AFRICKÝ MOR PRASAT OHROŽUJE I ČESKO

Výskyt a rizika

Africký mor prasat (AMP) se v Evropě vyskytuje od roku 2014, byl zavlečen do pobaltských států (Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy). Tuto nebezpečnou nákazu prasat se dosud nepodařilo vymýtit, ani bránit jejímu postupnému šíření. Stala se tak nejvážnější hrozbou nejen pro populaci prasat divokých, ale zejména pro chovatele domácích prasat a na ně navazující producenty.

V řadě zemí postižených touto nákazou dochází v letošním roce k opětovnému zvyšování počtu hlášených případů pozitivních nálezů AMP u prasat divokých. Pro Českou republiku představuje největší nebezpečí šíření nákazy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Nejnovějším rizikem je výskyt AMP u prasat divokých v Německu. První pozitivní případ u nalezeného uhynulého prasete divokého zde byl potvrzen 10. 9. 2020 ve spolkové zemi Braniborsko (Brandenburg), u obce Schenkendöbern v okresu Spree - Neisse, přibližně 6 km od hranice s Polskem. Krátce na to byly potvrzeny i další pozitivní případy v této oblasti, která se nachází přibližně 110 km od hranic s ČR. Přestože německé kompetentní orgány přijaly potřebná opatření bezodkladně a  adekvátně k aktuální situaci, další vývoj v této oblasti zatím nelze předvídat. Mapu udávající současnou situaci rozšíření AMP v Evropské unii dle regionalizace naleznete na odkazu:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf

V těchto souvislostech Státní veterinární správa upozorňuje na stoupající riziko možného znovu zavlečení AMP na naše území. Přestože výskyt AMP v Německu nepředstavuje v současné chvíli akutní nebezpečí pro ČR, je třeba si uvědomit, že činností člověka již došlo a kdykoli může znovu dojít k přenosu AMP i na velké vzdálenosti, přičemž velmi důležitou roli v tomto způsobu přenosu hrají kontaminované produkty, zejména potraviny, pocházející z prasat.Ohroženy jsou všechny oblasti ČR bez výjimky.

Nálezy uhynulých divokých prasat

U prasat divokých je zásadní vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidace uhynulých prasat divokých na celém našem území. Uhynulá infikovaná prasata jsou jednoznačně největším rizikem a nejčastějším zdrojem přenosu infekce AMP v populaci prasat divokých a mohou sloužit jako přirozený zdroj k přežívání nákazy v dané lokalitě.

Intenzivní, důsledné vyhledávání a odstraňování uhynulých prasat, včetně prasat sražených dopravním prostředkem, tato rizika velmi výrazně snižuje. Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě, za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši Kč 2 000, které je vypláceno veterinární správou za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP.

Myslivci a uživatelé honiteb

Je také velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých. V této oblasti je zcela zásadní úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb. Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých z oblastí s výskytem AMP.

Chovy domácích prasat

Pro chovatele domácích prasat zůstává v platnosti zákaz použití sena a slámy, které pochází ze zemí s výskytem AMP a zákaz krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.

Základním preventivním opatřením v chovech domácích prasat je striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti. Důležité je důkladné oplocení chovů, které zabrání kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, vhodné umístění kafilerních boxů, zákaz vjezdu cizích vozidel do celého areálu hospodářství, zákaz vstupu cizím osobám a evidence návštěv, používání pracovních oděvů a obuvi a převlékání při vstupu do chovu a výstupu z něj, používání bezpečných krmiv, steliva a vody a zabezpečení jejich správného skladování, důsledná evidence všech přesunů prasat s důrazem na prodej do dočasných hospodářství.

Současně je třeba v chovech nastavit takový systém sledování a kontroly zdravotního stavu prasat, který zajistí včasné rozpoznání nákazy. Je totiž třeba mít na paměti, že AMP se v chovu šíří zpočátku pomalu a je spojen s náhlými úhyny jednotlivých kusů, případně aborty u prasnic. Proto je důležitá spolupráce se soukromými veterinárními lékaři a krajskou veterinární správou i v případě hromadných úhynů bez jasné příčiny.

Ze stejných důvodů je důležité dodržovat stanovené požadované počty vyšetření uhynulých prasat, která jsou dodána do asanačního podniku v rámci již zavedeného monitoringu AMP, který organizuje a zajišťuje příslušná krajská veterinární správa.

Přehled veterinárních opatření

V České republice nadále zůstávají v platnosti mimořádná veterinární opatření, jejichž úplné znění naleznete na webových stránkách SVS:

https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydana-svs/Připojené dokumenty:

Nařízení Státní veterinární správy k výskytu AMP PDF [263.7KB] 20.11.2020

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.11.2020

Zpět na výpis