
děkujeme.
OSMHS18.9.2023, 17:26, Martin

Mám skromný dotaz,kdy dojde k opravě asfaltového povrchu na ul.Osvobození ,myslím tím tu část od bývalého koupaliště ke vchodu do sportovního areálu.Děkuji za odpověď

Dobrý den,
dotčená část chodníku na ul. Osvobození bude zařazena do návrhu oprav chodníků a komunikací na rok 2024.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 16:25, Ervin

Mám dotaz, zda na Porubské ulici, v úseku od křižovatky s ulicí U haldy po železniční nadjezd směrem k ulici Ostravské, by nemohl být nainstalován zpomalovací retardér a to u domu č. 244, kde je i lampa veř. osvětlení. Porubská ulice se v poslední době stala večer závodní dráhou pro auta se řvoucími upravenými ,motory, která se prohánějí ulicí tam a zpět, občas také krosové motorky, či čtyřkolky. Až dojde k nehodě, bude pozdě.

Dobrý den,
dne 26.09.2023 proběhlo místní šetření za účasti dopravního inspektorátu Policie ČR, na místě bylo dohodnuto umístění informativního radaru ohledně intenzity dopravy a podle vyhodnocení dané situace, zvolíme možnosti zklidnění dopravy např. zpomalovací příčný práh. Informativní radar bude umístěn v měsíci listopadu.
S pozdravem
OD17.9.2023, 12:32, Daniel

Dobrý den, chci se zeptat zdali město upraví rozrostlé keře na ulici Osvobození ( u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank). Úprava by zlepšila vzhled a také viditelnost. Děkuji

Dobrý den,
úpravu tohoto prostoru se zelení na ulici Osvobození (u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank) máme v plánu. Ale z důvodu, že některé zde vysazené dřeviny špatně snášejí řez, zvažujeme vhodná řešení s ohledem na estetickou stránku a další jejich funkčnost v tomto prostoru.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 12:20, Daniel Olenočín

Dobrý den, chci se zeptat zdali by město mohlo udělat parkovací pruhy na parkovišti na ulici Květinová naproti vchodům č.p. 888-891. Zvýšilo by se využití parkovacího prostoru. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vzhledem k typu povrchu na parkovišti v ulici Květinová naproti vchodům č.p. 888-891 nyní neuvažujeme o zakreslení parkovacích pruhů.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 11:43, Dagmar Osifova

Dobry den,kdy bude dokoncena cesta na ul. Potocni Orlova Poruba? Neda se zde uz jezdit k nasim domum. Zadam o reseni. Dekuji .

Dobrý den,
oprava MK na ul. Potoční v Orlové od napojení od silnice na ul. Ostravská po č. p. 1371 je již v realizaci a hotová bude do konce měsíce října 2023.
S pozdravem
OSMHS14.9.2023, 14:43, Petr Sikora

Mohou pracovníci ve sběrném dvoře u nádraží pomocí vyložit dovezených odpad?Je mi 76 let a již podruhé jsem po přivezeme sám musel vyložit lednici a nábytek a tři pupkáči mě zdáli sledovali.Na otevření vrat při výjezdu jsem musel čekat i když jsem byl v areálu sám.

Dobrý den,
k níže uvedenému bychom Vás požádali o bližší specifikaci (jméno občana; datum, kdy mělo dojít k údajnému „incidentu“). Bližší informace by nám pomohly lépe identifikovat a zanalyzovat tuto záležitost. Interně jsme toto diskutovali, nicméně obsluha SD nepotvrdila, že by k něčemu obdobnému mělo dojít. Obecně můžeme sdělit, že elektroodpad se skladuje do speciálních kontejnerů. Vzhledem k faktu, že náš odběratel vyžaduje, co nejefektivnější využití kontejnerového prostoru, tak naše obsluha SD se snaží ustavovat elektroodpad sama tak, aby byl kontejner, co nejvíce zaplněn.
S pozdravem

