MSK Ostrava - Vyhlášení dotačního programu - sport a volnočasové aktivity

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2020 usnesením č. 81/7328 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 včetně.

Pro žadatele dotací je připraven seminář k seznámení se změnami oproti dřívějším dotačním programům a dále ke správnému vyplnění žádostí a to v termínu:
pondělí 23. 3. 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti F502
Svůj zájem a počet osob je nutné nahlásit na email eva.brustikova@msk.cz

Více informací:
 
Vymezení okruhu příjemců

Žadateli mohou být pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu).

Žadatel musí splňovat podmínky, že:

  1. pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a
  2. vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Zároveň platí, že o dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

  • neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport a neziskové organizace, které pro kalendářní rok 2020 žádají (budou žádat) v dotačních programech Moravskoslezského kraje určených na sportovní činnost,
  • neziskové organizace, na jejichž projekty a předmět činnosti jsou v roce 2020 vyhlášeny dotační tituly Moravskoslezského kraje – tj. podpora včelařských kroužků, environmentálního vzdělávání, podpora dobrovolných hasičů a podpora aktivit v oblasti kultury,
  • mateřská a rodinná centra,
  • sdružení rodičů škol a jiná sdružení při školách,
  • neziskové organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin a neziskové organizace, jejichž hlavním účelem je prevence drog, kriminality a dalších negativních jevů a na tyto aktivity je projekt zaměřen,
  • neziskové organizace zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.),
  • neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zdroj: Moravskoslezský kraj


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.2.2020

Zpět na výpis