Lesy

Základní povinnosti vlastníků lesa

Hospodaření v lese je vlastník povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH), proto Vám doporučujeme konzultovat s ním ještě před zahájením vlastních prací všechny činnosti, náležitosti a naléhavosti hospodaření a průběžně se na něho obracet s případnými potížemi či nejasnostmi. Cennou pomůckou je Vám také lesní hospodářská osnova (LHO) nebo lesní hospodářský plán (LHP).

Vlastník je povinen hospodařit tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů sloužících k hospodaření v lese, je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány, je povinen zajistit svým hospodařením především ochranné funkce lesa 1) §36. Dále je vlastník povinen chránit svůj les před znečišťujícími látkami unikajícími či vznikajícími při hospodářských činnostech. Oleje k mazání řetězu motorové pily a hydraulické kapaliny smí používat jen biologicky odbouratelné 1) §32 .

Stát podporuje hospodaření v lese finančními příspěvky a službami, není ovšem povinen vyhovět všem žadatelům 1) §46.

Obhospodařování Vašeho lesního majetku lze výrazně usnadnit sdružením s dalšími vlastníky.

1. Obnova lesa

Vlastník je povinen volbou vhodných dřevin a jejich vhodným rozmístěním v porostu zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu 1) §32

Holinu je vlastník povinen řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, do 7 let od jejího vzniku musí být následný lesní porost na ní zajištěn. Výjimky povoluje obec s rozšířenou působností na základě žádosti 1) §31, která musí být podána před uplynutím této lhůty. Kritéria, podle nichž se posuzuje zalesnění a zajištění, uvádí vyhláška.

V zájmu dobrého zdravotního stavu lesního porostu a budoucí produkce kvalitního dříví musí použitý reprodukční materiál lesních dřevin splňovat několik zákonných požadavků. Použít reprodukční materiál z mateřského porostu lze jen za předpokladu, že porost je dostatečně kvalitní (uvedeno v LHO) ‚ °. Reprodukční materiál od licencovaného (!) dodavatele musí být opatřen řádně vyplněným průvodním listem a průvodním štítkem. Vzor obou dokladů obsahuje vyhláška. Doporučujeme Vám pořizovat reprodukční materiál za asistence odborného lesního hospodáře.

Vlastník je povinen vést evidenci o původu použitého reprodukčního materiálu (až na výjimku 1) §29, detaily k ní sdělí OLH) a uchovávat ji po dobu 20 let od provedení zalesnění nebo obnovy lesa 1) §29 (náležitosti a vzor evidence uvádí vyhláška)

Jste-li povinen při obnově porostu dodržet minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin uvedený v LHO a nepožádal jste o finanční příspěvek, můžete u orgánu státní správy lesů (SSL) uplatnit nárok na podporu výsadby tohoto minimálního podílu. Podrobnosti uvádí vyhláška nebo Vás s nimi seznámí odborný lesní hospodář či orgán SSL.

2. Výchova mladého lesního porostu

Lesní porost je vlastník povinen vychovávat včas a soustavně tak, aby se zlepšoval stav porostu, zvyšovala se jeho odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa 1) §31. Výchovná opatření (výchovné seče) ovlivňují růst porostu a jeho kvalitu, mají tedy přímý vliv na hodnotu dříví z porostu později těženého. Základní výchovná doporučení lze najít v LHO, vlastní zásah je vždy vhodné konzultovat s odborným lesním hospodářem.

3. Ochrana lesa

S vlastnictvím lesa je přímo spojena povinnost dbát o jeho ochranu. Při veškerém hospodaření je vlastník povinen usilovat o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků 1) §11

Vlastník je povinen provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů 1) §32

Vlastník je povinen preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů (původci chorob lesních porostů, rostlinní a živočišní škůdci), zjišťovat a evidovat jejich výskyt a rozsah jimi působených poškození 1) §32. Při zvýšeném výskytu je vlastník povinen neprodleně informovat orgán SSL a provést nezbytná opatření k zabránění škod 1) §32. Zvláštní postavení mezi škůdci mají tzv. kalamitní škůdci (bekyně mniška, lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh borový, obaleč modřínový a ploskohřbetky)

Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31 .3. musí být zpracovány nebo asanovány do 31 .5. téhož roku, v polohách nad 600 m n.m. do 30.6.

