Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Výpis usnesení

 

z 10. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne  15.02.2012 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

213/10             Program 10. zasedání Zastupitelstva města Orlová

           

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

program 10. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

 

 

214/10             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Bc. Naděžda Kubalová

Členové:          René Závišek

                         Mgr. Pavel Michelsohn

 

 

 

 

215/10             Finanční dar OKD.a.s. poskytnutý na bezpečnost ve městě Orlová – smlouva s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

Darovací smlouvu s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje

 

 

 

 

216/10             Úpravy rozpočtu roku 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.ruší

akci „Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 963 v Orlové-Lutyni“

 

2.schvaluje

rozpočtová opatření č. 3 - 5 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

217/10             Regionální operační program Moravskoslezsko  - podání

                         žádostí o dotaci

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci, financování realizace a následného provozu  projektu „Dejme zábavě další rozměr“  z rozpočtu města

 

2. podání žádosti o dotaci, financování realizace a následného provozu  projektu „Centralizace hřišť v Orlové“  z rozpočtu města.

 

3. podání žádosti o dotaci, financování realizace a následného provozu  projektu „Spokojený občan II “ z rozpočtu města.

 

 

 

 

 

 

218/10             Darovací smlouva – Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

 

Zastupitelstvo města  Orlová

ve smyslu ustanovení § 85, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                       

schvaluje

darovací smlouvu s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací

 

 

 

 

 

 

219/10             Žádost  o návratnou finanční výpomoc Domova Vesna, příspěvkové organizaci, včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů a § 34, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 2 dle důvodové zprávy (návratná finanční výpomoc Domov VESNA, příspěvková organizace)

 

2. Smlouvu o návratné finanční výpomoci Domovu Vesna, příspěvkové organizaci

 

 

 

 

 

 

220/10             Smlouvy a neinvestiční dotace z rozpočtu města v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2012

 

Zastupitelstvo města  Orlová

v souladu s § 85, písmene c) a j),  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

           

1.schvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace:

1.1.    z položky 5221 - neinvestiční transfery o.p.s.ve výši 150 tis. Kč Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně

1.2.    z položky 5221 - neinvestiční transfery o.p.s. ve výši 230 tis. Kč Dům seniorů Pohoda, o.p.s. Orlová-Lutyně

1.3.    z položky 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve výši 125 tis. Kč Domov Březiny, Petřvald

 

2.schvaluje

smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito organizacemi:

2.1.   Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně

2.2.   Dům seniorů Pohoda, o.p.s. Orlová-Lutyně

2.3.  Slezská humanita Karviná, Domov seniorů a osob s postižením Orlová Lazy

2.4.   Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace

2.5.   Slezská diakonie, Český Těšín, Sociální asistence Karviná, Orlová

2.6.   Slezská diakonie, Český Těšín, Raná péče středisko EUNIKA Karviná

2.7.   Slezská diakonie, Český Těšín, Sociálně terapeutické dílky HOSANA Karviná

2.8.   Slezská diakonie, Český Těšín, Domov  pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná

2.9.   Slezská diakonie, Český Těšín, Občanská poradna Karviná

2.10. Slezská diakonie, Český Těšín, Sára dům pro ženy s dětmi v tísni
Karviná

2.11. Slezská diakonie, Český Těšín, Azylový dům pro matky s dětmi Hannah Orlová

2.12. Jezdecký klub stáje NANKA Orlová, občanské sdružení

2.13. Futra, občanské sdružení Orlová

2.14. Občanské sdružení Heřmánek, Karviná, Domu na půli cesty Heřmánek Karviná

2.15. Občanské sdružení Heřmánek, Karviná, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Karviná

2.16. Domov Březiny, Petřvald, příspěvková organizace

2.17. Nový domov Karviná, příspěvková organizace

2.18  Domácí péče SOS spol. s r.o., AMBROZIE Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem Orlová

2.19. Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., Ostrava

 

 

 

 

221/10             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

1.revokuje

 

dle bodu 1

usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 29.06.2011, bod 177/6 ve znění: „..schvaluje dle bodu 1 - směnu části pozemku parc. č. 4674/1 ostatní plocha o výměře cca 108 m2 ve vlastnictví města Orlová za část pozemku parc. č. 4669 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví……………obě v k. ú. Orlová s finančním doplatkem rozdílu hodnot směňovaných částí pozemků – 200,- Kč/m2

 

2.schvaluje

převody nemovitostí

 

 

dle bodu 1

směnu části pozemku parc. č. 4674/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2
ve vlastnictví města Orlová za část pozemku parc. č. 4669/1 ostatní plocha
o výměře cca 120 m2 ve vlastnictví……………. obě v k. ú. Orlová
s finančním doplatkem rozdílu hodnot směňovaných částí pozemků –
200,- Kč/m2

 

dle bodu 2

prodej části pozemku parc. č. 3936/362 a parc. č. 3936/363 obě ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k. ú. Horní Lutyně družstvu ORLOVAN, bytové družstvo za smluvní cenu  ve výši 350,- Kč/m2 + náklady řízení  po zaměření

 

dle bodu 3

prodej  pozemku parc. č. 3402 trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k. ú. Orlová …………… za smluvní cenu ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem 8 700,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 6

vzájemné darování části pozemků, a to:

1.  části pozemku parc. č. 2189/1 travní porost o výměře cca 51 m2, 
parc. č. 2189/4 vodní plocha o výměře cca 121 m2 a parc. č. 2189/7 travní porost o výměře cca 449 m2 vše v k. ú. Poruba u Orlové z vlastnictví …………………….. do vlastnictví města Orlová

 

2. části pozemku parc. č. 2190 orná půda o výměře cca 12 m2 v k. ú. Poruba u Orlové z vlastnictví města Orlová do vlastnictví …………………………

 

 

 

 

3.  neschvaluje

převody nemovitostí

dle bodu 4

prodej  pozemku parc. č. 3694/13 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k. ú. Horní Lutyně  spol. MAGNOLIE PLUS CZ, s. r. o.

