Voda

Problém množících se stížností občanů na nelegální nakládání s odpadními vodami v rodinné zástavbě
1.3.2021

Problém množících se stížností občanů na nelegální nakládání s odpadními vodami v rodinné zástavbě

Přes rozsáhlou osvětovou a informační kampaň spojenou se zásadní změnou legislativy po vstupu do EU se část občanů, žijících v rodinných domech (dále RD) neřídí stávající právní úpravou, řešící likvidaci odpadních vod původem z RD (ne dešťové vody). Z tohoto důvodu dochází k poměrně četným stížnostem těch, kterým   zapáchající o... více informací

Odkazy
1.3.2021

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí www.env.cz Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství www.kr-moravskoslezsky.cz Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje www.khsova.cz ... více informací

Povinnosti vlastníků vodních děl
1.3.2021

Povinnosti vlastníků vodních děl

§ 59 Povinnosti vlastníků vodních děl (1) Vlastník vodního díla je povinen a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat... více informací

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav
1.3.2021

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav

§ 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav (1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu10c), postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použi... více informací

Stavební povolení k vodním dílům
1.3.2021

Stavební povolení k vodním dílům

§ 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Stavební povolení k vodním dílům (1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, m... více informací