Vlastník je povinen dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří 1) §32, tj. chránit ohrožené lesní porosty v rozsahu min. 1 % výměry svého lesa v honitbě, sledovat a evidovat škody způsobené zvěří, využívat pomocných dřevin ke zvýšení úživnosti honitby aj. Pokud i přes tato opatření dochází ke škodám zvěří, má vlastník právní nárok na náhradu podle zákona o myslivosti. Podrobnosti sdělí orgán státní správy myslivosti, tj. nejčastěji obec s rozšířenou působností

Při ochraně lesa je vlastník povinen upřednostnit účinné technologie šetřící životní prostředí 1) §32 a používat jen schválené přípravky na ochranu rostlin (seznam vydává každoročně MZe)

Je zakázáno les oplocovat z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení užívání lesa veřejností (oplotit lze jen lesní školku, lesní porost ohrožený škodami zvěří, oboru nebo farmu pro chov zvěře) 1) §32

Nastanou-li mimořádné okolnosti a nepředvídané škody v lese nebo v jeho okolí (větrná či sněhová kalamita, přemnožení škůdce, nebezpečí vzniku požáru aj.), je vlastník povinen bezodkladně provést opatření k jejich odstranění a ke zmírnění následků. Za tímto účelem může orgán SSL některá opatření přímo nařídit (např. zpracovat nezbytnou těžbu ve stanoveném rozsahu a termínu, zastavit jinou než nezbytnou těžbu, vyhubit škůdce na skladu dříví aj.) 1 §32

Za neplnění opatření k ochraně lesa, především za nedodržení přednostního zpracování těžby nahodilé může být vlastníkovi uložena pokuta ‚ a to jak ze strany orgánu SSL, tak i (není vyloučeno, že současně) ze strany České inspekce životního prostředí.

4. Těžba dříví

Vlastník je povinen vhodnými těžebními postupy zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu 1) §32. Kromě odůvodněných případů nesmí být lesní porost těžbou proředěn pod přípustnou mez 1) §31 (detaily sdělí odborný lesní hospodář). Je zakázáno provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let. Výjimky povoluje orgán SSL 1) §33

Vlastník je povinen provádět přednostně těžbu nahodilou 1) §33. Pokud by při tom vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, musí úmysl těžit dříví oznámit minimálně 14 dnů předem orgánu SSL (neplatí při nenadálé kalamitě vyžadující bezodkladná opatření) 1) §33

Maximální povolená velikost holé seče je 1 ha, maximální přípustná šířka holé seče je dvojnásobek nebo jednonásobek průměrné výšky těženého porostu (detaily sdělí OLH); výjimky povoluje orgán SSL. Při domýcení porostních zbytků a porostů o výměře menší než 1 ha není šíře holé seče omezena 1) §31.

Holou seč nelze — bez ohledu na hranici vlastnictví lesa — přiřadit k sousednímu mladému porostu na celé ploše nezajištěnému, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila maximální povolenou velikost nebo šířku holé seče (doba od zalesnění holiny do zajištění porostu je běžně 5 let, může být i delší). Povinná minimální vzdálenost holé seče od sousední holiny nebo porostu na celé ploše nezajištěného je rovna průměrné výšce těženého porostu 1) §31.

Patří-li Váš les do kategorie lesa ochranného nebo lesa zvláštního určení, může být těžba omezena ještě jiným způsobem, který je uveden v LHO nebo který stanoví orgán SSL 1) §36


Převzal-li jste protokolárně lesní hospodářskou osnovu (LHO). Pokud by zpracováním nahodilé těžby mohla být překročena celková maximální výše těžeb stanovená LHO, požádejte orgán SSL o změnu LHO 1) §33.

Nepřevzal-li jste protokolárně lesní hospodářskou osnovu (LHO). Ve svém lese smíte těžit dříví jen se souhlasem OLH. Pokud by těžba překročila průměrně 3 m3 na 1 ha lesa ročně, svůj úmysl těžit oznamte předem písemně orgánu SSL a doložte vyjádření Vašeho OLH. Těžbu pak smíte provést, neobdržíte-li do 30 dnů od doručení Vaší zásilky orgánu SSL nesouhlasné stanovisko 1) §33

5. Doprava dříví

Přibližování, uskladňování a odvoz dříví je vlastník povinen zabezpečit tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a pozemků, včetně sousedních 1) §34 (nadměrným rozrýváním půdy a lesních cest, odíráním stojících stromů apod.)

Nelze-li jinak, jste oprávněn užít k přibližování, uskladnění a odvozu dříví cizí pozemky, ovšem pouze ve vhodné době, na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu a za náhradu. Tyto konkrétní podmínky dohodněte (Vy nebo osoba provádějící dopravu dříví ve Vašem zájmu] s vlastníkem nebo nájemcem dotčených pozemků předem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách orgán SSL. Rovněž nesete odpovědnost za případnou škodu způsobenou během využívání dotčených pozemků 1) §34.

6. Lesní hospodářská evidence [LHE]

Vlastník je povinen vést evidenci o původu použitého reprodukčního materiálu (sazenic) Vlastník je povinen vést evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (včetně obnovy přirozené, tj. samovolné) a souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok předávat vždy do konce března obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 1) §40.

Převzal-li jste protokolárně LHO, doporučujeme Vám rovněž vést záznamy o plnění závazných ustanovení LHO.

Způsob a rozsah vedení veškeré evidence konzultujte s Vaším odborným lesním hospodářem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) – zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis