MSK Ostrava - Vyhlášení dotačního programu - prevence rizikového chování

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2020 usnesením č. 81/7329 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e-podání

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3 2020 – 3. 4. 2020 včetně.

Upozornění!
Pro žadatele dotací je připraven metodický seminář, a to v termínu:
18. 3. 2020 v 13:00 hodin v zasedací místnosti F502
Svůj zájem je nutné nahlásit na e-mail: andrea.matejkova@msk.cz

Více informací:
 
Vymezení okruhů příjemců - Dotační program je určen pro právnické osoby:
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem,
  • neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Zdroj: Moravskoslezský kraj


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.2.2020

Zpět na výpis