Usnesení z 22. zasedání ZM

 U s n e s e n í

 

z 22. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 29.6. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

425/22           Program 22. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 22. zasedání Zastupitelstva města Orlová s vypuštěním bodů:

-   č.   6 – „Rozšíření plánu práce kontrolního výboru pro rok 2005“

-   č. 30 – „Poskytnutí dotace Orlovanu, městskému bytovému družstvu“

 

 

426/22           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:      Ing. Waldemar Danělišyn

Členové:         Svatava Horáčková
Mgr. Zoja Chramostová
Ludovít Niedermeier

 

 

427/22           Zpráva o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti FV za I. pololetí 2005 a zprávy z jednotlivých kontrolních akcí

 

 

428/22           Zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.  odkládá

zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová na jednání Zastupitelstva města Orlová v září 2005

 

2. ukládá

místostarostce p. Pustelníkové zajistit pro jednání tohoto Zastupitelstva města Orlová podklady z jiných okolních měst ve věci řešení této problematiky na území města Orlová

 

 

429/22           Ročenka města Orlová za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

znění Ročenky města Orlová za rok 2004

 

 

430/22           Úpravy rozpočtu roku 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.   rozpočtová opatření č. 38a, 38b, 39, 42 až 45, 47, 52 a 53 dle důvodové zprávy

 

2.       rozpočtové opatření č. 54 - zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 – odbor rozvoje a investic, § 3632, pol. 6121 budovy, haly a stavby na pořízení hrobky na hřbitově v Orlové-Městě o 80 tis. Kč a současné zapojení rozpočtové rezervy města ve stejné výši

 

 

431/22           Prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem bytů, nebytových prostor a refakuturacích oprav bytů

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85 písm. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

prominutí následujících nedobytných pohledávek na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem bytů, nebytových prostor a refakturacích oprav bytů ve výši od 20.000,00 Kč se zdůvodněním v důvodové zprávě

Baláž Ondrej                                     41.257,00 Kč

Gujdová Helena                                 25.749,00 Kč

Handlíř Jaroslav                                 76.798,00 Kč

Hendrych Boris                                117.435,90 Kč

Klimšová Iveta                                   84.992,30 Kč

Krnáčová Daniela                               56.912,00 Kč

Kulena Roman                                 135.489,80 Kč

Lyčka Gustav                                    28.501,00 Kč

Marovič Marcela                                84.266,00 Kč

Matlák Jan                                        25.168,00 Kč

Pěgřímek Dalibor                               29.260,80 Kč

Příleský Martin                                  97.596,00 Kč

Randa František                                26.834,00 Kč

Sedlák Pavel                                     79.527,50 Kč

Sedláková Olga                                147.264,00 Kč

Slonková Alžběta                               66.576,40 Kč

Turská Marta                                     56.048,00 Kč

Vondrák Zdeněk                               133.772,00 Kč

Wasilová Jiřina                                  68.137,00 Kč

Pecha Gejza                                     43.340,00 Kč

Kalok Michal                                     73.324,00 Kč

Konderla Martin                                 42.520,90 Kč

Kopka Bedřich                                   62.427,40 Kč

 

 

432/22           Převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

1. s c h v a l u j e

převod nemovitosti

 

dle bodu 1prodej poz. parcely č. 2564/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Poruba u Orlové panu Jiřímu Pokornému za smluvní cenu ve výši 150,- Kč /m2 + náklady řízení

 

2. n e s c h v a l u j e

převod nemovitostí

 

dle bodu 2výkup nemovitostí manželů Makovcových, a to domu čp. 511 včetně zastavěného pozemku parc. č. 47 a zahrady prc. č. 48 v k.ú. Horní Lutyně za smluvní cenu 2 mil. Kč

 

 

433/22           Převod pozemků v rámci stavby nákupního střediska Hypernova

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. r e v o k u j e

1.1. usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.09.2002 bod 27.1.

schvaluje

bod 27.1.1.  ve znění „V souladu s § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej pozemkových parcel 3721/2     o výměře 4.106 m2, 3730/23 o výměře 2.021 m2 a 3737/24 o výměře 5.137 m2 …… za podmínek uvedených v důvodové zprávě a návrhu kupní smlouvy“

bod 27.1.2. ve znění „Kupní smlouva nabývá účinnosti …… kolaudačního rozhodnutí“

 

1.2. usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 25.06.2003 bod 106/6.3 ve znění: „Schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 09/2002, 612/2002 o převodu nemovitostí ….. dle výše uvedené smlouvy“

 

2. s c h v a l u j e

převody nemovitostí

prodej níže uvedených pozemků o celkové výměře 10.813 m2 v k. ú. Horní Lutyně dle geometrického zaměření stavby Hypernovy, knihovny, chodníků a vyvýšených záhonů spol. AHOLD Czech Republic, a.s. za smluvní cenu 300,- Kč/m2, a to parc. č:

 

3721/2       o výměře           1.723  m2

3721/5       o výměře               37  m2

3721/6       o výměře             252  m2

3721/7       o výměře               32  m2

3721/8       o výměře              321 m2

3721/10     o výměře                  8 m2

3721/11     o výměře           1.726  m2

3730/21     o výměře               73  m2

3730/23     o výměře             361  m2

3730/46     o výměře             582  m2

3730/47     o výměře              363  m2

3730/48     o výměře               10  m2

3730/49     o výměře                61 m2

3730/50     o výměře                60 m2

3737/51     o výměře                12 m2

3730/52     o výměře              119 m2

3730/53     o výměře                  3 m2

3730/54     o výměře                37 m2

3730/55     o výměře                47 m2

3737/24     o výměře            3.976 m2

3737/46     o výměře              970 m2

3737/47     o výměře                  3 m2

3737/49     o výměře                  4 m2

3737/50     o výměře                33 m2

 

 

434/22           Pozemní komunikace – ul. Ztracená v k. ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořící pozemní komunikace „Ztracená“ v k.ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků:

parcela č.          m2        vlastník

<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-yfti-ir

2586/3

44

Gabzdylová Božena - 1/2

 

 

Sikorová Anna – 1/4

 

 

Štěrbová Danuše – 1/4

2585

327

dtto

2586/5

217

dtto

2753/22

375

dtto

2721/11

54

Štěrba Rudolf - 1/4

 

 

Stáňová Marie – 1/4

 

 

Rybářová Gabriela – 1/4

 

 

Lišková Edita – 1/4

2753/26

135

Pozemkový fond ČR – 3/4

 

 

Jendřejčík Vladislav – 1/4Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [13KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 4.7.2005

Zpět na výpis