Slavnostní ocenění pedagogů u příležitost Dne učitelů

V úterý 21. března 2023 jsme se ve Výstavní síni Domu kultury Orlová sešli, abychom u příležitosti Dne učitelů ocenili  ty nejlepší a nejobětavější z řad pedagogů našeho města.

Tradice oslav Dne učitelů v naší zemi zapustila hluboké kořeny. Namísto nářků na přetěžování dětí encyklopedickými znalostmi se veřejnost  dozvídá, že ve školách učí i bezvadní učitelé, kterých si žáci váží, které mají rádi a které oceňují i jejich nadřízení a rodiče.

Jsou to právě učitelé, kteří s ohledem na svou profesi, poslání, praxi a zkušenost by měli být a jistě jsou ohleduplní k dětství, mládí a dospívání. Vždyť škola není doménou učitelského sboru, ale doménou dětí. Děti by neměly být pouze učeny, poučovány, vychovávány, ale hlavně pěstovány. A to je největší zásluha právě Vás, milí učitelé.

Scházíme se v době, kdy nás válečný stav na Ukrajině nutí k zamyšlení nad hodnotami a prioritami života. Také škola významně formuje morálku, myšlení, postoje dětí, jejich názor na život a světové dění. A my, pedagogové, na sebe bereme mimořádně náročný a zodpovědný úkol, kterým je vzdělávání a výchova budoucích generací.

Není vždy lehké myslet pozitivně. Mám však za to, že největším bojovníkem je ten, kdo přemůže sám sebe. Proto myslete pozitivně, to je to nejlepší podhoubí pro vytvoření a udržování skutečného kolegiálního pracovního prostředí, které prospívá nejen Vaší vlastní práci, ale především kultivuje a motivuje naše žáky.

Velmi si vážíme nasazení a ochoty pedagogů, kteří se věnují dětem nejen v průběhu, ale i mimo vyučování a to vše s jediným cílem – vychovat slušného, vyrovnaného člověka se zdravým sebevědomím, vybaveného takovými vědomostmi a vlastnostmi, které mu budou v dalším životě přínosem.

Děkujeme všem za jejich náročnou, ale krásnou práci.

FOTOGALERIE ZDE: https://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/fotogalerie/1279-den-ucitelu-2023.html

Oceněné byly:

Petra Křižáková z Mateřské školy Na Vyhlídce 1143 Orlová-Lutyně, odloučeného pracoviště Lesní 859  v Orlové-Lutyni

Oceněná za dlouholetou pedagogickou činnost

Své povolání si paní učitelka Petra Křižáková vybrala už po základní škole, kdy začala studovat střední pedagogickou školu. Během své osmnáctileté praxe pracovala na několika mateřských školách. Od roku 2019 je součástí pedagogického sboru MŠ Lesní 859, která je pracovištěm Mateřské školy Na Vyhlídce 1143.

Její pedagogická práce je velmi kvalitní, promyšlená, systematická, moderní, s dobrými výsledky. Významně se podílí na estetizaci školy, aktivně spolupracuje s jinými subjekty i s rodiči a připravuje akce a aktivity své třídy i školy.

Paní učitelka je pečlivou, zodpovědnou a spolehlivou zaměstnankyní. V pedagogickém sboru je přátelskou a vstřícnou kolegyní, která je pro ostatní vzorem klidného a důsledného přístupu práce s dětmi. Za pedagogickou prací paní učitelky je mnoho spokojených dětí i rodičů.

Bc. Ivana Fidlerová, z Mateřské školy Okružní 917 v Orlové–Lutyni

Oceněná jako významná pedagogická osobnost

Ve školství pracuje Bc. lvana Fidlerová již 20 let, a to v Mateřské škole v Orlové-Lutyni Okružní 917. Dětem se maximálně věnuje a při výuce postupuje zodpovědně a promyšleně.

Osmnáctým rokem připravuje program environmentální výchovy, pro kterou zpracovavává projekty na základě vyhlášených grantů MŠMT. Vede zájmovou aktivitu – Mladí badatelé přírody. V roce 2009 získala mateřská škola jejím přičiněním ocenění Ekologická škola v Moravskoslezském kraji.  Se Zájmem spolupracuje se Spolkem přátel školy mateřské „Sluníčko“. Úspěšné hospodaření s prostředky organizace a příjemné vystupování paní učitelky  je motivací  jak správně a efektivně spolupracovat s rodiči.

