ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Projektový den ,, Právo ve škole "

Ve středu 28.04.2021 proběhl ve školní družině projektový den s názvem ,,Právo ve škole". Jeho cílem bylo seznámit děti s právním povědomím a pojmem zákon.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla každá třída ve svém oddělení a v besedě, výtvarné a pracovní dílně se po uplynutí časového limitu střídaly.

Odborník z praxe, člen Městské policie Bohumín pan Ivo Uherek, seznámil a vysvětlil dětem pojem zákon, přestupek, trestný čin a trestní zodpovědnost přiměřenou formou vzhledem k věku dětí. Ty se dozvěděly o širokém spektru zákonů, které je třeba dodržovat. (zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zákon 379/2005 Sb.o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zákon 251/2016 Sb. o některých přestupcích). Informace z nich pak mohou aplikovat v běžných životnívh situacích .Nechyběly ani konkrétní příklady z praxe.

Při modelové situaci s názvem ,,Umíte svědčit", byly děti vtaženy do děje pomocí obrázku nejdříve jako svědci loupežného přepadení banky. Po dobu jedné minuty pozorovaly děti situaci na obrázku. Pak měly popsat co nejvíce detailů a podat svědectví. Dařilo se jim to na výbornou a každý z nich si zapamatoval jinou drobnost, která pak zapadala do celku. U obrázku a pouličního  výjevu ,,Proč potřebujeme zákony"?, si děti nejdřív samostatně a pak společně ujasnily, jaké věci jsou zde nesprávné a kdo nějakým způsobem porušuje zákon a proč zákony potřebujeme.

Prostor byl i pro ukázku výzbroje a výstroje městské policie a zbyl čas i na zvídavé dotazy dětí. Ty se ptaly na různé situace, které viděly venku a zajímalo je, co z nich je přestupek a co trestný čin.

V pracovní a výtvarné dílně si děti mohly vybrat, jakou činnost budou chtít realizovat vzhledem ke svým možnostem. Zda budou tvořit společnou koláž s dopravní tématikou, vyrábět dopravní značky, vybarvovat mandalové omalovánky dopravních prostředků, nebo vystřihnou a slepí model policejního vozu.

Při závěrečném sebehodnocení děti dokázaly kriticky říci, co se jim dařilo či nedařilo. Od strážníka dostaly pochvalu a odměnu v podobě píšťalky s logem MP Bohumín, reflexní odrazku a sladkou odměnu. Celou akci pak děti hodnotily kladně.

Za ŠD ved. vychovatelka I. Uherková


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.5.2021

Zpět na výpis