O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA?

 

Rada města Orlové na svém zasedání ve středu 28. července projednala přes čtyřicet bodů. Mimo jiné doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zruší závazná vyhláška města č. 3/2020 o evidenci psů a jejich chovatelů. Důvodem je zavedení Centrální evidence psů, které by mělo vstoupit v platnost od ledna 2022.

Dále radní schválili neinvestiční transfer ze státního rozpočtu – státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro rok 2021 ve výši 32 tisíc Kč. Stejně tak schválili přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19. V případě Sociálních služeb města Orlové šlo o částku 159 tisíc Kč, pro Domov Vesna to bylo 2,69 mil. Kč.

Rada projednala i deklaraci potřebnosti sociálních služeb na období 2022-2024 a schválila finanční podporu ve formě oprávněné provozní ztráty pro odborné sociální poradenství a služby následné péče Modrý kříž v ČR, pro terénní formu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež FUTRA, ambulantní formu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják a terénní formu stejného zařízení. Dále pak pro Slezskou diakonii sociální asistence Orlová a Slezskou diakonii Raná péče EUNIKA.

Radní si vyslechli informaci o aktuálním stavu finančních rezerv, udělili souhlas k přijetí finančních podpor příspěvkových organizací, schválili změny odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem a vzali na vědomí informativní zprávy jednotlivých odborů o vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu od 50 tisíc Kč bez DPH za první pololetí letošního roku.

Dále se hovořilo o využití sportovní haly Gymnázia a Obchodní akademie, o vyřízených stížnostech, podnětech, oznámeních a peticích v roce 2020 a o darovací smlouvě mezi VW Wachal a.s. a městem Orlová, kdy společnost poskytne kanceláři starosty peněžitý dar ve výši 8 tisíc Kč na pořízení cen v rámci soutěže Putování po Zapomenuté Orlové.

V poslední části jednání radní schválili výsledky zadávacího řízení na podlimitní zakázku na stavební práce „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - 4.část, řešili záležitosti ohledně veřejné zakázky „Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě“, schválili výsledky výběrového řízení na zakázku na stavební práce pod názvem „Oprava povrchu komunikace a ulice Václavská v Orlové-Porubě“ a odsouhlasili uzavření dodatků ke smlouvě o dílo na stavbu „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“ a na zpracování dokumentace pro stavbu „Skatepark v Orlové-Lutyni“ včetně rozpočtového opatření.

Schválen byl i provozní a návštěvní řád Zámeckého parku v Orlové-Městě, ke kterému se vrátíme v samostatném článku.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.7.2021

Zpět na výpis