Výpis z usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Výpis z usnesení

 

z 26. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  24.2.2010 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

571/26             Program 26. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 26. zasedání Zastupitelstva města Orlové s vypuštěním bodů 2., 3. a 3.1. navrhovaného usnesení u bodu programu č. 10 „Úpravy rozpočtu roku 2010“

 

 

 

572/26             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       JUDr. Vladimír Polášek

Členové:          Helena Beliančínová

                         Jaroslava Kuzníková

 

 

 

573/26             Zpráva o činnosti Osadního výboru Výhoda

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 118 a § 120, zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění,

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti Osadního výboru výhoda za rok 2009

 

 

 

574/26             Plán práce finančního výboru na rok 2010 a zprávy z provedených kontrol

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

zprávy z provedených kontrol

 

2.schvaluje

plán práce finančního výboru na rok 2010

 

 

 

575/26             Plán práce kontrolního výboru a termíny jednání KV na

                          rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. plán práce kontrolního výboru pro rok 2010

2. termíny jednání KV v roce 2010

 

 

 

576/26             Smlouva o budoucí spolupráci mezi městy Orlová a

                         Illnau-Effretikon

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

schvaluje

v souladu s § 55 odst. 2 a 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o spolupráci mezi městy Orlová a Illnau-Effretikon.

 

 

 

577/26             Komunitní plánování-priority strategických cílů a realizace priorit strategických cílů

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.schvaluje

vyčleněné priority strategických cílů 1-9

                       

2.ukládá         

Radě města Orlová realizovat priority strategických cílů 1-9

 

 

 

 

578/26             Smlouvy a neinvestiční dotace z rozpočtu města v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2010

 

Zastupitelstvo města  Orlové

v souladu s § 85, písmene c) a j),  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                         

1.schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace

 

1.1.    z položky 5221 - neinvestiční transfery o.p.s. ve výši 380 tis. Kč Domu seniorů Pohoda, o.p.s. Orlová-Lutyně

 

1.2.    z položky 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve výši   250 tis. Kč Domovu Březiny Petřvald

 

1.3.    z položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši
200 tis. Kč Slezské humanitě Karviná, Domovu seniorů a osob s postižením Orlová-Lazy

 

1.4.    z položky 5223 - neinvestiční transfery     církvím a náboženským společnostem ve výši 250 tis. Kč Slezské diakonii, Azylovému domu pro matky s dětmi Hannah Orlová

 

1.5.    z položky 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 100 tis. Kč Slezské diakonii, Domu pro matky s dětmi v tísni Sára Petroviče

 

1.6.    z položky 5221 - neinvestiční transfery o.p.s.ve výši 200 tis. Kč Nestátnímu dennímu zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně

 

 

2.schvaluje

smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito organizacemi:

 

2.1.    Slezská diakonie, Český Těšín, Raná péče středisko EUNIKA Karviná

 

2.2.    Dům seniorů Pohoda, o.p.s. Orlová-Lutyně

 

2.3.    Slezská diakonie, Český Těšín, Domov  pro osoby se zdravotním postižením HOSANA

 

2.4.    Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. OV SPCCH Karviná

 

2.5.    Domov Březiny, příspěvková organizace Petřvald

 

2.6.    Slezská humanita Karviná, Domov seniorů a osob s postižením Orlová-Lazy

 

2.7.    Slezská diakonie, Český Těšín, Azylový dům pro matky s dětmi Hannah Orlová

 

2.8.    Slezská diakonie, Český Těšín, Občanská poradna Karviná

 

2.9.    Slezská diakonie, Český Těšín, Sociální asistence Karviná

 

2.10. Slezská diakonie, Český Těšín, Sára dům pro ženy s dětmi v tísni Karviná

 

2.11. Centrum komunitní pomoci a sociální rehabilitace, o.s. Psychologická a manželská poradna Orlová

 

2.12. Společnost Parkonson, o.s. Praha, Klub Parkinson Ostrava

 

2.13.  Občanské sdružení Heřmánek, Karviná, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Karviná

 

2.14. Občanské sdružení Heřmánek, Karviná, Domu na půli cesty Heřmánek Karviná

 

2.15. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace

 

2.16. Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně

 

 

 

579/26             Úpravy rozpočtu 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 2, 4 - 7, 18 - 20 dle důvodové zprávy

 

 

 

580/26             Úpravy rozpočtu roku 2010 - investice 

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

1.      převod části zůstatku fondu rozvoje bydlení ve výši 6 mil. Kč do investičního fondu

2.      rozpočtová opatření č. 8 - 17 dle důvodové zprávy

 

 

581/26             Informace o provozních aspektech Krytého bazénu Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

informativní zprávu  o provozních aspektech Krytého

bazénu Orlová

 

 

 

582/26             Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz soukromých mateřských škol v Orlové pro rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm.c) a j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

                      

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz soukromých mateřských škol v Orlové ve znění důvodové zprávy

 

 

 

583/26             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s Přístavem dětství, o.s. na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Přístavem dětství, o.s. dle důvodové zprávy

 

 

 

584/26             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj, o.p.s.

