POZOR NA ZMĚNU V ŽIVNOSTENSKÉM ZÁKONĚ

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění také živnostenský zákon.

Od 1. ledna 2021 se zavádí dva nové obory živnosti volné, a to obor činnosti č. 80 „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a obor činnosti č. 81 „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Tyto dva nové obory živnosti volné lze vykonávat pouze v případě, že jsou výslovně ohlášeny (nelze je tedy provozovat na základě ohlášení živnosti volné bez specifikace konkrétních oborů činnosti tak, jak to platí u všech ostatních oborů činnosti živnosti volné).

Dále se zákonem č. 527/2020 Sb. zavádí k živnostenskému zákonu nová příloha č. 6, která vymezuje dva obory činnosti živnosti volné a jednu živnost vázanou, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka bezúhonnosti skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Konkrétně se tato povinnost týká oboru činnosti č. 80 „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, oboru činnosti č. 81 „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ a vázané živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Přechodná ustanovení k zákonu č. 527/2020 Sb. stanovují, že tuto podmínku bezúhonnosti nemusí právnická osoba splňovat po dobu 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynuté této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Přechodná ustanovení k zákonu č. 527/2020 Sb. dále stanovují, že osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnost volnou v rozsahu nových oborů činnosti (tedy oborů č. 80 a 81), je povinna toto ohlásit živnostenskému úřadu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Provozování uvedených oborů činnosti bez ohlášení je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Bližší informace podá Bc. Jan Bukovská, e-mail jana.bukovska@muor.cz, nebo Bc. Gabriela Majzlíková, e-mail gabiela.majzlikova@muor.cz, tel. 596 581 473.

OVVŽÚ


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.1.2021

Zpět na výpis