Usnesení z 20. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

z 20. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 16.2. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

367/20       Program 20. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města  Orlová

s c h v a l u j e

program 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

368/20       Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.zřizuje

návrhovou komisi

 

2.volí

za členy této komise:

Předseda:    Mgr. Dagmar Horváthová

Členové:       RSDr. Ladislav Bernatík
Vítězslav Víteček
Miroslav Pavlík

 

 

369/20       Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

1.  zápis z provedené kontroly:
„Kontrola plnění smluv a dotace Hřbitovní správě, s.r.o.“

 

2.  plán práce na rok 2005:

-    Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová a Zastupitelstva města Orlová

 

-    Kontrola vedení evidence a vyřizování stížností, podání, podnětů a petic občanů došlých na Městský úřad Orlová

 

-    Kontrola plnění opatření z provedených kontrol

 

-    Kontrola plnění smluv uzavřených mezi Městem Orlová a dodavatelskými subjekty na základě výběrových řízení za rok 2004

 

-    Kontrola systému umísťování firemních reklam ve městě Orlová na městských pozemcích vč. jejich finančního vyhodnocení

 

3.  termíny konání jednání kontrolního výboru v roce 2005, byly navrženy a schváleny následovně:
vždy první pondělí v daném měsíci

 

 

370/20       Stanoviska finančního výboru k vyjádření kontrolovaných útvarů

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b e r e   n a  v ě d o m í

stanoviska finančního výboru k vyjádření kontrolovaných útvarů uloženými usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 340/19 a č. 354/19 ze dne 15.12.2004

 

 

371/20       Doplnění rozpočtu města na rok 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů doplnění rozpočtu města na rok 2005, schváleného ZM dne 15.12.2004, a to v bodech:

 

1.       snížení rozpočtu města na rok 2005 o 21 907 tis. Kč664 979 tis. Kč na 643 072 tis. Kč

 

4.    snížení běžných výdajů o 21 907 tis. Kč z 613 067 tis. Kč na 591 160 tis. Kč

 

 

372/20       Úprava rozpočtu 2005 ORJ 10

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

1.1.        navýšení kapitálových výdajů ORJ 10, § 3639, pol. 6121 – budovy, haly a stavby na vodovodní řad na ul. Do Vršku ve výši 132 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje města

 

1.2.        navýšení běžných výdajů ORJ 10, § 3419, pol. 5171 – opravy a udržování na opravu opěrné zídky u fotbalového hřiště v SA v O/Lutyni ve výši 539 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje

 

 

1.3.        navýšení kapitálových výdajů ORJ 10, § 2219, pol. 6121 – budovy, haly a stavby na akci komunikace a zpevněné plochy – dostavba centra 1. část ve výši 450 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje města

 

2.  odkládá

projednání rozpočtového opatření uvedeného pod písmenem d) materiálu č. 7

 

 

373/20       Programy prevence kriminality pro rok 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program prevence kriminality na rok 2005 – tj. program PARTNERSTVÍ 2005 tvořený dílčími projekty uvedenými v důvodové zprávě

 

 

374/20       Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. s c h v a l u j e

převod nemovitostí

 

dle bodu 1 -  prodej pozemkových parcel č. 2717 o výměře 1.407 m2 a 2718 o výměře 1.224 m2 obě trvalý travní porost v k. ú. Poruba u Orlové paní Kateřině Babečkové za smluvní cenu 316.000,- Kč + náklady řízení

 

2. n e s c h v a l u j e

převod nemovitosti

 

dle bodu 4 -   prodej pozemkové parcely č. 3371/1 trvalý travní porost o výměře 6.435 m2  v k.ú. Horní Lutyně Ing. Světlaně Majetné za smluvní cenu 64.350,- Kč + náklady řízení s úhradou kupní ceny formou splátek ve výši 25.000,- Kč v roce 2005 a zbytek v pravidelných čtvrtletních splátkách s poslední úhradou k 15.12.2005

 

 

375/20       Úpravy rozpočtu R 2005 – ORJ 14 – odbor majetkový a komunálních služeb

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 14, § 3722, pol. 5169 – likvidace komunálního odpadu o částku ve výši 952 tis. Kč z rozpočtové rezervy

 

 

376/20       Zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Orlové upravujícího povinnosti spoluvlastníků při opravách společných částí domů

 

Zastupitelstvo města Orlová

r u š í

usnesení 16. zasedání Městského zastupitelstva v Orlové, konaného dne 13.9.2000             č. 11.2. ve znění:

 

Městské zastupitelstvo v Orlové schvaluje

1.         spoluvlastníci domů v Orlové – Lutyni čp. 711, 754, 757, 758, 759, 766, 785, 786, 789, 819, 835, 836, 837, 838, 851, 852, 894, 895, 952, 953, 965, 966, 967, 970, 972, 1008 a 1049 se nebudou finančně podílet na níže uvedených opravách:

­        zpevnění a zateplení lodžiových stěn,

­        zateplení obvodového pláště domu či štítové stěny,

­        zateplení střechy,

­        zateplení strojovny výtahu,

­        oprava ujíždějících atik,

­        výměna oken ve společných prostorách domu,

­        výměna svislých a ležatých rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, vč. cirkulace rozvodů tepla, kanalizace, plynu a elektřiny,

­        střední oprava výtahu případně jeho výměna,

­        oprava podlah a podhledů balkonů a lodžií vč. výměny jejich zábradlí a zídek,

­        výměna svislé izolace proti vodě,

 

a to od účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v úplném znění, do doby provedení první opravy

 

2.         Na výše uvedených opravách se nebudou podílet první spoluvlastníci a jejich dědici v pokolení přímém, a to i v případě darování

 

 

377/20       Vklad bytových domů do družstva ORLOVAN, městského bytového družstva, Energetiků 640, Orlová – Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.     vklad níže uvedených bytových domů do družstva ORLOVAN, městského bytového družstva, Energetiků 640, Orlová  - Lutyně, IČ 268 47 850,

 

měst. část

č.popisné

I.etapa

č.parcely

 

693

339

 

694

340/1

 

695

343

 

696

344

 

702

150

 

703

149

 

707

154

 

708

155

 

709

156

 

710

157

 

711

158

mimo byt. jedn. č. 2

712

159

 

713

161

 

714

162

 

715

163

 

716

164

 

717

165</oPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [34KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2005

Zpět na výpis