Na ocenění ke Dni učitelů navrhujeme paní Fidlerovou nejen pro její odborné a lidské kvality, ale také pro její charakterové vlastnosti, jako je spolehlivost, zájem o druhé, schopnost spolupracovat a spoluvytvářet kolegiální vztahy mezi spolupracovníky.

Jana Křižánková  z Mateřské školy Ke Studánce 1033  v Orlové-Lutyni

Oceněná  za dlouholetou pedagogickou činnost

Ve školství působí paní učitelka Jana Křižánková od roku 1987. Po celou dobu letité práce se snaží mateřskou školu reprezentovat v různých oblastech.

Účastnila se s dětmi soutěží, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Orlová-Město „Orlovský SOPTÍK“, dále soutěže v DDM „Paraplíčko“, ale také atletických soutěží. Mateřskou školu prezentuje i na webových stránkách, a to i v době covidu, kdy motivovala a inspirovala rodiče k domácímu vzdělávání svých dětí. S dětmi ráda absolvuje školní aktivity  jako jsou školy v přírodě, bruslení a plavání. Podílí se na spolupráci s mateřskými školami v Polsku a na Slovensku, se kterými si vzájemně vyměňují své pedagogické zkušenosti.

Je nekonfliktní, empatická a svou práci vykonává zodpovědně a s láskou. V mateřské škole vytváří svým vstřícným přístupem příjemné prostředí. Povolání učitelky vnímá, jako celoživotní poslání.

Mgr. Miluše Heczková ze Základní školy K. Dvořáčka 1230 v Orlové-Lutyni

Oceněna za dlouholetou pedagogickou činnost

Mgr. Miluše Heczková absolvovala v roce 1986 Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor učitelství 1. stupně. Od roku 1989 působí v ZŠ Karla Dvořáčka.

Intenzivně se věnuje zdravotně znevýhodněným žákům a ve spolupráci  s pedagogickými asistenty jim i ostatním žákům vytváří adekvátní a podnětné prostředí ke vzdělávání. Podporuje také nadané žáky a snaží se je dále rozvíjet.

V letech 1992-2006 vykonávala funkci poradce ředitele školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vedla reedukační hodiny pro žáky se speciálními poruchami učení.

Své pedagogické zkušenosti také zúročuje při vedení metodického sdružení. Velmi výrazně se podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu Škola plná života. Spolupracovala také jako pedagogický dozor s dětským pěveckým sborem Sněženka.

Paní učitelku Heczkovou navrhuje vedení školy k ocenění za její výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu a oblíbenost mezi žáky a zaměstnanci školy.

Mgr. Šárka Dadoková  ze Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni

Oceněna za dlouholetou pedagogickou činnost

Od roku 1981 pracovala Mgr. Šárka Dadoková střídavě jako učitelka a zástupkyně ředitele na několika základních školách. Studovala při zaměstnání na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství 1. stupně se zaměřením na výtvarnou výchovu a vystudovala rovněž Školský management na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Jako zdravotník zotavovacích akci absolvovala řadu lyžařských, sportovně turistických kurzů a škol v přírodě. Zapojením do projektu MAP II ORP Orlová v pracovní skupině „Rovné příležitosti“ uplatnila své zkušenosti se začleňováním sociálně a zdravotně znevýhodněných žáků do systému vzdělávání. Snaží se o vytvoření dobrého klimatu mezi žáky i mezi zaměstnanci. Ti si ji zvolili jako svého zástupce do školské rady.

I po 40 letech ji práce s dětmi baví, žáky bere jako rovnocenné partnery a řídí se motem: „Žák není lahev, kterou je třeba nalít, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“

Mgr. Lenka Stanieková ze Základní školy Školní 862 v Orlové-Lutyni

Ocenění za tvůrčí pedagogickou činnost

Paní zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Stanieková je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Na Základní školu Školní nastoupila v roce 1998 jako vyučující tělesné výchovy a přírodopisu.

