Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Rada kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4113 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

ZDROJ:

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-121824/

Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek a na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit:

  • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
  • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) nebo v přírodních učebnách
  • Podpora aktivit souvisejících s podporou vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na EVVO (např. Den Země, Den vody a obdobné projektové dny a workshopy)

Důvodem realizace tohoto dotačního titulu je podpořit vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby a v obecné rovině také s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, příp. rozvoj spolupráce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Dotační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže v zemědělské problematice. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace.

Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu včelaření v návaznosti na EVVO. Jedná se zejména o zahájení činnosti, popř. udržování včelařských kroužků pro děti a mládež. Cílem dotačního titulu je seznámit děti a mládež s včelařením, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00 hod) do 15. 11. 2018 (24:00 hod).


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2018

Zpět na výpis