Projekt "MAP-ORP Orlová"

Realita škol a žáků

(dotazníkové šetření v rámci MAP)

 

V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je Město Orlová a který se zaměřuje na skupinu dětí a žáků do 15 let, se scházejí od podzimu loňského roku pracovní skupiny s cílem nejen zmapovat potřeby a problémy dětí a žáků v oblasti vzdělávání, ale především je formou navržených aktivit řešit.

Druhá pracovní skupina pod vedením paní ředitelky ZŠ Jarní v Orlové - Mgr. Věry Vrlíkové se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání a podporou dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V zájmu zmapování potřeb v území se její členové rozhodli zrealizovat dotazníkové šetření na všech základních školách v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava). Pro srovnání pohledu na věc byly otázky směřovány jednak na jednotlivé školy jako celky a zároveň byl vytvořen dotazník přímo pro žáky 4. a 7. tříd těchto škol. Výsledky jsou následující.

Základní školy v ORP Orlová navštěvuje víc jak 3000 žáků, z nichž je pět procent se zdravotním postižením a dalších pět procent, dle kvalifikovaných odhadů ředitelů škol, sociálně znevýhodněných. Ze zkušeností spolupráce ZŠ a MŠ stoupá v posledních letech počet odkladů a dodatečných odkladů povinné školní docházky (2016/2017 – celkem 48). Kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má 2,7 % pedagogů základních škol.

Školním neúspěchem je ohrožena pětina všech žáků. (Kritériem ohrožení v tomto šetření byly výsledky posledního vysvědčení – u žáků 4. tříd hodnocení vícero trojkami či čtyřkami, u žáků 7. tříd hodnocení několika čtyřkami.) Přičemž svou spokojenost s vysvědčením uvedlo pouze 60 % žáků 4. tříd a 30 % žáků 7. tříd. Podobná procentuální spokojenost s vysvědčením svých dětí byla u jejich rodičů.

Největší potíže mají žáci s matematikou. Obě skupiny žáků uvedly matematiku jako předmět, ve kterém by se rádi zlepšili. Naopak tělesná výchova zůstává i v této generaci dětí předmětem nejoblíbenějším. Nejméně oblíbenými předměty jsou předměty společenskovědní (dějepis, vlastivěda, občanská nauka).

I když téměř  90 % škol nabízí svým žákům možnost doučování, až třetina dotázaných žáků uvedla, že tuto možnost nemá. Nejčastěji se „doučují“ doma s rodiči. Jako nejméně vhodnou alternativu pro doučování děti uváděly jinou organizaci, spíš upřednostňují rodiče a školu.     

Převážnou většinu volného času dětí tráví neorganizovaně venku nebo doma u počítače. Jen 1/7 dětí čtvrtých tříd a 1/8 dětí sedmých tříd navštěvuje zájmové kroužky. Školy pro své žáky organizují řadu kroužků a odpoledních aktivit. Největší úspěch mají ty, které jsou zaměřené na sport. Přesto se celá jedna pětina dotazovaných žáků vyslovila s názorem, že nemá zájem o nic, co škola pořádá.

Závěry, z kterých rovněž budou členové pracovních skupin vycházet při navrhování aktivit pro příští období jsou tyto: 1. pomoci těm žákům, kteří o pomoc stojí.  2. Přesvědčit onu pětinu žáků, že mít o něco zájem, znamená prožít život s chutí a  za 3. nezapomenout na ty, kteří si své povinnosti pravidelně plní a aktivní odpolední činnost si organizují sami ve snaze v životě uspět.

                                                                                                                                (Ing. Pilariková, Mgr. Vrlíková)


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.2.2017

Zpět na výpis