Každoročně zajišťuje sportovní aktivity a soutěže ve škole a organizuje lyžařský výcvik. S žáky se účastnila mnohých přírodopisných soutěží, na které je pečlivě připravila. Aktivně se také podílí na inovaci školního vzdělávacího programu a 8 let vykonávala funkci metodika prevence. Velmi výrazně se podílela na zavedení elektronické žákovské knížky a systému EduPage do výuky. Je administrátorkou projektu Šablony I.-III. a stála za projektem Restart – tablety do škol. Ochotně se také věnuje nastupujícím pedagogům a předává jim své mnoholeté pedagogické znalosti a zkušenosti.

Svou pracovitostí, nadšením, neúnavností, odbornými kvalitami a profesionálním přístupem je vzorem pro své žáky i kolegy. Poděkování ve formě ocenění za dlouhodobou tvůrčí činnost si jistě zaslouží.

Mgr. Romana Rampáčková ze Základní školy U Kapličky 959 v Orlové–Lutyni

Oceněná za tvůrčí pedagogickou činnost

Mgr. Romana Rampáčková se po celý svůj profesní život věnuje vzdělávání a výchově dětí. V ZŠ U Kapličky působí 21 let. Svou výuku staví na poznávání každého žáka, přičemž klade důraz na naplňování jeho vzdělávacích potřeb.

V roce 2002 společně s vedením školy zavedla tzv. Daltonskou výuku. Pracuje s dětmi v pravidelných daltonských blocích a jednotlivé prvky této výuky využívá i v běžném vyučování. Svou výuku obohacuje projektovým vyučováním. Aktivně spolupracuje s mateřskou školou, kdy plánuje společné akce pro děti. Ve spolupráci s DDM připravuje přírodovědné a tvořivé činnosti. Žákům se věnuje i mimo školní vyučování v rámci doučování a aktivit, které zaměřuje na doplnění nebo objasnění učiva.

Paní učitelku navrhujeme na ocenění pro její dlouholetou pečlivou a svědomitou práci a její odborné a profesní kvality.

Mgr. Jarmila Folvarčná ze Základní školy Ke Studánce 1050 v Orlové–Lutyni

Oceněná za dlouholetou pedagogickou činnost

Paní Mgr. Jarmila Folvarčná studovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, obor Národní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu. Významným milníkem v její kariéře se stala ZŠ Ke Studánce, kde působí dodnes. Většinu své profesní dráhy je třídní učitelkou na prvním stupni.

Dlouhá leta měla na starosti kabinet TV pro 1. stupeň a také se zapojila do tělovýchovného kabinetu orlovských škol, kde pomáhala organizovat sportovní soutěže. Další její oblíbenou oblastí je výtvarná výchova. Aktivně se věnuje estetizaci školních prostorů a připravuje děti na výtvarné soutěže nejen městského charakteru. I přes současnou náročnou práci učitelů jí práce s dětmi stále baví a nebrání se novým formám a metodám výuky.

Paní učitelka Folvarčná je stabilním a dlouholetým pilířem pedagogického sboru na 1. stupni ZŠ Ke Studánce, kde strávila celou svou kariéru.

Mgr. Jana Raszková ze Základní školy Jarní 400 v Orlové-Porubě

Oceněná za dlouholetou pedagogickou činnost

Mgr. Jana Raszková absolvovala Střední pedagogickou školu a Univerzitu Palackého v Olomouci. Pracovala v MŠ Lesní v logopedické třídě, kde se věnovala dětem s vadami řeči. Stála také u zrodu třídy základní školy speciální v tomtéž zařízení. Je spoluautorkou knihy Příroda kolem nás, která byla v prvopočátcích nápomocna učitelům speciálního školství. Již 28 let pracuje s žáky se zdravotním postižením. Zajímá se o rozvíjení a dosažení maximálně možných dovedností každého svěřeného dítěte.

Paní učitelka Raszková patří svým odborným, ale i lidským přístupem ke svému povolání a  citlivým a trpělivým vztahem k žákům mezi výrazné pedagogické pracovníky, což se v konečném důsledku projevuje ve výsledcích její práce.

Snaží se, aby žáci měli život pestřejší, veselejší a aby měli radost i z malých úspěchů, které se jim podaří dosáhnout. Její pracovní výsledky jsou vynikající, žáci ji mají rádi, a rodiče si ji váží.

Svou pracovitostí, nadšením, neúnavností, odbornými kvalitami a profesionálním přístupem je vzorem pro své žáky i kolegy. Poděkování ve formě ocenění za dlouhodobou tvůrčí činnost si jistě zaslouží.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.3.2023

Zpět na výpis