Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

 

z 11. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne  25.04.2012 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

Usnesení + materiály

 

238/11             Program 11. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

           

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

1.  program 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová

2.  doplnění programu 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová o bod:    27.3. - „Úprava rozpočtu roku 2012 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic“

 

 

 

239/11             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Mgr. Pavla Bjalončíková

Členové:          Mgr. Dagmar Klimecká

                         Ing.  Alena Kasanová

 

 

 

240/11             Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Orlová –
Mgr. Lindertem

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  člena Zastupitelstva města Orlová        Mgr. Linderta

 

 

 

241/11             Výsledky hospodaření a závěrečný účet města za rok 2011

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.schvaluje            

v souladu s § 84 odst. (2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

závěrečný účet města Orlové za rok 2011 v rozsahu přílohy č. 3 důvodové zprávy

 

 

2.souhlasí

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

s celoročním hospodařením města za r. 2011 bez výhrad

 

 

3.bere na vědomí

 

3.1.    zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2011 viz příloha č. 23 důvodové zprávy

 

3.2.    výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich rozdělení viz příloha č. 22 důvodové zprávy

 

 

 

 

 

242/11             Úpravy rozpočtu roku 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 11 - 14, 19 - 21, 23, 25 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

243/11             Návrh na odpis nedobytných pohledávek po zemřelých

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

odpis nedobytných pohledávek v částce vyšší než Kč 20.000,-- dle důvodové zprávy     

 

 

 

 

244/11             Pravidla pro prominutí poplatků z prodlení

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu a ve smyslu § 85 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

schvaluje

Pravidla pro prominutí poplatků z prodlení vyplývající z dlužného nájemného bytů a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů

 

                           

 

 

 

 

245/11             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemku parc. č. 2807/15 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž. …………… za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2,  tj. celkem  5 500,- Kč + náklady řízení 

 

dle bodu 2

prodej části pozemku parc. č. 2891/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž.  ………………. za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

dle bodu 3

prodej pozemku parc. č. 727 zahrada o výměře 462 m2 v k. ú. Orlová manž.  ………………. za smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 92 400,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 4

směnu  pozemku parc. č. 2590/3 orná půda o výměře 139 m2 ve vlastnictví města Orlová    za pozemek parc. č. 2586/1 ostatní plocha o výměře 191 m2 v k. ú. Horní Lutyně ve vlastnictví manž. ……………………

¨

 

 

2.neschvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 5

odkoupení pozemků parc. č. 941 o výměře 2 108 m2, parc. č. 487 o výměře
2 493 m2 obě ostatní plocha v k. ú. Poruba u Orlové a parc. č. 620 ostatní plocha o výměře 585 m2 v k. ú. Horní Lutyně od vlastníka
RPG RE Land,
s. r. o.
za smluvní cenu v místě a čase obvyklou

 

dle bodu 5

směnu pozemků parc. č. 3298 ovocný sad o výměře 3 792 m2 v k. ú. Lazy u Orlové, parc. č. 882 orná půda o výměře 2 022 m2, parc. č. 820 zastavěná plocha o výměře 295 m2,  parc. č. 465 zahrada o výměře 419 m2, parc. č. 466 zahrada o výměře 443 m2, parc. č. 467 zahrada o výměře 433 m2 a parc.
č. 1781 zahrada o výměře 390 m2 vše v k. ú. Orlová za pozemky parc. č. 941 o výměře 2 108 m2, parc. č. 487 o výměře 2 493 m2 obě ostatní plocha v k. ú. Poruba u Orlové a parc. č. 620 ostatní plocha o výměře 585 m2 v k. ú. Horní Lutyně

 

 

 

 

 

 

246/11             Převody nemovitostí – pozemky areálu ZŠ U Kapličky čp. 959 v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. odkoupení podílů pozemků vedených na LV č. 117 parc. č. 3936/414, 3936/421, 3936/424, 3639425, 3936/429 a 3936/430, LV č. 1121 parc. č.3936/416, 3936/417, 3936/426 a 3936/427, LV č. 1116 parc. č. 3936/391, 3936/393, 3936/394, 3936/396, 3936/397, 3936/398, 3936/399, LV č. 1117 parc. č. 3936/420 a 3936/421, LV č. 1118 parc. č. 3936/419    a LV č. 1119 parc. č. 3936/418 a 3936/428  vše  v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu         ve výši 350,- Kč/m2 + náklady řízení  od jednotlivých spoluvlastníků

 

2. bezúplatný převod podílu ½ pozemků vedených na LV  č. 1116 parc.
č. 3936/391, 3936/393, 3936/394, 3936/396, 3936/397, 3936/398 a 3936/399 v k. ú. Horní Lutyně z majetku ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s omezujícími podmínkami dle důvodové zprávy

 

 

 

 

247/11             Pozemní komunikace ul. Dětmarovická a  ul. Polní

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.revokuje

dle bodu 2

část usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 14.09.2011, bod 158/7 ve znění: „… schvaluje přijetí darovacích nabídek pozemků, popř. části pozemků tvořících komunikace:

5 . ul. Polní

p. č.       výměra v m2             vlastník

3755/4     15                    ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“

 

2.schvaluje

 

dle bodu 1

přijetí darovacích nabídek části pozemků tvořících komunikaci ul. Dětmarovická  v k. ú. Horní Lutyně  po zaměření, a to:

parc. č.      druh                             výměra        vlastník

4102/1 orná půda        o výměře       14 m2 – ……………….

