Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

MĚSTO ORLOVÁ VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY DOMOVA VESNA

1. Zaměstnavatel:                               Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14  Orlová-Lutyně

 

2. Druh práce:                                     vedení příspěvkové organizace a zajišťování sociálních služeb občanům města Orlová podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

3. Místo a doba výkonu práce:         Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně

 

4. Předpokládaný termín nástupu:   2.1.2020 (příp. dle dohody)

 

5. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • plná způsobilosti k právním úkonům,
 • občanská a morální bezúhonnost.

 

7. Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • vysokoškolské (bakalářské, magisterské) vzdělání ve studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, speciální pedagogiku - praxe v oboru minimálně 5 let nebo vysokoškolské vzdělání v jiném studijním programu - praxe v sociálních službách nebo sociální péči minimálně 5 let
  • základní znalost problematiky řízení organizace, praxe na pozici vedoucího zaměstnance min. 3 roky při řízení min. 10 zaměstnanců,
  • znalost obecně závazných právních předpisů z oblasti sociálních služeb,
  • znalost právních norem v oblasti činnosti a hospodaření příspěvkových organizací,
  • znalost problematiky komunitního plánování na místní úrovni,
  • organizační dovednosti, schopnost objektivního rozhodování, komunikační dovednosti, flexibilita, samostatnost,

 

8. Nabízíme:

 • platové zařazení v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

 

9. Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • kontaktní adresu, telefon, případně e-mail,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání,
 • strukturovaný životopis, včetně dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností,
 • předložení návrhu zkvalitnění a rozvoje poskytovaných sociálních služeb Domov Vesna písemně, stručně (max. 1 strana formátu A4),
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a návrh zkvalitnění a rozvoje poskytovaných sociálních služeb vlastnoručně podepište).

 

10. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 • Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

 

 • Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou, obálku viditelně označte slovy:           „neotvírat - výběrové řízení Domov Vesna“

 

 • Lhůta pro podání přihlášky: 25.10.2019, při osobním podání na podatelně úřadu                                                   do 13,30 hod.

 

11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

12. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům výběrového řízení písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.

 

13. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

 

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.