Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Výpis z usnesení

 

z 30. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  15.09.2010 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

645/30             Program 30. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

program 30. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodu:

- 27.1. – „Sanační opatření „Orlová – sesuv Olmovec“ včetně úpravy rozpočtu ORJ 10 – odbor rozvoje a investic“

 

 

646/30             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Mgr. Robert Lindert

Členové:          Eva Vichrová

                         Petr Koláček

 

 

647/30             Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Orlové  Bc. Klčem

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  člena  Zastupitelstva města Orlové         Bc. Martina Klča

 

 

 

648/30            Zpráva z provedené kontroly Finančním výborem Zastupitelstva města Orlová v organizaci SK MaxBike o.s.

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z provedené kontroly Finančním výborem  Zastupitelstva města Orlová v organizaci  SK MaxBike o.s.

 

 

 649/30             Darovací smlouva – Občanské sdružení Babybox pro

                          odložené děti - STATIM

Zastupitelstvo města  Orlové

 

v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                      

s  c  h  v a  l  u  j  e

darovací smlouvu s Občanským sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM

 

 

650/30             Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2011 - 2013

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Orlová na léta 2011 - 2013 dle důvodové zprávy

 

 

 

651/30             Úpravy rozpočtu roku 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 83, 84, 90, 96, 97, 102 a 106 dle důvodové zprávy

 

 

 

652/30             Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 3/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Orlová č.  3/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů

 

  

653/30             Účetní závěrka SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí    

účetní závěrku SMO, městské akciové společnosti Orlová za rok 2009

 

 

654/30             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací prioritním sportům a na prioritní sportovní akce:                      

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení,

poskytnutí neinvestičních dotací na činnost prioritním sportům (sportovním klubům) a na prioritní sportovní akce a uzavření smluv na léta 2011 až 2012 dle příloh č. 5 až 12, ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

655/30             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na akce sportovního charakteru na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové 

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu na akci sportovního charakteru „BENJAMIN CUP 2010, 4. ročník“ s Křesťanským sdružením Benjamin, pobočkou 04“ dle důvodové zprávy

 

 

 

656/30            Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na akce pro děti a mládež na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové 

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na akce pro děti a mládež „Orlovská soutěž (nejen) v informatice“ se Střední odbornou školou NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. a „Návštěva hasičského muzea v Ostravě“ se Sborem dobrovolných hasičů Orlová-Poruba dle důvodové zprávy

 

 

 

 

657/30             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu formou peněžitých darů

 

Zastupitelstvo města Orlové 

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací formou peněžitých darů z variabilního fondu sportu dle důvodové zprávy

 

 

  

658/30           Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 22. důvodové zprávy

 

 

 

 659/30            Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního

                         fondu kultury na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury:

 

1. z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením na podporu kulturní činnosti v celkové výši 60 000,- Kč dle bodů č. 1. - 2. důvodové zprávy

                                                                                                         

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 4. důvodové zprávy

 

  

660/30            Žádost o úhradu doplatku ve výši skutečné provozní ztráty Krytého bazénu za rok 2009 včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 84 písm. b) a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1.                 úhradu doplatku provozní ztráty Krytého bazénu za rok 2009 ve výši 2 572 386,- Kč dle důvodové zprávy

 

2.                 rozpočtové opatření č. 100 dle důvodové zprávy

 

 

 

661/30             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů                                                                                                                                     

 

1.  s c h v a l u j e

převody nemovitostí

 

dle bodu  1

prodej části pozemků parc. č. 125/1 o výměře cca 95 m2 a parc. č. 140 o výměře cca 190 m2 obě ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně Ing. Miroslavu Kurkovi - Tradetex za smluvní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

               

 

dle bodu 3

prodej  pozemku parc. č. 1654 trvalý travní porost o výměře 440 m2 v  k. ú. Horní Lutyně p. ………………… za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2 + 1 890,- Kč za lesní porosty, tj. celkem 133 890,- Kč + náklady řízení

 

 

dle bodu 4

prodej  pozemku parc. č. 3946/6 zastavěná plocha o výměře 44 m2 v  k. ú. Horní Lutyně ………………..za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + náklady řízení

 

 

2.stahuje

z projednávání bod  2  prodej části pozemku parc. č. 84/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Horní Lutyně ………………… za smluvní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + náklady řízení  po zaměření               

 

 

 

  

662/30             Výměna zvonkového tabla v domě čp. 1242 na ulici F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni včetně úpravy rozpočtu ORJ 17 – odbor správy majetku města 

Zastupitelstvo města Orlové

 

v souladu s ust. § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

1.            výměnu zvonkového tabla včetně příslušenství a domácích telefonů v domě čp. 1242 na ulici F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni s tím, že tuto výměnu uhradí z 50 % město Orlová a zbylých 50% uhradí nájemci výše uvedeného domu

 

2.            rozpočtové opatření č. 85 dle důvodové zprávy

 

 

 

663/30            Vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlová

 

Zastupitelstvo  města Orlové

 

v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení č. 1/2010

v y h l a š u j e

výběrové řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové dle přílohy č. 1

 

 

 

664/30           Obecně závazná vyhláška o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území  města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území  města Orlové ve znění dle přílohy č.1 důvodové zprávy

 

 

 

665/30<SPAN style="mso-biPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [104.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.9.2010

Zpět na výpis