Usnesení ze 21. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

z 21. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 27.4. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni 

 

 

393/21           Program 21. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města  Orlová

s c h v a l u j e

program 21. zasedání Zastupitelstva města Orlová s přesunem bodu č.  29.3. za bod č. 4

 

 

394/21           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:   Ján Stančok

Členové:      Marie Pustelníková
Mgr. Jaromír Kouba
Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

 

 

395/21           Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z provedené kontroly:

„Kontrola plnění smluv s SMO, m.a.s. o čištění a údržbě komunikací a veřejných ploch“

 

 

396/21           Aplikace novely zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákona o střetu zájmů)

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

1.   informativní zprávu o novelizaci zák. č. 238/1992 Sb., ve znění zák. č. 96/2005 Sb.

 

2.   v souladu s § 2 odst. 7 zák. č. 238/1992 Sb., v platném znění, informaci členů Zastupitelstva města Orlová o výši jejich odměny:

-     Mgr. Dagmar Horváthová, předsedkyně představenstva SMO, m.a.s. Orlová, odměna ve výši 5.653,- Kč

-     František Wita, předseda dozorčí rady SMO, m.a.s. Orlová, odměna ve výši 3.602,- Kč

-     Josef Bouma, předseda kontrolní komise Bytového družstva Orlovan, odměna ve výši 0,- Kč

-     Mgr. Vladislav Szkandera, člen představenstva SMO, m.a.s. Orlová, odměna ve výši 2.860,- Kč

-     Jiří Dlabaja, člen dozorčí rady SMO, m.a.s. Orlová, odměna ve výši 2.262,- Kč

-     Svatava Horáčková, předsedkyně představenstva Pohoda o.p.s., odměna ve výši 0,- Kč

 

 

397/21           Rozbory hospodaření města a organizací jím založených a závěrečný účet města za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Orlové za rok 2004:

1.1.       finanční vypořádání města za rok 2004 a převody do fondů v rozsahu tabulky na str. 11 důvodové zprávy

1.2.       výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací a jejich rozdělení dle  rozpisu v tabulkách na str. 38 až 42 důvodové zprávy

1.3.       výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlová za rok 2004 ve výši 87 887,69 Kč a jeho použití k přídělu do rezervního fondu ve výši 70 387,69 Kč a do fondu odměn ve výši 17 500 Kč

1.4.       výsledky hospodaření doplňkových činností za rok 2004:

1.4.1          správa společných částí domů se spoluvlastníky ve výši 9 534,02 Kč a jeho převod do rozpočtu města

1.4.2          provozování nápojového automatu ve výši  -2 772,26 Kč a jeho pokrytí z fondu doplňkové činnosti

1.4.3          prodej knih v městské knihovně ve výši 36 674,69 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

1.4.4          zpracování mezd školských pracovníků ve výši 5 179,01 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

 

2. s o u h l a s í

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením města za r. 2004 bez výhrad

 

3. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2004

 

 

398/21           Úpravy rozpočtu roku 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 7 až 25, 28 a 29 dle důvodové zprávy

 

2. n e s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 30 až 32 dle důvodové zprávy

 

 

399/21           Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2005-2009

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 64 odst. 1) zák. č. 6/2002 Sb. v platné znění

v o l í

přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období 2005-2009:

p. Rudolf Čapla

p. Jan Francák

Bc. Aleš Friedrich

p. Karel Janík

p. Jarmila Macošková

p. Pavla Mikšanová

p. Dana Murtinová

p. Olga Nováková

Ing. Petr Olšar

p. Mario Opavský

p. Pavlína Pavlátová

p. František Pejchal

p. Ludmila Přibylová

p. Ladislav Rapčák

p. Jarmila Satorová

p. Emil Šnapka

p. Aleš Štětka

p. Anna Vavříková

p. Renáta Veselková

p. Karla Vontrobová

p. Jana Zuková

 

dle důvodové zprávy

 

 

400/21           Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2005 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

 

Zastupitelstvo města Orlová

na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. 2/2005 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob ve znění dle důvodové zprávy

 

 

401/21           Návrh na pojmenování nové ulice v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

pojmenování nové ulice v Orlové-Lutyni ulicí Rydultowskou dle důvodové zprávy

 

 

402/21           Územní plán města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

 

1.             pořízení nového územního plánu města Orlová ve spolupráci s komisí pro strategický, územní a stavební rozvoj

 

2.             změnu názvu akce „Změna č. 1 a č. 2 územního plánu – sídelní útvar Orlová“ na „Územní plán města Orlová“ ve schváleném rozpočtu na rok 2005

 

 

403/21           Návrh řešení dislokace odborů MěÚ Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

a)   variantu č. 2  dislokace odborů s tím, že odbor dopravy zůstane ve stávajícím objektu

 

b)   pokračovat v projekčních pracích na nástavbě budovy MěÚ čp. 796 a vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prostor pošty a bývalé obřadní síně dle schválené varianty

 

c)   rozpočtovou úpravu č. 27:
navýšení kapitálových výdajů ORJ 10, § 6171, pol. 6121 – na akci:
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy čp. 796 v O/Lutyni + 1 100 tis. Kč

a současně snížení běžných výdajů ORJ 10 – odbor rozvoje a investic, § 6171, po. 5166  – 100 tis. Kč (akce: Zpracování 2 studií řešení rozmístění kanceláři MěÚ a České pošty s.p.)

a současně zapojení investičního fondu ve výši 1 000 tis. Kč

 

d)   zařadit do návrhu rozpočtu roku 2006 potřebné fin. prostředky pro realizaci tohoto záměru a zároveň akci zařadit do rozpočtového výhledu

