Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den,prosím mám na Vás prosbu.Potřebuji si u Vás ověřit,zda tam bydlí paní Emílie Režová neznáme ročník adresa Orlová IV/713 Pokud u vás bydlí prosím potvrďte mě to a prosím i rok narození.Informaci potřebuji na setkání rodáků obce Oplot Plzeň-jih Děkuji za spolupráci Štenglová Věra

21.10.2017, 20:03, Věra Štenglová

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme Vám bohužel nuceni oznámit, že dle ust. § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), je možno údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel zpřístupnit pouze osobám, které požádají o poskytnutí údajů ke své vlastní osobě, popř. za dalších podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (např. na základě zmocnění).
V této souvislosti je nutno zmínit rovněž zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z něhož pramení skutečnost, že nejsme oprávněni předávat údaje o dalších osobách, pokud tento úkon nemá oporu v zákonem stanoveném režimu.
V tomto případě v úvahu přichází pouze novela zákona o evidenci obyvatel, jehož ustanovení § 8b umožňuje občanům tzv. zprostředkování kontaktu.
Citované ustanovení § 8b zákona o evidenci obyvatel naleznete blíže popsáno na webových stránkách Města Orlová v sekci „Jak řešit životní situace“ → Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad → Vnitřní věci → Zprostředkování kontaktu, kde je také podrobně popsán způsob, jakým v případě podání žádosti postupovat, přičemž přesné paragrafové znění blíže najdete přímo v zákoně o evidenci obyvatel (viz. výše citováno).
Vzor žádosti poté rovněž naleznete na webových stránkách Města Orlová – www.mesto-orlova.cz v sekci „Formuláře ke stažení“ → Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad → Pobyt, evidence obyvatel → Žádost o zprostředkování kontaktu, či přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
V tomto směru jsme však povinni Vás upozornit na skutečnost, že uvedený úkon podléhá zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za zprostředkování kontaktu je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. V případě, že však zprostředkování kontaktu nebude realizováno, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

S pozdravem
Kateřina Štebelová
úředník odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu
evidence obyvatel
Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jest-li budete na rok 2018 vydávat kalendář. Když ano, kdy bude k vyzvednutí. Děkuji

21.10.2017, 16:42, zuzana

Dobrý den, město Orlová i v letošním roce vydává kalendář se svozem odpadů. K vyzvednutí by měl být před Vánocemi v Městském informačním centru v budově knihovny a na Informacích v budově Městského úřadu Orlová, na ulici Osvobození 796.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chci se zeptat na možnost získání obecního bytu i za cenu toho, že bych se podílel částečne na zaplacení dluhu vzniklém na konkrétním bytě. Jsem z Ostravy a mám v plánu se přestěhovat do Orlové. Děkuji.

19.10.2017, 17:44, Michal Tihelka

Otázku přidělování obecních bytů řeší Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Orlová, podmínkou pro podání žádosti je trvalý pobyt v Orlové nebo prokázání místa trvání zaměstnání v Orlové. Více informací na webových stránkách města: www.mesto-orlova.cz, záložka bytový fond, žádost o byt-dotazník, kde naleznete i uvedené zásady.
S pozdravem

Bc. Pavlína Staniczková
oddělení hospodářské, správa bytů a budov
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová
Dobry den.Chtěl jsem se prosim zeptat,zapoměl jsem pin k občanskému průkazu a chtěl jsem se zeptat k de zjistim zapomenuty pin k občanskému průkazu?Děkuji předem za odpovědˇ.

17.10.2017, 15:43, Jaroslav

Dobrý den,
Údaj, který uvádíte, že jste zapomněl, bude pravděpodobně bezpečnostní osobní kód (dále zkratkou BOK), který má sloužit k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, které si občan sám zvolí při převzetí občanského průkazu.

V agendovém informačním systému občanských průkazů údaj o BOK veden není. Občan má možnost po dobu platnosti občanského průkazu BOK změnit. Je však třeba znát BOK původně zvolený. Dále pak může nastat situace, kdy po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOK se další možnost elektronické autentizace zablokuje. S odblokováním elektronické autentizace občanského průkazu se pak občan může obrátit na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
Vzhledem k tomu, že se v současné době výše uvedené možnosti zadávání BOK k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy nevyužívá a prozatím nám není známo, kdy k realizaci ve skutečnosti dojde, doporučujeme s obavami posečkat. Při příštím vyřizování občanského průkazu rozhodně BOK zapamatovat.
Margit Plívová
odbor vnitřních věcí
Od 16.10.2017 se z ulice Kpt.Jaroše dostaneme na ul Osvobození obchůzným chodníkem. Měl tam být chodník z navozeného a udusaného kamene. Je tam ale pár starých dlažic a jak naprší tak ještě bahno. Jak dlouho ještě budete občany klamat?

