Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Informace o kontrolní činnosti živnostenského úřadu v roce 2018

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, informuje, že v období od 1. ledna do 31. prosince roku 2018 provedl v rámci kontrolní činnosti celkem 82 kontrol podnikatelů (61 podnikajících fyzických osob, 1 nepodnikající fyzická osoba a 20 právnických osob) na dodržování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů (především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Kontroly probíhaly v místě provozovny nebo sídla podnikatele anebo v místě živnostenského úřadu.

Podle místa kontroly bylo uskutečněno 59 kontrol v provozovně podnikatele, jedna kontrola v neoznámené provozovně, jedna kontrola v sídle podnikatele a 21 kontrol v místě živnostenského úřadu. Podle územního členění provedl živnostenský úřad 50 kontrol umístěných v provozovnách podnikatelů na území města Orlová, 8 kontrol na území města Petřvald a 1 kontrolu na území obce Doubrava.

V rámci kontrolní činnosti bylo u 28 kontrol zjištěno celkem 41 porušení povinností dle živnostenského zákona. Za zjištěná porušení živnostenského zákona nebo neplnění povinností dle kontrolního řádu bylo uloženo celkem 27 správních trestů (18 pokut příkazem na místě a 8 příkazem v řízení o přestupku) a 1 napomenutí.

Mezi nejčastější porušení zákona, v členění podle počtu zjištění, patří následující nedostatky 

  1. neúplné označení provozovny (především chybějící údaje o osobě odpovědné za činnost provozovny, tzv. vedoucí provozovny; označení není provedeno trvale a zvenčí viditelným způsobem), 
  2. neplnění oznamovacích povinností ve vztahu k zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně (podnikatel je povinen předem oznámit živnostenskému úřadu svůj záměr zahájit či ukončit provozování živnosti v provozovně),
  3. neplnění oznamovací povinnosti týkající se místa, kde lze vypořádat případné závazky (podnikatel je povinen při ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky),
  4. neoznačení sídla (právnická osoba má povinnost označit své sídlo názvem firmy a identifikačním číslem osoby; podnikající fyzická osoba jménem a příjmením pouze v případě odlišné adresy sídla a bydliště),
  5. doklady o prodeji zboží vystavené na žádost zákazníka (spotřebitele) nemají předepsané náležitosti (vystavené doklady neobsahují stručný popis druhu zboží nebo služby, resp. jejich popis je neurčitý; neúplná identifikace podnikatele na dokladu).

Při kontrolní činnosti je opakovaně zjišťováno neplnění oznamovacích povinností, týkajících se zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to i u podnikatelů, kterým byla za neplnění této povinnosti již uložena sankce. Podnikateli je tato povinnost často opomíjena, a to i přesto, že při nesplnění této povinnosti se podnikatel dopouští přestupku, za který je živnostenským úřadem uložena pokuta.

Zpracoval: Bc. Patrik Kortiš

V Orlové dne 9. 1. 2019


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
Tato e-mailová adresa bude od 1.2.2019 zrušena.

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30