Když musí děti zůstat doma……aneb distanční vzdělávání v MŠ Ke Studánce

 

Distanční výuka je velkou zátěží nejen pro učitele a děti, ale i pracující rodiče, kteří kromě podpory svých dětí musí zvládnout i svou vlastní práci. Bohužel současný vývoj epidemie koronaviru předznamenává, že se situace jen tak brzy nezmění.

Naše MŠ přistoupila k tomuto problému velice zodpovědně. Je nám známo, že předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, že vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vtěsnat toto vše do distančního vzdělávání je prakticky nemožné bez úzké spolupráce s rodinou. Zvolili jsme k tomuto účelu několik způsobů a forem. Po domluvě s rodiči jim bylo nabídnuto osobní setkávání s učitelkami přímo v mateřské škole, mají možnost telefonické konzultace, pravidelně jsou na web stránkách školy nabízeny dětem úkoly pro vzdělávání a nápady, jak trávit volný čas doma. P. učitelky zvolily rovněž možnost spolupráce na sociálních sítích, kam nám rodiče posílají fotodokumentaci dětí při práci doma. Nabízíme pomoc těm,  kteří nemají možnost si materiály vytisknout. Děti splněné úkoly zakládají do svých portfólií a přinášejí p. učitelkám ke kontrole.

Předškolní vzdělávání dětí, které po prázdninách nastoupí povinnou školní docházku, je povinné ze zákona a děti jsou tak povinny se jej zúčastnit – byť se jedná o distanční formu výuky. Je nám potěšením, že se jí s nadšením účastní i děti mladší. Velkou zásluhu na tom mají samozřejmě rodiče, kteří, jak už bylo psáno výše, kromě podpory svých dětí musí zvládnout i svou vlastní práci. Patří jim náš velký obdiv i poděkování.

 

Tým MŠ Ke Studánce, Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.3.2021

Zpět na výpis