17.10.2017, 13:55, Jarek

Dobrý den,
zhotovitel předpokládal zahájení příjezdu aut na staveniště z ulice Kpt. Jaroše a to hlavně při betonáži základové desky. Vlivem nepříznivého počasí dochází ke zpoždění těchto stavebních prací. Průchozí však nadále zůstává komunikace z ul. Kpt. Jaroše přes tržnici kolem domu č.p. 872 na ul. Osvobození.
V případě rozšíření oplocení záboru staveniště v části tržnice, zhotovitel vybuduje náhradní trasu přes psí loučku.
Ing. Alena Kasanová
Prosím o sdělení, zda město Orlová mi vyřídí Výpis z rejstříků trestů a jak dlouho to bude trvat. Je to podmínka nástupu do zaměstnání. Za odpověď Vám děkuji. Dvořáková Věra

17.10.2017, 11:22, Věra Dvořáková

Dobrý den, výpis z rejstříků trestů Vám vyřídí na počkání na Czechpointu paní Bc. Jana Bukovská, tel.č. 596 581 473.
Dobrý den, prosím o informaci, do jakého volebního okrsku (1-30) patří ul. K Lesu? https://volby.tmapy.cz/ - nelze dohledat. Děkuji. S pozdravem, E.P.

17.10.2017, 10:44, Eva Polkova

Dobrý den, ul. K lesu patří do volebního okrsku č.2.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde, případně jak, je možné zažádat o výměnu popelnice u RD a jak získat popelnici na bio odpad. Děkuji Obrusníková Lenka

16.10.2017, 19:01, Lenka Obrusníková

Dobrý den,
o nádobu na biologický odpad si můžete zažádat telefonicky na tel. č. 596 581 329 nebo na e-mailu: denisa.nitschova@muor.cz, nebo můžete kontaktovat přímo SMO m.a.s. na tel. č. 596 585 542, či na e-mailové adrese piechaczkova@smo-orlova.cz.
Ing. Nitschová, OSMHS
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy bude prováděna kontrola osvětlení na zimní sezonu.Například na cestě k hotelu SIEM (Ne na hlavní cestě,ale kolem lesíku nesvítí 3 lampy.)další čtvrtá hned vedle u domu Na Stuchlíkovci 698. Takže večer je tam docela tma.Děkuji Grossmannová.

15.10.2017, 22:15, V.Grossmannová

Kontrola osvětlení se provádí namátkově. Vždy se provádí po silném větru, kdy narůstá počet poruch. Dalším zdrojem informací o nefunkčním osvětlení jsou upozornění občanů. Vámi nahlášené poruchy budou opraveny v souladu se smlouvou do tří dnů.
Ing. Lukáš Valový, OSMHS
Před chvílí jsem psala dotaz k volebn.místnosti pro volby do Sněmovy 2017-po novém prostudování vaši informace zde- jsem zjistila,že jsme se doma přehlídli,za to se moc omlouvám. Máme volební místnost stejnou,jako minule a to v ZŠ Ke Studánce.Akorát-nemáme tedy ten lístek,který vždy v obálkách byl-kde byl přímo označen volební okrsek...jeho číslo a místo!Přeji hezký den a za týden už budeme chytřejší...kdo vyhraje! P.

15.10.2017, 15:41, Pavlíková Věra

Informování voličů
V souladu s § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 15 dnů přede dnem voleb zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb ve městě Orlová. Jelikož je na území města Orlová zřízeno 30 volebních okrsků, je v oznámení uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a oznámení je zveřejněno na území každého z nich. Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy všech volebních místností.

Oznámení je dále zveřejněno na:
- úřední desce a elektronické úřední desce
- webových stránkách města v sekci VOLBY
- na výlepových plochách zpravidla na pilonech a zastávkách
- v některých obytných domech ve vlastnictví bytového družstva Orlovan, Bytového družstva Orlová a města Orlová
- ve dnech voleb ve všech volebních okrscích
Informace je možno získat na Městském úřadu Orlová na evidenci obyvatel a na informacích.

Dle výkladu k financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, který vychází z ustanovení Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, a dále pak ze stanovisek Ministerstva financí k dotazům odboru financí KÚ MSK, nelze hradit výdaje spojené s označováním obálek, v nichž se doručují hlasovací lístky voličům. Dle Ministerstva financí toto nevyplývá z volebních zákonů, a tudíž se jedná o neuznatelný výdaj.

Jaromíra Brožová, Kancelář tajemníka


Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.