MĚSTO BUDUJE NOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

Město Orlová v současné době realizuje akci pod názvem „Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová – Vybudování protipovodňového varovného systému“. Jedná se o dodávku technologie a prací pro vybudování nového varovného informačního a monitorovacího systému, který bude upozorňovat občany města na krizové stavy. Součástí akce, která je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí ve výši 12, 1 milionu korun, je i zpracování Digitálního povodňového plánu. Tento plán ulehčí práci povodňové komisi, protože obsahuje všechny nutné informace na jednom místě jak v elektronické, tak v písemné podobě. Město tak plní povinnosti, které mu ukládají § 63 až 87 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

V rámci varovného informačního systému jsou instalovány bezdrátové hlásiče, které ozvučí území celého města, a to včetně vzdálených místních částí i v místech, kde nebyl doposud žádný prvek varování a vyrozumění. Na základě tohoto opatření dojde ke značnému zkvalitnění informování obyvatelstva na celém území města v případě vzniku mimořádné události. Varovný informační systém je zálohován v případě výpadku elektrické energie a zároveň bude připojen na celostátní Jednotný systém varování  a vyrozumění, který provozuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Podstatnou funkcí varovného systému je i možnost využít ho jako bezdrátový rozhlas, který tak do města přinese další informační médium pro šíření zpráv.

Pořízením varovného systému bude splněna povinnost uložená § 15, odst. 2, písm. c) Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, podle kterého musí starosta obce zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Nový varovný systém je schválený jako koncový prvek varování a vyrozumění dle požadavků GŘ HZS ČR, což dnes není ani systém pro odesílání hromadných SMS nebo kabelová televize. Navíc se jedná o nejmodernější digitální komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální monitory prostředí (měření hlučnosti, prašnost, CO2 ve školách, školkách atd. ), nebo  tzv. systémy pro chytré obce, jako jsou odečty vody, monitory parkování, ochrana obecního majetku atd.

Město tím získá moderní bezpečnostní komunikační systém, který splňuje požadavky současné legislativy a je připraven pro další budoucí širokospektrální využití.

  

REAKCE NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ:

Proč se buduje protipovodňový systém, když město není kriticky ohrožováno povodní?

Nebuduje se jednoúčelový systém pouze pro případ povodně, ale buduje se moderní informační prvek pro komunikaci s občany v případě jakékoli mimořádné události, jako mohou být:

 • přívalové deště
 • požár budov – informování lidí, aby do zasažené oblasti nevstupovali nebo aby vyklidili oblast
 • únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje (např. zimní stadion) nebo mobilního zdroje (havárie při převozu nebezpečné látky)
 • znečištění ovzduší
 • přerušení dodávky pitné vody
 • přerušení dodávky elektrické energie
 • v období mimořádného sucha – informace o nakládání s vodou
 • informování o ztrátě dítěte
 • blackout
 • vyhlašování evakuace
 • teroristický útok, všeobecné ohrožení
 • zabránění paniky obyvatelstva v případě mimořádné události
 • rozsáhle omezení veřejné dopravy/ automobilové dopravy z různých důvodů
 • demonstrace a pochody radikálních skupin

Před vybudováním varovného systému město disponovalo pouze elektronickou sirénou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a rotačními sirénami, které nepokrývaly varovným tónem celé území města. Navíc u rotačních sirén nebyla možnost verbální informace. U elektronické sirény nebylo možné přímo mluvit a tak poskytovat konkrétní informace pro obyvatele. Kabelová televize a hromadné rozesílaní SMS občanům není schválený koncový prvek varování a vyrozumění ve smyslu požadavků, které klade na koncové prvky HZS ČR.

Na sloupu před domem máme bezdrátový hlásič, nepřejeme si jeho umístění před naším domem.

Varovný a informační systém slouží k současnému zvukovému vyrozumění obyvatelstva. Jeho použití se řídí zákonem o integrovaném záchranném systému a zákonem o krizovém řízení. Instalace a provozování varovného a informačního systému musí byt v souladu s podmínkami vyhlášky Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění dle MV-24666-1/PO-2008 a zároveň  musí být splněny požadavky kladené metodikou ministerstva životního prostředí na vybudování a provozování těchto systémů z důvodu čerpání dotace z Operačního program Životní prostředí. Jedná se tedy o veřejně prospěšné zařízení, které slouží pro varování a vyrozumění obyvatelstva, pro ochranu zdraví a majetku obyvatel. Pokud by kdokoli toto zařízení poškodil nebo odstranil, bylo by to řešeno jako trestný čin.

Podle § 23 a 25 zákona o IZS musí osoby strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

Zařízení je ovládané z budovy Městské policie Orlová, z Domu kultury města Orlové a HZS MSK a jeho provoz se řídí dle jednotlivých zákonů a vyhlášek. Koncové prvky jsou instalované na sloupy veřejného osvětlení a sloupy nízkého napětí. Všechny koncové prvky budou připojeny do jednotného systému varování a vyrozumění. Zároveň na nich budou povinně prováděny hlasité testy každou první středu v měsíci dle platné vyhlášky HZS. Hlasité testy budou prováděny ve 12 hodin po dobu 140 sekund.

Vymyslet umístění pozic hlásičů s minimálním počtem bodů dalo velké úsilí a je know-how projektanta. Změna pozice hlásičů se připouští výjimečně a následky změny můžou mít vliv na ozvučení prostoru, dokumentaci, ohlášení pozic Českému telekomunikačnímu úřadu, poskytovateli dotace apod.

Jak často bude varovný systém používán?

Systém bude používán pravidelně jednou měsíčně vždy první středu v měsíci. Tyto testy provádí HZS MSK. Město bude provádět pouze tiché testy. Varovný informační systém bude použit v případě mimořádné události pro varování a informování obyvatel.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.7.2020

Zpět na výpis