4102/2 orná půda        o výměře       21 m2 – ………………

4109    orná půda        o výměře         3 m2 – ……………….

4112    travní porost    o výměre         5 m2 – dtto

4113    vodní plocha    o výměře        1 m2 – dtto

4132   zast. plocha      o výměře       19 m2 – ………………….

 

4133    orná půda        o výměře       30 m2 – dtto

4128   orná půda         o výměře       14 m2 – manž. ……………….                                                                    

4129    zahrada           o výměře       0,15 m2 – dtto

4131    ostatní plocha  o výměře       4 m2 – dtto

4139/1 lesní pozemek o výměře       4 m2 – …………….

4156    travní porost    o výměře     18 m2 – dtto

4091/2 orná půda        o výměře       2 m2 – manž. ………………..

 

 

dle bodu 2

přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3795/7 ostatní plocha o výměře
15 m2 v k. ú. Horní Lutyně od vlastníka ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

 

 

248/11             Odkanalizování okrajových částí města Orlová – Koncesní projekt 

 

Zastupitelstvu města Orlová

v  souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění  pozdějších předpisů

 

schvaluje

„Odkanalizování okrajových částí města Orlová – Koncesní projekt“ ve znění dle přílohy důvodové zprávy s tím, že doba provozování bude dle nové provozní smlouvy stanovena do 31. 12. 2021 a  varianta „obec provozuje sama“ bude vyloučena, a to v souladu s §  22 odst. 3 písm. c)   zákona  č. 139/2006   Sb.,  o  koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

 

 

 

249/11             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti na rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito subjekty:

 

1.    Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s. pro Základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Orlová-Lutyně 

2.    Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, Oblastní sdružení
Karviná - Ostrava pro Základní organizaci Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Orlová

3.    Českým svazem žen, o.s.  pro Český svaz žen, ZO č. 6 Orlová

4.    Českým svazem včelařů, o.s. pro ZO Českého svazu včelařů Orlová

5.    Českým zahrádkářským svazem, základní organizací, osada č.1, Orlová Lutyně

6.    FOTOKLUBEM ORLOVÁ, o.s.

7.    Fotoskupinou K4, o.s.

8.    SVAZEM ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ pro Hádankářsko

       křížovkářský kroužek „Permoníci“

9.    Klubem českých turistů Orlová, Klubem Ferdy Mravence

10. Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Orlové-Lutyni 

11. Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Orlové - Porubě

12. Modelklubem Orlová

13. Sborem dobrovolných hasičů, Orlová-Město 

14. Sborem dobrovolných hasičů, Orlová-Poruba

15. Spolkem Václavka, o.s.

16.  Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočce Havířov    

17.  Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizaci Orlová 

18.  Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Orlová-Město

19. Tovaryšstvem Radegastovem

20. YMCOU Orlová 

21. Domem seniorů „POHODA“, o.p.s. 

22. Nadačním fondem Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

23. Domovem Vesna, příspěvkovou organizací

24. Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Orlové

 

 

 

 

 

250/11             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury na rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

 

1.  poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury

 

z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením na podporu kulturní činnosti

 

1.1.    OLŠINCE, dětskému národopisnému souboru v celkové výši 80 000,- Kč na akce dle bodů č. 1. - 5. důvodové zprávy

1.2.    Klubu přátel hudby – Orlová v celkové výši 70 000,- Kč na akce dle bodů č. 6. - 14. důvodové zprávy

1.3.    Tanečnímu studiu ANAJ Orlová v celkové výši 56 000,- Kč na akce dle bodů č. 15. - 16. důvodové zprávy

1.4.    Sborovému a instrumentálnímu studiu (SIS) Orlová v celkové výši 104 000,- Kč na akce dle bodů č. 17. - 23. důvodové zprávy

 

 

 

z položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím na podporu kulturní činnosti

 

1.5. Nadačnímu fondu Gymnázia Orlová a SOŠ Orlová v celkové výši
70 000,- Kč na akce dle bodů č. 24. -  27. důvodové zprávy

 

 

2.  uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito subjekty:

 

2.1.    OLŠINKOU, dětským národopisným souborem

2.2.    Klubem přátel hudby - Orlová 

2.3.    Tanečním studiem ANAJ Orlová

2.4.    Sborovým a instrumentálním studiem (SIS) Orlová

2.5.    Nadačním fondem Gymnázia Orlová a SOŠ Orlová

2.6.    Olšinou Orlová-folklorním souborem

2.7.    FUTROU, občanským sdružením

2.8.    Křesťanským sdružením BENJAMIN, pobočkou 04

2.9.    Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Orlové-Lutyni

2.10. Občanským sdružením Madleine 

2.11. YMCOU Orlová 

2.12. Ivanem Jekielkem

2.13. Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Orlové

2.14. Nadačním fondem Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

2.15.  Základní školou Orlová – Lutyně U kapličky 959 okres Karviná, příspěvkovou organizací

2.16. Základní školou Orlová - Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvkovou organizací

2.17. Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací 

2.18. Obchodní akademii Orlová, příspěvkovou organizací

2.19. Základní uměleckou školou, J.R.Míši, příspěvkovou organizací 

 

 

 

 

 

251/11             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na činnost sportovních organizací v roce 2012Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [115.5KB]
Výsledky hlasování PDF [3.2MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 30.4.2012

Zpět na výpis