Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 9. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  7.12.2011 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

182/9               Program 9. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

           

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

                        program 9. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním

                        bodů:

-          22.1. – „Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Orlová“

-          22.2. – „Plán práce Finančního výboru na rok 2012“

 

 

 

 

183/9               Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Mgr. Johana Havrdlíková      

Členové:          Ing. Marcela Trojáková         

                                    Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

 

 

 

 

 

184/9               Aktualizace  Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

 

schvaluje

aktualizaci Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

 

185/9               Žádost o odprodej akcií  DEPOS Horní Suchá, a.s.

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

neschvaluje 

prodej 9 ks akcií DEPOS Horní Suchá, a.s. společnosti AWT Rekultivace, a.s.

 

 

 

 

186/9               Rozpočet města na rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

           

1.schvaluje

v souladu s  § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů

 

1.1.  rozpočet města na rok 2012 v objemu:

 

1.1.1.       příjmy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .    782 089  tis. Kč

1.1.2.       financování celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . .176 046  tis. Kč

Ø             zapojení fondu rezerv a rozvoje   . . . . . . . . 23 703  tis. Kč

Ø             zapojení investičního fondu . . . . . . . . . . . . . 67 836 tis. Kč

Ø             splátky přijatých půjček . . . . . . . . . . . . . . .  -11 142 tis. Kč

Ø             zapojení úvěrů . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .   96 344 tis. Kč    

Ø             příjmy fondů (FPB) běžného roku . . . . . .  . .  - 695 tis. Kč

1.1.3.       běžné výdaje celkem. . . . . . . . . . . . . . . .  375 437 tis. Kč

1.1.4.       kapitálové výdaje celkem . . . . . . . . . . . .  582 698 tis. Kč

1.1.5.       neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

1.1.5.1.   Dům kultury města Orlová  . . . . . . . . . . . . .  6 160 tis. Kč

1.1.5.2.    školská zařízení v rozsahu přílohy č. 6 str. 4 - 5

1.1.5.3.    Dům dětí a mládeže . . . . .. . . . . . . . . . . .    3 600 tis. Kč

1.1.5.4.    Městská knihovna Orlová  . . . . . . . . . . . .   6 603 tis. Kč

1.1.5.5.    Sociální služby města Orlová . . . . . . . . . .  8 940 tis. Kč

           

1.2.      závazné ukazatele rozpočtu:

 

1.2.1.   běžné výdaje celkem

1.2.2.   poskytnuté dotace (transfery) nad 50 tis. Kč

1.2.3.   výdaje na dopravní obslužnost

1.2.4.   použití rozpočtové rezervy

1.2.5.   použití fondu rezerv a rozvoje

1.2.6.   použití investičního fondu

1.2.7.   celkové kapitálové výdaje ve výši 582 698 tis. Kč na realizaci akcí dle
            rozpisu příl. č. 19

 

1.3.       převod příjmů vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu do rozpočtové rezervy města na krytí splátek přijatých úvěrů do výše skutečné potřeby

 

1.4.       v souladu s § 102, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

             svěřit RM pravomoc schvalovat:

 

1.4.1.   rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu, kterými nedochází ke  změně závazných ukazatelů

 

1.4.2.   rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z jiných rozpočtů (dotace, dary apod.), pojistných náhrad a náhrad škod od fyzických osob

 

1.4.3.   přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

 

1.4.4.   navýšení rozpočtu ORJ 17 – OSMM o příjmy z převodu práv a povinností k bytu a o výdaje  na příspěvek družstevníka do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu (Bytovému družstvu Orlovan) ve stejné výši

 

1.4.5.   přesuny v rámci schválených akcí krytých z investičního fondu („úspory“)

 

 

2.ukládá

Radě města Orlová zajistit provedení převodu finančních prostředků akce Komunitní centrum do rezervy města po výběrovém řízení.

 

 

 

187/9               Revokace usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 45/3 ze dne 09.02.2011

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

ruší

usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 45/3 ze dne 09.02.2011

 

 

 

 

188/9               Žádost o prominutí penále ………………

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

promíjí

penále ………….. ve výši 75 % 

 

 

 

 

189/9               Evidované pohledávky určené k odpisu v roce 2011 na odboru sociálním a zdravotním

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85,  písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

odpis pohledávek odboru sociálního a zdravotního v  rozsahu  důvodové zprávy

 

 

 

190/9               Nabídka z předkupního práva k bytové jednotce v domě čp. 972 v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

           

neschvaluje

přijetí nabídky z předkupního práva k bytové jednotce č. 2 v domě čp. 972 na ulici U Kapličky v Orlové-Lutyni ve výši 400 000,- Kč

