MAP IV-ORP Orlová - Projekt zahájil svoji činnost

V rámci ORP Orlová byla od 01.12.2023 zahájena realizace projektu na úseku školství, kdy se podařilo získat z MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský finanční prostředky pro školy, školská zařízení z Orlové,Doubravy a Petřvaldu.

Cíl výzvy

Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP (tj. místní akční plány rozvoje vzdělávání) je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Plánování i implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém bude projekt realizován, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, ale i implementaci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+).

REALIZACE:    01.12.2023 - 31.12.2025

ROZPOČET:     4 799 970,- Kč

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008295

CÍLOVÉ SKUPINY:

 

 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
 • Pracovníci školských poradenských zařízení
 • Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou
 • Děti a žáci ZŠ, MŠ
 • Rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci);
 • Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)
 • Široká veřejnost

Se zapojením do projektu MAP IV souhlasil stejný počet partnerských organizací jako v projektu MAP III-ORP Orlová:

Orlová:            7 ZŠ, 9 MŠ, DDM a ZUŠ

Petřvald:         1 ZŠ, 1 MŠ a ZUŠ

Doubrava:       1 ZŠ, 1 MŠ

Aktivity, které v projektu probíhají jsou připravovány a realizovány v rámci pracovních skupin s různým zaměřením:

 PS 1 - Pro financování

 PS 2 - Pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

           2/1 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti/pregramotnosti

           2/2 Pro rozvoj matematické gramotnosti/pregramotnosti

 PS 3 - Pro rovné příležitosti

 PS 4 - Podnikavost a kreativita

 PS 5 - Polytechnika a digitalizace

 PS 6 - Předškolní vzdělávání a péče

Pracovní skupiny zahájí činnost od 01.03.2024. Zastoupení asi 40 osob je ze všech organizací, které se do projektu zapojily a připravují implementační aktivity, které "jim chybí a pokládají je za přínosné". Nejenom, že se zabývají vzděláváním, ale podporují i volnočasové aktivity.
Akční roční plány až do roku 2025 schvaloval již Řídící výbor v projektu MAP III. Samozřejmě, že se průběžně aktualizují a přizpůsobují dané potřebě.
Na co se mohou školáci těšit? Tak například:
 • Metodická setkání matematiků učitelů nebo Matematický dýchánek pro zapálené matematiky
 • Setkání výchovných a kariárových poradců nebo učitelů anglického jazyka
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi sociálně znevýhodněnými
 • Polytechnické dílničky pro předškoláky
 • Zážitkové programy EVVO
 • Kavárničky - pro všechny žáky, setkání v DDM
 • Letní tábory a příměstské tábory
 • Šachové kroužky
 • Živé knihovny - besedy se zajímavými osobnostmi
 • Akce na podporu finanční gramotnosti
 • Spolupráce a podpora Studentského parlamentu
 • Různě zaměřené výjezdové exkurze pro děti a žáky
 • Nákup a vybavení škol učebními pomůckami
 • Podpora rozvoje školních knihoven
 • Podpora vzdělávání pro rodiče, spolupráce s PČR, MP
 • ...a mnoho jiného v příloze IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ
Děkujeme za velmi dobrou spolupráci zástupcům okolních obcí - Doubravě a Petřvaldu. Nejenom, že úspěšně spolupracujeme se školami, ale i s jejich zřizovateli.
Přejeme všem, kteří jsou do projektu zapojeni, aby se jim dařilo stejně dobře jako v předcházejících letech. O připravovaných akcích vás budeme informovat s předstihem.
OMFŠK
 


Připojené dokumenty:

Publicita k projektu PDF [417.7KB] 29.1.2024
Petřvaldské noviny PDF [1.1MB] 29.1.2024
Doubrava obecní zpravodaj PDF [673.6KB] 29.1.2024
Implementace akčních plánů PDF [994.3KB] 29.1.2024

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.1.2024

Zpět na výpis