Výpis z 27. usnesení Zastupitelstva města Orlová

Výpis z usnesení

 

z 27. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  28.4.2010 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

596/27             Program 27. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 27. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodu:

                        - 22.5. – „Smlouva o spolupráci mezi městy Orlová a Crikvenica“

 

V 10.00 hod. – vystoupení ředitele NsP Karviná –Ráj a náměstka hejtmana MS kraje

 

 

 

 

597/27             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Lukáš Míček

Členové:          Marta Otisková

                         Ladislav Fojt

 

 

 

 

598/27             Zápisy z  kontrol provedených kontrolním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

 

Protokol z kontroly:

           

1. Kontrola plnění usnesení Rady města za r. 2009.

 

2. Kontrola plnění úkolů uložených ZM v roce 2009, resp. úkolů přecházejících z let předchozích do roku 2009.

 

3. Kontrola vedení evidence a vyřizování stížnosti, podání, podnětů a petic občanů došlých na MěÚ Orlová za období II. pololetí r. 2009.

 

 

 

599/27             Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Orlové pro volební období 2010-2014

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

 

600/27             Výsledky hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.                  s c h v a l u j e     

 v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

závěrečný účet města Orlové za rok 2009:

 

1.1.            příděly do fondů (FRR, IF) v rozsahu tabulky viz příloha č. 3 důvodové zprávy

 

1.2.      výsledky hospodaření doplňkových činností města za rok 2009 viz příl. č. 24 důvodové zprávy:

1.2.1.   prodej knih v městské knihovně - zisk ve výši 14 141,53 Kč a jeho převod včetně fondu doplňkové činnosti z minulých let  v celkové výši 254 108,48 Kč do rozpočtové rezervy města

1.2.2.      zpracování mezd školských pracovníků - zisk ve výši 53 550,01 Kč a jeho převod včetně fondu doplňkové činnosti z minulých let v celkové výši 68 206,45 Kč do rozpočtové rezervy města

 

1.3.            rozpočtové opatření č. 28 viz příloha č. 24 dle důvodové zprávy

 

1.4.            doplatek příspěvku družstvu Orlovan, bytovému družstvu do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu jednotlivých bytových domů za rok 2009 ve výši 1 337 610,75  viz příloha č. 3 důvodové zprávy

 

2.         s o u h l a s í

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

                        s celoročním hospodařením města za r. 2009 bez výhrad

 

3.         b e r e   n a   v ě d o m í

3.1.      zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2009 viz příloha č. 25 důvodové zprávy

 

3.2.            výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 a jejich rozdělení:

3.2.1.   mateřské školy, základní školy a DDM dle rozpisu viz příl. č. 10.1 a 10.2 důvodové zprávy

3.2.2.   Dům kultury města Orlové viz příloha č. 10.8  důvodové zprávy

3.2.3.   Domov Vesna viz příloha č. 13.1 důvodové zprávy

 

 

 

601/27             Smlouva o poskytnutí investiční dotace ČR - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

schvaluje

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje na výstavbu budovy PČR, obvodního oddělení Orlová v Orlové – Porubě

 

 

 

602/27            Úpravy rozpočtu roku 2010  

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.revokuje

znění rozpočtového opatření č. 10 schváleného usnesením ZM č. 580/26 dne 24.2.2010 dle důvodové zprávy

 

2.schvaluje

2.1. nové znění rozpočtového opatření č. 10 dle důvodové zprávy

2.2. rozpočtová opatření č. 23, 26, 46 a 47 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

603/27             Zásady pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení     

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) a h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění   

 

1.ruší

fond rozvoje bydlení ke dni 31.5.2010

 

2.zřizuje

peněžní fond podpory bydlení ke dni 1.6.2010

 

3.schvaluje

3.1  převod zůstatku fondu rozvoje bydlení ke dni 31.5.2010 na fond podpory bydlení

3.2  zásady pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení s účinností od 1.6.2010 včetně úprav textu dle návrhu Ing. Kajana

 

4.vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového fondu rozvoje bydlení na území města Orlová

 

 

 

604/27             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.revokuje

 

dle bodu 2

usnesení zastupitelstva města ze dne 11.06.2008, bod 308/12 ve znění: “schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3936/315 ostatní plocha o výměře cca 450 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. WORSTE PLUS s. r. o. za smluvní cenu ve výši 2 000,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření“

 

 

2.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu  2

prodej části pozemku parc. č. 3936/315 ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k. ú. Horní Lutyně panu …….. za smluvní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

 

dle bodu 3

prodej části pozemků v  k. ú. Poruba u Orlové ČR – Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí za smluvní cenu ve výši 10 000,- Kč, a to:

 

parc. č.          druh pozemku         výměra v m2

3406/2           ostatní plocha             110   

3405              ostatní plocha             141

3420/4           ostatní plocha             510

2958/1           ostatní plocha          1 276

2952              ostatní plocha             115

2951              ostatní plocha             116

2971              zahrada                      146

2970              zahrada                        87

2969              zahrada                      233            

2968              zahrada                      153

2967              zahrada                      217

 

