Zvláštní orgány města Orlová (zřízené starostou města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění)

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině. Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí. Na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska. Koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Jelikož se jedná o povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, zřizovatelem takovéto komise musí být starosta obce s rozšířenou působností. Z příslušných ustanovení vodního zákona jednoznačně vyplývá, že tento zvláštní orgán je zřizován obligatorně, starosta tedy nemá na výběr, zda povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřídí, či nikoli. Starosta je pak jejím předsedou, který jako v předchozích případech rovněž jmenuje její členy. Zákon mu však ukládá jistá omezení v tom, jak tuto komisi personálně obsadí, jelikož má povinnost vybírat ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a dalších osob, které jsou způsobilé k provádění opaření či k pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise obce s rozšířenou působností je nadřazena povodňové komisi obce. Zákon dále stanoví, že povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. Povodňová komise obce s rozšířenou působností má rovněž stanoveny činnosti, které provádí v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi. Tyto kompetence se částečně překrývají a částečně navazují na kompetence povodňové komise obce. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise.

Předseda: Lenka Brzyskowská (starostka města Orlové)

Tajemník: Tadeáš Janiczek

Členové:

- npor. Ing. Tomáš Blatoň (velitel Hasičů Orlová)

- npor. Mgr. Robert Neumann (vedoucí PČR Havířov)

- Ing. Jiří Lukša (starosta města Petřvald)

- Mgr.Ing. Jiřina Ferenčíková (starostka obce Doubrava)

- Ing. Věra Niklová (Povodí Odry, s.p.)

- Tomáš Turoň (vedoucí provozního úseku Povodní Odry)


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.6.2022

Zpět na výpis