MSK Ostrava - Vyhlášení dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

I. Název programu (kód)

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 (ŠMS/P)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci programu budou podporovány:

  1. Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu
  2. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování
  3. Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti

Podporovány nebudou:

  • jednorázové přednášky, hromadné multimediální projekce, osvětové akce, reklamní spoty, programy, které nepatří do specifické primární prevence - viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikových forem chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
  • projekty nespecifické prevence, zejména volnočasových aktivit a pozitivního trávení volného času.

Důvodem podpory těchto projektů je přispět k realizaci dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.

IV. Vymezení okruhů příjemců

Dotační program je určen pro právnické osoby:

  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem,
  • neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Více informací:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.2.2019

Zpět na výpis