Markéta Balajková
asistentka vedení společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová
Tel: +420 596 585 531
Mob: +420 724 033 44812.9.2023, 17:22, Russnakova

Dobrý den. Prosím Vás jak dlouho bude trvat uzavření cesty vedoucí ze zastávky Fojství na náměstí v Orlové 1. Jezdím po ní do práce Základní škola Slezská. Nikde nebylo dopředu oznámeno, že cesta se celá uzavře 12.9.2023. Co se dělalo když byly dva měsíce prázdniny? Teď když začala škola a této školy jezdí žáci se zdravotním postižením, tak jím a nam všem zaměstnancům zamezite příjezd.

Dobrý den,
oslovili jsme SSMSK s Vaším dotazem a SSMSK Karviná nám zaslala aktualizovaný harmonogram a jeho vliv na organizaci dopravy.
Ul. P. Cingra: byla provedena pokládka obrusné vrstvy v celkovém rozsahu dané ulice; do 19. 9. bude probíhat realizace pokládek na dopojení ul. P. Cingra na MK; provoz na daném úseku je omezen pouze sníženou rychlostí.

Ul. Nádražní: pokračuje se v přípravných pracích, od pondělí 18. 9. 2023 budou provedeny úpravy provozu dle Etapy 4. tzn. jednosměnný provoz ve směru od Starého náměstí k ul. Slezská včetně autobusové dopravy; pokládají se ložné vrstvy v průběhu příštího týdne v celkovém rozsahu po etapách.

28. 9. - 30.9. 2023 proběhne celková uzavírka ul. Nádražní pro pokládku obrusné vrstvy.

Soukromé subjekty provozující svou činnost na této ulici budou obeznámeny informačními letáky a dojde k úpravě PDZ na nezbytně nutnou dobu. Po pokládce obrusné vrstvy bude opět provoz v režimu jednosměrného, tj. ve směru od Starého náměstí k ul. Slezské.
S pozdravem
OD12.9.2023, 15:25, Patrik

Dobrý den, obracím se na Vás z důvodu, že velká část obyvatel má pocit ze zhoršující se bezpečnosti v ulicích města, jak se můžete rovněž dočíst například na různých sociálních sítích. Chtěl bych se tedy zeptat vedení města, nikoliv vedení městské policie na to, jakou má vizi o tom, jakou funkci má plnit MP. Jdou vidět pouze auta městské policie, jak krouží silnicemi města. Pochůzkáře, nebo MP na kolech vidět není. Přeci to, že MP bude vidět v ulicích působí velmi preventivně a to by mělo být přeci hlavním posláním městské policie. Na vše ostatní máme přeci státní Policii. Děkuji za vyjádření

Dobrý den,
Městská policie je orgánem obce a je zřízena k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona o obecní policii a zvláštních zákonů.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Z uvedeného nelze usuzovat, jak uvádíte, že hlavní poslání Městské policie je preventivní působení a na vše ostatní máme státní policii. Také je z výše uvedeného jednoznačné, jakou funkci má Městská policie plnit. Pocitové bezpečí je problém, který není vedení města lhostejný. Výhledově zvažujeme průzkum mezi občany a rádi bychom dostali zpětnou vazbu od obyvatel našeho města, jak bezpečí ve městě vnímají. Na základě výsledku můžeme směřovat preventivní působení určitým směrem. V rámci situační prevence město investuje nemalé prostředky do bezpečí občanů a jejich majetku. Pocitové bezpečí a reálná hrozba bezpečí, mohou být dvě rozdílné záležitosti. Informace, které zaznívají na sociálních sítích, jsou mnohdy zkreslené či zcela nepravdivé.
Změny a dění ve městě samozřejmě sledujeme a nepodceňujeme žádnou skutečnost, která může bezpečnostní situaci ovlivnit. Jak již bylo zmíněno, Městská policie je orgánem města a jako taková je využívána v plném rozsahu (samozřejmě v rámci svých zákonných oprávnění). Strážníci jsou pravidelně úkolování od vedení města a jsou cíleně delegování do lokalit, které mohou být vnímány jako problematické.
S pozdravem
vedení města Orlová11.9.2023, 20:33, Jan