 

 

 

 

191/9               MONTESANO s. r. o. – prodloužení termínu splnění

                         odkládací podmínky

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.neschvaluje

prodloužení termínu splnění odkládací podmínky do 30.09.2012 sjednané v kupní smlouvě uzavřené se spol. MONTESANO s. r. o. s tím,  že pokud nebude odkládací podmínka splněna do sjednaného termínu, kupní smlouva zaniká

 

 

2.revokuje 

usnesení zastupitelstva města č. 604/27, a to dle bodu 5 ze dne 28.04.2010, ve znění:

 

dle bodu 5

prodej pozemků v k. ú. Poruba u Orlové společnosti MONTESANO s. r. o. za smluvní cenu ve výši 580,- Kč/m2 s podmínkou vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu, a to:  

 

poz. parc. č.             druh             výměra v m2

639/6               ostatní plocha             13 099

1161/58           ostatní plocha             1 229

1161/1             orná půda                   17 926

629                  ostatní plocha             93

1161/57           ostatní plocha             1 019

1161/46           ostatní plocha             501

1163/2             ostatní plocha             390

1161/75           ostatní plocha             40

639/8               ostatní plocha             2

639/9               ostatní plocha             14

1161/30          ostatní plocha            157

1161/61          ostatní plocha            982

za předpokladu, kdy 1.1.2012 nebude splněna odkládací podmínka dohodnutá v kupní smlouvě uzavřené se společností MONTESANO s.r.o.

 

 

192/9               Řešení nevyhovujícího technického stavu letního koupaliště čp. 974 v Orlové-Lutyni 

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1.bere na vědomí 

informaci o výsledku posouzení technického stavu letního koupaliště čp. 974 v Orlové-Lutyni  

 

2.schvaluje

2.1.    ukončení provozu letního koupaliště čp. 974 v Orlové-Lutyni k 31.12.2011 do doby zprovoznění po rekonstrukci areálu

 

2.2.    zařazení finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2012 pro účely zajištění ostrahy areálu letního koupaliště formou instalace elektronických  zabezpečovacích prvků  v době jeho neprovozování  

 

2.3.    zařazení finančních prostředků na investiční akci s názvem „Zpracování PD na rekonstrukci letního koupaliště čp. 974“ do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 1.000 tis. Kč

 

 

 

193/9               Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst.2) písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

 

 

194/9               Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sborovému
a instrumentálnímu studiu (SIS) Orlová z variabilního fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se Sborovým a instrumentálním studiem (SIS) Orlová

 

 

 

195/9               Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní

                         akci

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Oddílu bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s. na sportovní akci „Mistrovství České republiky v Sambo“

 

 

 

 

196/9               Smlouvy o poskytnutí peněžitých darů

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

uzavření smluv o poskytnutí peněžitých darů z variabilního fondu sportu:

 

1. ……………….. dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

2. ……………….. dle přílohy č. 4 důvodové zprávy

 

 

 

197/9               Úpravy rozpočtu roku 2011 ORJ 03 -  odbor školství,

                         kultury a sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění

 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 106 a 107 dle důvodové zprávy

 

 

 

198/9               Žádost FK Slavia Orlová-Lutyně o změnu platebních podmínek Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – FK Slavii Orlová-Lutyně

 

 

 

199/9               Dohoda o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. e) zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle důvodové zprávy

 

1.schvaluje

1.1.    Dohodu o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace dle důvodové zprávy

 

1.2.    Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola,   Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace IČ 00847861 na Základní školu Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75026678

 

2.ukládá

Radě města pokračovat v úkolech dle zpracovaného harmonogramu činností nutných při změně zřizovatele Základní školy, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace

 

 

 

200/9               Odvolání člena Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

 

1.odvolává

p. Jiřího Kalla z funkce člena Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

2.volí

p. Jana Lalíka členem Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

 

 

201/9               Plán práce Kontrolního výboru ZM na prosinec roku 2011 a 1. pololetí roku 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

plán práce kontrolního výboru na prosinec r. 2011 a 1. pololetí r. 2012 dle upravené důvodové zprávy

 

 

 

202/9               Termíny konání jednání Kontrolního výboru pro rok 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

termíny jednání Kontrolního výboru ZM v roce 2012

 

 

 

203/9               Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová k 23.11.2011 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

204/9               Informace o vyřízení interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 19.10.2011

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

bere na vědomí

odpovědi na interpelace vznesené na 8. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 19.10.2011 ve znění dle důvodové zprávy

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [87KB]
Výsledky hlasování PDF [6.0MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 13.12.2011

Zpět na výpis