 

dle bodu 5

prodej části pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Horní Lutyně společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení  po zaměření

 

 

 

 

222/10             Převody nemovitostí – pozemky areálu ZŠ U Kapličky

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

schvaluje

odkoupení podílů pozemků vedených na LV č. 117 parc. č. 3936/414, 3936/421, 3936/424, 3639425, 3936/429 a 3936/430  a LV č. 1121 parc. č.3936/416, 3936/417, 3936/426 a 3936/427 vše  v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu ve výši 165 790,- Kč + náklady řízení od spoluvlastníků:

………………..  - podíl ¼ pozemků LV  č. 1121 a podíl 1/46 pozemků  LV 
č. 117

……………….. – podíl 11/1104 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/23 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 10/1104 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 2/46 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 4/276 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 2/46 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/46 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/46 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/46 pozemků LV č. 117

………………...– podíl 2/46 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/23 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/23 pozemků LV č. 117

………………...– podíl 1/23 pozemků LV č. 117

………………...– podíl 4/276 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 19/1104 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 2/276 pozemků LV č. 117

……………….. – podíl 1/46 pozemků LV č. 117

 

 

 

 

223/10             Pozemní komunikace ul. Do Vršku a ul. K Zimovůdce

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.revokuje

 

dle bodu 1

část usnesení Zastupitelstva města Orlová z 2. zasedání konaného dne 05.02.2003, bod 44/2 ve znění:

„… schvaluje přijetí darování poz. parcel tvořících pozemní komunikaci „K Zimovůdce“ v k. ú. Horní Lutyně od vlastníků:

p. č.       výměra v m2             vlastník

360/26      33                    … Pozemkový fond ČR …“ 

 

2.schvaluje

 

dle bodu 1

bezúplatný převod podílu ½ pozemku parc. č. 360/26 ostatní plocha o výměře 33 v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníka Pozemkového fondu České republiky v souladu s ust. §5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších přepisů

 

dle bodu 2

přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 1839/1 ostatní plocha o výměře
27 m2 v k. ú. Horní Lutyně tvořící komunikaci ul. Do Vršku od vlastníka
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

 

 

224/20             Informace o činnostech vedoucích k vymožení pohledávek a o postupech k jejich vymožení

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.ukládá

1.1. Radě města Orlová uložit právnímu odboru, zpracovat a předložit návrh na odpis pohledávek u dlužníků za nájemné, kteří v plném rozsahu jistinu i s náklady řízení uhradili a dluží městu již jen poplatek z prodlení

 

1.2. Radě města Orlová, aby dala pokyn k vypracování směrnice pro vymáhání pohledávek

 

2.bere na vědomí

informaci o činnostech vedoucích k vymožení pohledávek a o postupech k jejich vymožení

 

 

 

 

225/10             Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz soukromých mateřských škol v Orlové pro rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm.c) a j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz soukromých mateřských škol v Orlové ve znění důvodové zprávy

 

 

 

226/10             Program prevence kriminality na rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

1.    Program prevence kriminality pro rok 2012, včetně dílčích projektů, jejichž popis je uveden v důvodové zprávě

 

2.    Priority jednotlivých projektů, a to tak, že doporučuje následující pořadí:

 

1.   Vzdělávání strážníků a policistů sloužících v sociálně vyloučených lokalitách

2.   Rodina v bezpečí

3.   Zážitkový pětiboj – letní tábor

 

3.   Plán prevence kriminality ve městě Orlová na léta 2012-2013, který bude nedílnou součástí nové Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na léta 2012-2015

 

 

 

227/10             Změna č. 1 územního plánu Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.rozhodlo

o námitce podané k návrhu změny č. 1 územního plánu Orlové tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy,

 

2.vydává

v souladu s ustanoveními § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 1 územního plánu Orlové formou opatření obecné povahy  po ověření podle § 54 odst. 2) stavebního zákona, že územní plán  není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.             

 

 

 

 

228/10             Zadání změny č. 2 územního plánu Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.bere na vědomí

vyhodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Orlové,

 

2.schvaluje

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 2 územního plánu Orlové upravené podle výsledků veřejnoprávního projednání.

 

 

 

 

229/10             Volební řád  Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

schvaluje

1.  změnu Volebního řádu Zastupitelstva města Orlové v Čl. 2 bod 1 na tajnou volbu

 

2. Volební řád Zastupitelstva města Orlové, který je procedurální úpravou volby orgánů města a vedení města (starosta, místostarostové). V otázkách, které neřeší volební řád, platí Jednací řád Zastupitelstva města Orlová č. 6/2010 ze dne 15.12.2010 včetně novel se změnou v Čl. 2 volebního řádu

 

 

 

 

230/10             Volba člena Rady města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1.schvaluje

pro dovolbu člena Rady města Orlová volbu veřejnou

 

2.volí

                 za člena Rady města Orlová:

 

JUDr. Vladimíra Poláška

 

 

 

 

231/10             VolbaPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [89.5KB]
Výsledky hlasování PDF [7.5MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.2.2012

Zpět na výpis