Dobrý den, zezadu Fast Mallu má Planeo Elektro klec, kde uskladňuje použité elektrické spotřebiče. Klec je otevřená a přístupná. Po městě se objevují kusy lednice a někteří občané v naší blízkosti to vozí před dům. Občas jsou kusy lednice a praček rozhazene v okolí La Café. Bude se to nějak řešit? Děkuji.

Dobrý den,
tato situace se již řešila v 11-12/2022. Dne 21.11.2022 přišel podnět o vzniku černých skládek, v souvislosti s nezabezpečeným místem zpětného odběru elektrozařízení. Dle zákona 542/2020 (§ 125 odst. 2 písmene a) ) byla celá záležitost postoupena ČIŽP a dne 4.1.2023 přišlo sdělení ČIŽP, která podnět prošetřila a shledala jej nedůvodným. ČIŽP prostředí poučila kontrolovanou osobu s tím, že vyzvala kontrolovanou osobu k neprodlenému provedení řádného zabezpečení sběrného místa (klece), aby nedocházelo k opakovanému odcizování zpětně odebraných výrobků. Uzamčení klece pouze visacím kladkovým zámkem, shledala nedostačující, vzhledem k jeho neustálému poškozování. V tomto týdnu proběhne kontrola na místě a následně budeme informovat ČIŽP.
S pozdravem
OSMHS11.9.2023, 17:40, Karel Knězek

Dobrý den, je možné, v nejbližší budoucnosti, vyměnit stávající popelnice na tříděný odpad za popelnice, které mají otevíratelné víko? Překládat odpadky po jednom kuse malou škvírou je dost nepohodlné, zdlouhavé a hlavně nehygienické. V okolních obcích, např. Havířov, jsou popelnice s víkem všude. Děkuji. K.

Dobrý den,
nádoby, které momentálně ve městě máme, tzv. "zvony" , mají své opodstatnění. Když do města umístíme nádoby na tříděný odpad s otevíratelným víkem (1100 l), tak nám do nich budou občané házet také směsný komunální odpad a celá nádoba se tedy bude vyvážet na skládku. Do budoucna ale chceme vyzkoušet umístění zkušebních 1100 l nádob právě na tříděný odpad a dle toho zvážíme výměnu zvonů
za 1100 l nádoby.
S pozdravem
OSMHS11.9.2023, 17:33, Karel Knězek

Dobrý den, komu jsou určeny farmářské trhy, když normální pracující přijde ze zaměstnání po 15-té hodině, trhovci balí a odjíždějí. Takže asi jen pro seniory a nepracující, že? Děkuji za takové služby. K.

Dobrý den,
farmářské trhy v Orlové i v jiných městech organizuje skupina Slezský rynek. Ta sdružuje různé stánkaře a drobné prodejce, kteří jsou každý den v jiném městě. Farmářské trhy probíhají u nás v Orlové jednou měsíčně většinou v úterky. Na jiných dnech jsme se zatím nedokázali domluvit. Víkendy jsou pro nás bohužel nedostupné, protože u nás není tak velká kupní síla, jakou by si prodejci představovali a dávají raději přednost velkým městům. Farmářské trhy, jako skoro všechny trhy jsou většinou hlavně dopolední akcí. U nás máme prodejní dobu nahlášenou od 7.00 do 16.00 hod. Hlavně v letních měsících prodejci mohou končit i dříve. Záleží na tom, jak je velké vedro (při vysokých teplotách se zboží kazí, topí apod.) a nebo na tom jak je prodej úspěšný. Pokud prodejce prodává například frgály, čerstvou zeleninu, nebo vejce apod. a vše vyprodá, není důvod, aby na trzích zůstával. Většinou mají stánkaři s čerstvými výrobky jen tolik zboží, kolik si myslí, že u nás prodají.
Několikrát jsme tento problém s organizátory probírali. Můžeme jim opět tento podnět přednést, obávám se však, že nepořídíme.
S pozdravem
DKMO10.9.2023, 15:56, Vontorková Elena

