PROTIMETANOVÝ SYSTÉM BUDE V ORLOVÉ NOVĚ ZAJIŠŤOVAT DIAMO

Závod ODRA státního podniku DIAMO převezme od města Orlové systém protimetanové ochrany. Dohodli se na tom představitelé města a podniku. Podle právě podepsaných smluv Orlová bezúplatně převede vybudovaný systém monitoringu a odsávání metanu v historické části města na DIAMO, které zajišťuje protimetanovou ochranu na Ostravsku a části Karvinska.

„Bezpečnostní prvky protimetanové ochrany se budovaly na Ostravsku a Karvinsku postupně různými subjekty. My jsme jejich provoz a údržbu začátkem loňského roku sjednotili, ale Orlová měla smluvně zajištěný svůj systém až do letošního října. Od 1. listopadu přejde pod naši správu a městu tak ubyde jedna velká starost,“ vysvětlil Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

„Hledali jsme řešení končící smlouvy mezi ministerstvem financí a firmami, které pro město v minulých letech za státní peníze vybudovaly a provozovaly řízené odvětrávání metanu v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje. Převod na státní podnik byl logickým krokem. Jsme rádi, že jsme se dohodli na spolupráci a vybudovaný systém bude v dobrých rukou,“ doplnil starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Jednání týkající se převodu komplexních protimetanových opatření ve městě Orlová do správy státního podniku DIAMO probíhala od roku 2019 na základě iniciativy zástupců města Orlové. Podmínkou uskutečnění tohoto kroku byl souhlas ministerstva financí i ministerstva průmyslu a obchodu.

DIAMO převezme do své správy od města k 1. 11. 2021 technická monitorovací zařízení aktivních odplyňovacích systémů se 14 napojenými odplyňovacími vrty a 13 samostatnými odplyňovacími vrty, včetně odplyňovacích komínů, dále 18 instalovaných monitorovacích systémů se snímači metanu umístěných v objektech a dvě mobilní zařízení pro havarijní odvětrávání kanalizace. DIAMO má v plánu stávající systém v Orlové dále rozvíjet a modernizovat.

Sjednocení protimetanové ochrany navazovalo na unikátní desetiletý projekt, jehož součástí bylo kromě rozsáhlého zmapování rizikových míst výstupů důlních plynů a provedení řady opatření také vybudování elektronického monitorovacího systému, který přenáší data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích. Pracovníci státního podniku DIAMO zajišťují nejen nepřetržitý provoz dispečinku a kontrolu celého systému, ale řeší také případné mimořádné situace v terénu a zajištují komunikaci s integrovanými záchrannými složkami kraje.

Pro Moravskoslezský kraj je neustálé hlídání výstupů důlních plynů velmi důležité, protože metan zde v minulosti způsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. Například právě v Orlové. Od září pomáhá s kontrolou a prověřováním dalších částí regionu Akreditovaná zkušební laboratoř atmogeochemie, kterou státní podnik vybudoval ve svém areálu na Dole Jeremenko. Nové speciální pracoviště navazuje na dlouholetou práci státního podniku na protimetanových opatřeních a přispěje k dalšímu zvýšení ochrany ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů.


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.10.2021

Zpět na výpis