Rozhovor s Blankou ZÁTOPKOVOU, ředitelkou ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě

 

  • Do jaké míry se uvažuje o stěhování ZUŠ z Orlové-Poruby do objektu obchodní akademie?

Po zhodnocení všech aspektů, kladů a záporů ředitelství ZUŠ Orlová a pedagogický kolektiv souhlasí s přestěhováním do budovy na ulici Polní za přesně daných podmínek. Náš zřizovatel navrhl přesun ZUŠ do prostor OA Orlová z důvodu pomoci vyřešit naši velmi složitou ekonomickou situaci - velké provozní náklady, vysoké odpisy majetku, nutné nezbytné opravy v budově. Trápí nás také vysoká úplata za studium při porovnáni s jinými ZUŠ v MSK. Z důvodu velkých provozních nákladů v rozlehlém areálu nemůžeme úplatu rodičů více začlenit do modernizace výuky, nákupu učebních pomůcek. To je v budově vidět, vše máme velmi zastaralé, nábytek a vybavení ještě z doby výstavby školy v roce 1978.

 

 

  • Byla už záležitost stěhování projednána s vaším zřizovatelem, tj. KÚ MSK?

My, ředitelé ZUŠ a GOA, tuto otázku společně projednáváme od prosince 2012, kdy nám zřizovatel nabídl zvážit tuto možnost. Obě školy trápí stejný problém – úbytek žáků a tím i nutné propouštění pedagogů na našich školách. ZUŠ oproti GOA nedostává žádné finanční prostředky na provozní náklady, finance musíme vybrat formou úplaty od rodičů našich žáků (základním uměleckým školám je od státu poskytován pouze příspěvek na mzdy zaměstnanců dle počtu žáků). Se zřizovatelem, vedením GOA a zástupci města Orlová proběhne jednání o budoucnosti školy do konce školního roku. Zde se budou jistě důkladně projednávat všechny možnosti.

 

 

  • Jaké jsou důvody stěhování? Pokud se jedná o ekonomické, tak o jak vysokou ztrátu se jedná?

Bohužel za stěhováním jsou pouze ekonomické důvody. Nejedná se o nějakou  ztrátu, ale nemožnost ufinancovat provoz školy, veškeré náklady, revize z úplaty rodičů. Jediným cílem tohoto přesunu musí být pro školu skutečnost, že se sníží podstatným způsobem provozní náklady a neovlivní to kvalitu výuky. Z těchto snížených nákladů by škola měla modernizovat výuku (jak se to děje na okolních zuškách s daleko nižší úplatou za výuku), zlepšovat pracovní prostředí žáků i učitelů, snížit úplatu za výuku žáků - dětí občanů města Orlová. Fungování školy musí být zajištěno dlouhodobě, ne pouze nějakou symbolickou jednorázovou dotací.

 

 

  • Kdy by se škola měla stěhovat?

My pro stěhování navrhujeme termín 1. září 2016, v té době již bude stabilizován počet žáků na GOA. Je to náš předběžný návrh, který teprve budeme projednávat se zřizovatelem. Velmi bude záležet, jaký počet žáků bude mít naše škola v dalších letech, neboť stále klesá počet žáků v hudebním oboru ( rok 2012 - žáků 342, rok 2014 - 323) přestože celkový počet žáků neklesá tak dramaticky: rok 2012 - celkem 458 žáků, rok 2013 celkem 464 a rok 2014 celkem 459 žáků. S menším počtem žáků budeme potřebovat i menší prostory.

 

 

  • Jsou už vyčísleny finanční náklady na případné stěhování a případnou úpravu prostor obchodní akademie?

Požadavky na potřebné opravy ve stávající budově na Slezské ulici jsme vyčíslili asi na 25 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že na OA je budova zateplena a nejsou zde viditelné závady potřebné k opravám jako u nás, je jasné, že náklady včetně rekonstrukce prostor musí být nižší. Prostory by byly ve výpůjčce, škola by hradila pouze provozní náklady a to v menších prostorách. Se zřizovatelem se ještě tyto konkrétní požadavky neprojednávaly, základním měřítkem působení na OA bude, zda nám vytvoří vhodné podmínky pro plnění poslání školy - tedy podmínky pro kvalitní vzdělávání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.

 

 

  • Nebude vám v objektu obchodky chybět třeba sál? Kde budou probíhat případné koncerty?

I tyto otázky jsme s panem ředitelem GOA projednávali. V prostorách jsou 2 velké místnosti podobné našemu komornímu sálu, vhodné i pro veřejná vystoupení.

Velké školní koncerty mohou probíhat v DK města Orlová v novém multifunkčním divadelním sále, který můžeme městu jen závidět. Sál DK v červnu 2014 na koncertě "ZUŠ hraje, tančí, zpívá a maluje" a "Vánoční koncert ZUŠ" byl posluchači zcela zaplněn, dětem se vystupovalo výborně a ohlas rodičů byl velmi kladný. Někteří odpůrci stěhování argumentují právě obavou o možnostech vystupování našich žáků na veřejnosti. Výuka na ZUŠ není pouze vystupování v koncertním sále (i zde je nutná nákladná oprava osvětlení a vzduchotechniky). Pro zkvalitnění výuky nám velmi chybí multifunkční učebna a nahrávací studio, kde by měly mít zázemí školní kolektivy i sólisté.

 

 

  • Jaký je váš názor, coby ředitelky, na stěhování do jiných prostor?

V kolektivu pedagogů stále probíráme možnosti a okolnosti přestěhování ZUŠ. Hlavním důvodem stěhování je ekonomická situace školy. Stále zvažujeme pro a proti. Mnozí rodiče vítají, že škola bude dostupnější v centru města. Někteří rodiče naopak upřednostňují zůstat ve škole i za stávajících horších provozních podmínek žáků, učitelů a také za cenu zvýšení úplaty za studium na naší škole.

Jednání o této citlivé otázce nás teprve čeká, já stále věřím, že dosáhneme dobrou dohodu. K tradičním prezentacím školy patří žákovské, absolventské koncerty, mimoškolní vystupování, výstavy a účast žáků na nejrůznějších kulturních akcích, soutěžích a přehlídkách. Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové byla v roce 2005 dlouhodobě pověřena Moravskoslezským krajem organizačním zajištěním a financováním všech okresních a krajských kol soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT v Moravskoslezském kraji. Tyto významné aktivity případným přestěhováním ZUŠ nebudou dotčeny.


Datum zveřejnění/aktualizace: 3.3.2015

Zpět na výpis