Dobrý den, prosím, má město Orlová vyhlášku o dodržování klidu o víkendech a svátcích? Nebo mohou všichni i o těchto dnech sekat trávu a hlučet? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
město Orlová nemá vyhlášku omezující hlučné činnosti o víkendech a svátcích. Při projednávání návrhu takové vyhlášky byl zatím vždy upřednostněn zájem občanů na kosení bez omezení nad zájmem na omezení hluku.
S pozdravem
OVŽP10.9.2023, 9:51, Michaela

Dobrý den.. Takový skromný dotaz na město a polícii. Jak dlouho se budeme bát chodit kolem Hypernovy a jiných částech města??? Buď jdou všude opilý bezdomovci, feťáci a nebo omladina, která začíná být nebezpečná i pro dospělého člověka natož našich dětí. Začíná to být čím dál horší. Začne Město konečně s tím něco dělat nebo vám je poctivé ,pracující a normální obyvatelstvo jedno? Proč nejde po městě vidět pořádně pochuzkovou Policií například? Děkuji

Dobrý den.
Váš dotaz je velmi obecný k relevantní reakci. Lze však konstatovat, že i na občany Vámi uvedeného typu se vztahuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod občana, která např. uvádí, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Tudíž se i tyto osoby , které v dotazu zmiňujete, musí provinit proti zákonu. Pokud se proviní, bezesporu policie a jiné dotčené orgány konají.
S pozdravem
MP9.9.2023, 11:07, Jan Hrádek

Co na to vedení města! Příspěvek z facebooku (Orlová Orlováků) dne 9.9.2013: Tak dnes v noci opět další loupežné přepadení tlupou mladistvých spoluobčanů. Je to hnus jak to tady začíná vypadat, tlupy deseti patnácti dvaceti členných mladistvých i zletilých se potulují městem, vysedávají před Hypernovou, dělají bordel, jsou drzí sprostí, gangy mladistvých napadají a okrádají děti o mobily peníze atd, ty ze strachu doma říkají rodičům že je ztratily, takže se to neřeší, ono se vlastně nic neřeší, kolik bylo o víkendech potyček s tlaupami uřčitého etnika, tam holka pořezaná noha, tam pár zmlácenyých, ale nikdo to neřeší. Město žádna rekace, všude o tom pěkně ticho a hlavně aby se to nedostalo ven mezi lidi !!!!!! Začíná to tu být jak v Bronxu !!!!! Sdílejte ať se to dostane mezi co nejvíc lidí ať už se S tím konečně něco začne dělat

Dobrý den,
velitel MP Orlová o tomto incidentu vedení města informoval. MP Orlová incident který se stal u náměstí zaznamenala z vlastní činnosti na kamerovém záznamu. Během krátké chvíle byla na místo poslána hlídka MP, která podezřelé osoby zadržela a předala PČR k dalšímu šetření. Městská policie na místo kolem Hypermarketu Albert pravidelně zachází a preventivně tam působí. Co se týká dalších informací, které píšete v dotazu, tak dle sdělení velitele městské policie, tak MP Orlová nemá o dalším incidentu žádný záznam. Ani obvodního oddělení PCŘ žádný další incident nezaznamenalo. Chápeme, že osoby které se zdržují kolem Hypermarketu Albert mohou budit v lidech určité obavy, ale pokud se tyto osoby na místě nedopouští protiprávního jednání, tak za MP nebo i PCŘ musí být nějaký důvod, aby mohla policie jakkoliv zakročit.
vedení města Orlové