 

dle bodu 5

prodej pozemků v k. ú. Poruba u Orlové společnosti MONTESANO s. r. o. za smluvní cenu ve výši 580,- Kč/m2 s podmínkou vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu, a to:  

 

poz. parc. č.             druh             výměra v m2

639/6               ostatní plocha             13 099

1161/58           ostatní plocha             1 229

1161/1             orná půda                   17 926

629                  ostatní plocha             93

1161/57           ostatní plocha             1 019

1161/46           ostatní plocha             501

1163/2             ostatní plocha             390

1161/75           ostatní plocha             40

639/8               ostatní plocha             2

639/9               ostatní plocha             14

1161/30           ostatní plocha            157

1161/61           ostatní plocha            982

 

 

 

3.neschvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu  4

prodej pozemku parc. č. 3936/181 ostatní plocha o výměře 83 m2 a části pozemků parc. 3936/200 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 a části parc. č. 3936/229 ostatní plocha o výměře cca 250 m2, vše v k. ú. Horní Lutyně, spol. MK COMP Ostrava, a.s.

 

 

4.odkládá

projednání bodu  1  prodej části pozemků parc. č. 125/1 o výměře cca 130 m2 parc. č. 140 o výměře cca 100 m2 obě ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně Ing. Miroslavu Kurkovi - Tradetex

 

 

 

605/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence kriminality pro rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty uvedenými v bodech:

 

Projekt č. 1 - Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230, příspěvková organizace na realizaci projektu: Herna pro volnočasové aktivity dětí, dotace ve výši 7 100,- Kč;

 

Projekt č. 4 - Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 04, P. Cingra 482, Orlová-Město na realizaci projektu: Cestujeme s klavírem orlovským revírem, dotace ve výši 15 000,- Kč;

 

Projekt č. 5 - Základní škola Orlová-Lutyně, Školní 862, příspěvková organizace na realizaci projektu: Pojďme si společně hrát, soutěžit a učit se, dotace ve výši 18 000,- Kč;

 

Projekt č. 8 - Pedagogicko psychologická poradna Karviná, Nejedlého 591, Karviná-Ráj na realizaci projektu: Prevence pro - náctileté, dotace ve výši
15 300,- Kč;

 

 

 

606/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů
č. 1. – 42. důvodové zprávy

 

 

 

607/27             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury:

 

1. z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením na podporu kulturní činnosti v celkové výši 244 000,- Kč dle bodů č. 1. - 11. důvodové zprávy

           

2. z  položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím na podporu kulturní činnosti v celkové výši 60 000,- Kč dle bodů č. 12. - 15. důvodové zprávy

 

3. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 60. důvodové zprávy

 

 

608/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací včetně rozpočtového opatření

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu  § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1. rozpočtové opatření č. 24 a č. 25 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu přátel hornického muzea v Ostravě na vydání publikací a filmových dokumentů zaměřených na historii hornického podnikání a hornických tradic ve znění důvodové zprávy

 

 

 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Domovem české hudby o.p.s. na realizaci koncertu pořádaného v roce 2010 u příležitosti 90. výročí od narození varhaníka, hudebního pedagoga a sbormistra Jiřího Rudolfa Míši ve znění důvodové zprávy

 

4. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s.  na realizaci koncertu konaného v Orlové v rámci 7. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2010 ve znění důvodové zprávy

 

 

 

 

609/27             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na činnost sportovních organizací v roce 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

1. poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na podporu sportovní činnosti z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – v celkové výši 1 181 338,- Kč dle bodů č. 1 až 11 důvodové zprávy

 

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na sportovní činnost s občanskými sdruženími dle příloh č. 1 až 25

 

 

  

610/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na akce sportovního charakteru v roce 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a darů z variabilního fondu sportu, uvedených v přílohách č. 1 až 23, na akce sportovního charakteru v roce 2010

 

 

 

611/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež v roce 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež, uvedených v přílohách č. 1 až 13, na aktivity pro děti a mládež v roce 2010

 

 

 

612/27             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z komise Zdravého města a MA21 na podporu aktivit MA21 v roce 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty uvedenými v tabulce č. 2 důvodové zprávy

 

 

 

613/27             „Ověřené problémy“ města Orlové vzešlé z „Veřejného projednávání Plánu zdraví a kvality života“ realizovaného v rámci Projektu Zdravé město a MA21

 

Zastupitelstvo města Orlové 

v souladu s § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

bere na vědomí

výsledky z „Veřejného projednávání Plánu zdraví a kvality života“ týkající se stanovení deseti problémů města následně ověřených anketou

 

 

 

614/27             Žádost oddílu kulturistiky SK Slavia Orlová – o.s. o navýšení neinvestiční dotace na prioritní akci

 

Zastupitelstvo města Orlové             

v souladu s § 85 písm. c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

neschvaluje

navýšení neinvestiční dPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [92.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 4.5.2010

Zpět na výpis