Výpis z usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Výpis usnesení

 

z 29. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  30.6.2010 v 15:00 hod. ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

626/29             Program 29. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 29. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním

                         bodu:

- 17.1. – „Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“

 

 

627/29             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Johana Havrdlíková

Členové:          Petr Poledník

                         Silvie Tůmová

 

 

628/29             Zápisy z  kontrol provedených kontrolním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

Protokol z kontroly:

           

1.1. Kontrola plnění opatření z provedených kontrol z let 2008-2009, vč. návrhu z kontroly „…využívání vlastního vozového parku na MěÚ Orlová…“.

 

1.2. Kontrola využívání poskytnutých dotací za rok 2009.

 

2. ukládá

Radě města Orlová zajistit plnění „Návrhu na opatření“ uvedené v bodu 2. důvodové zprávy.

 

 

629/29             Zprávy z provedených kontrol Finančním výborem Zastupitelstva města Orlové

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

zprávy z provedených kontrol Finančním výborem Zastupitelstva města Orlová

 

 

 

630/29             Záměr přijetí úvěru městem          

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

 

 

631/29             Úpravy rozpočtu roku 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.schvaluje

rozpočtová opatření č. 53 a 54 dle důvodové zprávy

 

2.neschvaluje

rozpočtové opatření č. 55 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

632/29             Doplnění pravomoci radě města v návaznosti na úpravy

                         rozpočtu 2010

Zastupitelstvo města Orlová

   

pověřuje

Radu města Orlová pravomocí schvalovat rozpočtová opatření v rámci ORJ 17 – odbor správy majetku města, kterými dochází k navýšení běžných výdajů  na havarijní opravy a současnému navýšení příjmů na pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady a na pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnující vrátky přeplatků záloh energií a náhrady škod

 

 

 

 

633/29             Ročenka města Orlové za rok 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

Ročenku města Orlové za rok 2009.

 

 

 

 

634/29             Zřízení příspěvkové organizace „Sociální služby  města

                         Orlová“

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

v souladu s § 84, odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  v platném znění

příspěvkovou organizaci  Sociální služby města Orlová k 1. 8. 2010

 

2.schvaluje

zřizovací listinu  příspěvkové organizace Sociální služby města Orlové

 

3.zrušuje

v souladu s § 84, odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  v platném znění

organizační složku města Kontaktní centrum k 31.12. 2010

 

4.ukládá

tajemnici MěÚ předložit radě města podklady pro řešení organizační změny v souladu s bodem 3 usnesení

 

 

635/29             Návrhy na pořízení změny územního plánu Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.rozhodlo

podle ustanovení § 44 a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny č. 1 územního plánu Orlové. Pořízení změny územního plánu podmiňuje v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, úhradou nákladů na její zpracování navrhovateli (žadateli o změny územního plánu),

 

2.určuje

pověřeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu Orlové PaedDr. Radislava Mojžíška,

 

3.ukládá

odboru výstavby zapracovat do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Orlové k prověření všechny návrhy na pořízení změny územního plánu uvedené v důvodové zprávě, za předpokladu přistoupení na podmínku úhrady nákladů ze strany jednotlivých navrhovatelů.

 

 

 

636/29             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu  1

prodej části pozemku parc. č. 2586/1 orná půda o výměře cca 200 m2 v k. ú. Poruba u Orlové ………………… za smluvní cenu ve výši
200,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření za předpokladu uzavření smlouvy o věcném břemeni

 

 

dle bodu  2

přijetí daru  pozemku parc. č. 3458/2 ostatní plocha o výměře  238 m2  v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků, a to manž. ………….., ………….a ……………

 

2.neschvaluje

 

dle bodu 3

směnu pozemků parc. č. 2610/11 zahrada o výměře 398 m2 a parc.
č. 2610/14 ostatní plocha o výměře 38 m2 obě  v  k. ú. Poruba u Orlové ve vlastnictví ………………  za pozemek parc. č. 891/4 ostatní plocha o výměře
1 201 m2 v k. ú. Poruba u Orlové v majetku města Orlová

 

 

 

 

637/29             Prodej objektu bývalé ZŠ čp. 825 Zimný důl, Orlová-Město, včetně příslušných pozemkových parcel

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ust. § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

           

schvaluje

přímý prodej objektu ZŠ v Zimném dole čp. 825 Orlová-Město včetně pozemkových parcel parc. č. 2987, 2988/1, 2988/2 v k. ú. Orlová  formou dražby prostřednictvím Ostravské aukční síně s.r.o. Ostrava  za vyvolávací cenu 4 000 000 Kč s tím, že holandská dražba není přípustná

 

 

 

 

638/29             Autobusová čekárna „Fojtství“ na ul. Slezská vč. úpravy rozpočtu roku 2010 ORJ 10    – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 84 zákona č.128/2000Sb.,  o obcích, ve znění  pozdějších předpisů                                                                                                          

 

schvaluje

1. postup řešení problematiky autobusové čekárny formou demontáže     stávajícího přístřešku, rekonstrukce   nástupiště,  výstavby  přístřešku  na  nástupišti,  doplnění  zábradlí,  opravy stožáru veřejného osvětlení

 

2. zařazení akce „Výstavba autobusové čekárny  Fojtství  na  ul.  Slezská“  do  investičních akcí pro rok 2010

 

3. rozpočtové opatření č. 27a) – varianta C) dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

 

 

639/29             Změna zahájení provozu ledové plochy na ZS Orlová-

                           Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  § 85, písm. c), zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje  

změnu zahájení provozu ledové plochy na zimním stadionu v Orlové-Lutyni, a to již od 25.7.2010 v souvislosti s došlou žádostí příjemce dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová ze dne 28.5.2010 na základě podnětu Krasobruslařského klubu Orlová, který hodlá ve dnech 25.7.2010 až 31.7.2010 uspořádat mezinárodní soustředění krasobruslařů.

 

 

 

 

640/29             Žádost Plavecké školy o neinvestiční dotaci na zajištění plavání dětí mateřských škol v Orlové včetně rozpočtové úpravy 

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

schvaluje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

 

1. neinvestiční dotaci pro Plaveckou školu Mgr. Ľubici Turčanové na zajištění plavání dětí  z mateřských škol ve výši 54 tis. Kč

2.  rozpočtové opatření č. 62

3.  smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Mgr. Ľubicou Turčanovou

   

dle důvodové zprávy

 

 

 

 

641/29             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, včetně

                          rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu  § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1. rozpočtové opatření č.  51 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Madleine  na realizaci Gospolového koncertu v Orlové v prosinci 2010 v rámci projektu „Adventní koncert - Děti dětem“  ve znění důvodové zprávy

 

 

 

642/29             Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové k 02.06.2010 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

643/29             Informace o vyřízení interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva města Orlové, konaného dne 28.04.2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

bere na vědomí

odpovědi na interpelace vznesené na  27. zasedání Zastupitelstva města Orlové, konaném dne 28.04.2010 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

644/29             Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 MUDr. Jiří Michalík                                            PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                       místostarosta města Orlová

                                                  Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [56KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.7.2010

Zpět na výpis