PŘIJĎTE K VOLBÁM! VOLEBNÍ MÍSTNOSTI SE OTEVŘOU DNES VE 14 HODIN

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Volební strany

Pro volby do Zastupitelstva města Orlová byly registrovány kandidátní listiny 10 volebních stran:

 1. Česká pirátská strana
 2. Komunistická strana Čech a Moravy
 3. ANO 2011
 4. NEZÁVISLÍ
 5. „Volím Orlovou“
 6. Česká strana sociálně demokratická
 7. SPD s podporou Trikolory
 8. Strana soukromníků České republiky
 9. SPOLU
 10. Bezpečná země

Volič

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie:

 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
 • je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,
 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Hlasování ve volebních okrscích a volebních místnostech

Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.

Volební okrsek je zpravidla menší osídlené území, které je vymezeno pro účely konání voleb. Ve městě Orlová je vymezeno 30 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností.

Číslo volebního okrsku

Volební místnost v sídle volebního okrsku

1

DPS Altenheim - Orlová-Město, V Zimném dole 706

2

Klub důchodců Kopaniny - Orlová-Město, 17. listopadu 1217

3

Stará Radnice - Orlová-Město, Staré náměstí 76

4

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

5

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

6

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

7

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

8

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

9

SOU Dakol - Orlová-Lutyně, 17. listopadu 211

10

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

11

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

12

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

13

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

14

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

15

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

16

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

17

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

18

PZKO Orlová-Lutyně - Orlová-Lutyně, Lutyňská 221

19

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

20

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

21

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

22

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

23

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

24

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

25

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

26

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

27

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

28

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

29

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

30

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Hlasování

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Orlová je vytištěn oboustranně. Na hlasovacím lístku je uveden text „Pokračování na druhé straně“.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

 • označit křížkem pouze jednu volební stranu,
 • označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
 • kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.Připojené dokumenty:

Přehled volebních místností PDF [192.0KB] 23.9.2022
Telefonní čísla do volebních místností PDF [163.2KB] 23.9.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.9.2022

Zpět na výpis