 

e)       změnu názvu akce ORJ 10, § 3612, pol. 6121 – zpracování PD na rekonstrukci V. – XII. podlaží objektu čp. 1000 na bytové jednotky na:
Zpracování PD na rekonstrukci objektu „A“ čp. 1000 na bytový dům s byty pro příjmově vymezené osoby a vstupní byty

 

 

404/21           Využití pozemku parc. č. 644/4 v k. ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr využití pozemku parc. č. 644/4 v k.ú. Horní Lutyně k výstavbě obchodně – nákupního centra a parkovacích ploch při respektování podmínek zónace územního plánu

 

2. projednalo

bez přijetí usnesení odprodej pozemku parc. č. 644/4 v k.ú. Horní Lutyně společnosti Lidl k výstavbě obchodně-nákupního centra a parkovacích ploch za cenu 1.200,- Kč/m2 po kolaudaci a zaměření stavby

 

 

405/21           Prominutí poplatku z prodlení k pohledávce za nájemné a služby poskytované spolu s nájmem bytu

 

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

manželům Jaroslavovi a Marcele Šumpichovým prominutí nezaplacené částky poplatku z prodlení ve výši 169 232,- Kč k pohledávkám na nájemném

 

 

406/21           Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. s c h v a l u j e

1.1. převody nemovitostí

 

dle bodu 1 bezúplatný převod pozemkových parcel ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Orlová, a to:

 

182/5      o výměře           475  m2

4200       o výměře           149  m2

4203       o výměře             31  m2

4204       o výměře           660  m2

4206       o výměře           123  m2

4213/1     o výměře           3.223 m2

4213/591 o výměře             119  m2

4213/594 o výměře             935  m2

4213/608 o výměře                 1  m2

4213/636 o výměře             871  m2

4213/637 o výměře           1.735 m2

 

vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně

 

a

3743       o výměře           1.355  m2

3749       o výměře                  2  m2

3750       o výměře              231  m2

3761       o výměře           1.279  m2

 

vše ostatní plocha v k. ú. Orlová

 

s tím, že pozemky nebudou využívány ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani nebudou k těmto účelům pronajímány a ve lhůtě 10 let nebudou zcizeny

 

dle bodu 4 - přijetí darovací nabídky pozemkové parc. č. 4036 lesní pozemek o výměře 6.409 m2 v k. ú. Horní Lutyně od Adély Starostkové do vlastnictví Města Orlová

 

dle bodu 5 – výkup pozemkové parcely č. 3222/1 lesní pozemek v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu 40.000,- Kč od Ing. Jany Horákové a Ing. Tomáše Šrámka

 

1.2. úpravu rozpočtu

 

navýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 10 – odbor rozvoje a investic § 3639 pol. 6130 – pozemky a současné zapojení fondu rezerv a rozvoje ve výši 40 tis. Kč v návaznosti na bod 7 – výkup pozemkové parcely č. 3222/1 v k. ú. Horní Lutyně

 

2. n e s c h v a l u j e

převody nemovitostí

 

dle bodu 2 – prodej části pozemkové parcely č. 626/55 lesní pozemek o výměře cca 40 m2 Karlu a Ireně Posiřilovým za smluvní cenu ve výši 50,- Kč/ m2 po zaměření

 

dle bodu 3 – směnu pozemku parc. č. 1397/30 ost. plocha o výměře 181 m2 ve vlastnictví Naděždy Kubalové za část pozemku parc. č. 1347 o cca stejné výměře ve vlastnictví Města Orlová vše v k. ú. Horní Lutyně

 

 

407/21           Převody nemovitostí a uzavření věcného břemene – Penny market v Orlové – Porubě

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. směnu části objektu čp. 96 označené jako „A“ a „C“ včetně části zastavěného pozemku parc. č. 3073/5 v k. ú. Poruba u Orlové ve vlastnictví Města Orlová za objekt čp. 720 označený jako „E“ včetně zastavěného pozemku parc. č. 3072/1 v k. ú Poruba u Orlové ve vlastnictví spol. HUTS III., s.r.o.

 

2. prodej části pozemkové parcely č. 3401/1 ostatní plocha a části poz. parcely vedené ve zjednodušené evidenci – původ EN č. 3073/1 po zaměření spol. HUTS III., s.r.o. za smluvní cenu rovné výši nákladů na rekonstrukce části objektu čp. 96 označené jako „B“ nepřesahující výši 1.500.000,- Kč

 

 

408/21           Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová č. 11/2003, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 1/2004 a 4/2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová č. 11/2003, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2004

 

 

409/21           Problematika dalšího užívání objektu čp. 1315 a bývalé kotelny čp. 692 na IV. etapě, posouzení hodnot směňovaných nemovitostí vč. bazénové technologie

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o současném havarijním stavu bazénu čp. 1315 v Orlové – Lutyni a nutnosti vynaložení finančních prostředků na investice, kterými bude odstraněn tento havarijní stav s tím, že v případě neodstranění tohoto stavu může dojít k uzavření objektu z hygienických důvodů

 

2. s c h v a l u j e

upravenou variantu č. 1.

směnu budov včetně pozemků, a to parc. č. 3694/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.776 m2 vč. objektu krytého bazénu a rehabilitace čp. 1315 v kat. území Horní Lutyně, které jsou v majetku Města Orlová za pozemek parc. č. 3705 zastavěná plocha a nádvoPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [21KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 9.6.2005

Zpět na výpis