ÚŘAD MUSÍ INFORMOVAT O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,

množí se dotazy, zda se nám nezdá nevhodné zvát občany na veřejné zasedání v době, kdy se významně omezuje shlukování a počet lidí na jednom místě.

Vaše dotazy chápu, stejně tak obavy z nich čišící. Vedle toho však musím podotknout, že se nejedná o ledajaké „veřejné zasedání“, ale o zasedání zastupitelstva města.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „obecní zřízení“) stanoví, že město je samostatně spravováno zastupitelstvem města.

Zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodovat o zákonem stanovených záležitostech, o kterých nemůže rozhodovat žádný jiný orgán města. Vedle toho obecní zřízení stanoví, že se zastupitelstvo města schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, přičemž se zasedání zastupitelstva města konají v územním obvodu města. 

Městský úřad je povinen informovat o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města, přičemž informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva města, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým - média, městský rozhlas apod. Zasedání zastupitelstva města je ze zákona veřejné.

Vedle toho má občan města, který dosáhl věku 18 let, mj. právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, kteréžto právo mu nelze upřít.

Vláda České republiky vyhlásila svým usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky NOUZOVÝ STAV, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesením č. 958 ze dne 30. září 2020 pak rozhodla o přijetí krizového opatření, kdy mj. zakázala hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech.

Vláda, vědoma si skutečnosti, že přijetí krizového opatření nemůže zcela zastavit život v celé zemi, a tudíž ani v jejích obcích, stanovila výjimky, mezi které patří i ta, že tento zákaz se nevztahuje na zasedání orgánů veřejné moci, kterými orgány územní samosprávy bezpochyby jsou.

Jako starosta města jsem povinen dbát zájmů města i jeho občanů a současně se řídit platnou legislativou. Proto jsem zasedání zastupitelstva města svolal v termínu, který Zastupitelstvo města Orlová schválilo svým usnesením č. 186/8 ze dne 21. 10. 2019 s tím, že v průběhu celého zasedání zastupitelstva města budou dodržována stanovená hygienicko-epidemiologická opatření.

Vedle toho si dovoluji konstatovat, že mě velice těší Váš zájem o věci veřejné a že Vám život v našem městě není lhostejný.

Mgr. Miroslav Chlubna, starosta města Orlová


Zpět na výpis