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu  § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj, o.p.s. na realizaci koncertu konaného v Orlové v rámci XXXV. ročníku Janáčkova máje 2010 ve znění důvodové zprávy

 

 

 

 

585/26             Městský program prevence kriminality na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. Městský program prevence kriminality pro rok 2010 tvořený dílčími projekty, jejichž popis je uveden v důvodové zprávě

 

2. Priority jednotlivých projektů, a to v následujícím pořadí:

 

1. Propojení MKDS s městským rozhlasem

2. Systém včasné intervence - dovybavení

3. Bezpečný dům – DOUBRAVAN I.

4. Preventivní program MP Orlová 2010

5. Šance pro všechny

 

 

 

 

586/26             Zpráva o místní Agendě 21 v roce 2009 a Akční plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2010

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

1.bere na vědomí

zprávu o místní Agendě 21 v roce 2009

                      

2.schvaluje

Akční plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2010

 

 

 

587/26             Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace HC Orlová, o.s.

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení, v platném znění

 

schvaluje

Dodatek č. 2, kterým se mění smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 375/05

 

 

588/26             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů                                                                                                                                   

 

1. r e v o k u j e 

 

dle bodu 4

usnesení zastupitelstva města ze dne 16.04.2008, bod 280/11 ve znění: “schvaluje

2.2. uzavření upravené smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc. č. 644/4  v k. ú. Horní Lutyně spol. Litispendence  s. r. o., čímž se město Orlová zaváže k prodeji předmětného pozemku s tím, že do příštího zasedání zastupitelstva města připraví spol. Litispendence s. r. o prezentaci uvedeného záměru“

 

a současně

 

s c h v a l u j e

 

dle bodu 4

prodej části pozemku parc. č. 644/4  ostatní plocha, zeleň o výměře cca 5 700 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. Litispendence, s. r. o. za smluvní cenu ve výši 1 400,- Kč/m2 + náklady řízení s podmínkou vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle předložené kupní smlouvy po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu s tím, že do textu kupní smlouvy bude v § 6 doplněn odst. 3 ve znění:

„Kupující se zavazuje, že:

a) před zrušením 98 parkovacích míst na parkovišti u Nemocnice s poliklinikou Orlová (pozemek parc. č. 644/4 v k.ú. Horní Lutyně) vybuduje  stejný počet parkovacích míst na stanovené ploše v blízkosti nemocnice (pozemek p.č. 644/1, k.ú. Horní Lutyně) a to před zahájením vlastní stavby Obchodního centra Orlová. Náklady na vybudování těchto parkovacích míst ponese kupující.

 

b) parkoviště na pozemku 644/4 bude do doby zahájení vlastní stavby nákupního centra zachováno jako veřejné a bezplatné parkoviště.

 

c) při nesplnění podmínek uvedených v bodech a) a b) tohoto odstavce souhlasí kupující s finanční sankcí 2.000.000,- Kč ve prospěch prodávajícího.“

 

 

2. s c h v a l u j e

převody nemovitostí

dle bodu  1

prodej pozemku parc. č. 2899 orná půda o výměře 362 m2 v k. ú. Orlová p............... za smluvní cenu administrativní ve výši 183,09 Kč/m2, tj. celkem po zaokrouhlení 66 280,- Kč + náklady řízení

 

 

 

3. n e s c h v a l u j e

převody nemovitostí

dle bodu 2

prodej pozemků parc. č. 4000/25 ostatní plocha o výměře 207 m2, pozemku  parc. 4000/27 ostatní plocha o výměře 260 m2 a části pozemku parc. č. 4000/28 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 vše v k. ú. Horní Lutyně spol. TECHNOLOGY INVEST a.s.

 

 

dle bodu 3

směnu pozemků parc. č. 2090/3 ostatní plocha o výměře 187 m2. parc. č. 2090/4 ostatní plocha o výměře 14 918 m2 a parc. č. 2094 vodní plocha o výměře 887 m2  v k. ú. Horní Lutyně ve vlastnictví pana Jaroslav Staše za pozemky parc. č. 2811/2 orná půda o výměre 4 793 m2, 2814 trvalý travní porost o výměře o výměře 1 469 m2 a 2815 orná půda o výměře 5 666 m2 vše v k. ú. Horní Lutyně, dále části pozemků parc. č. 3382 o výměře 629 m2           a 3438/3 o výměře 177 m2 obě v k. ú. Poruba u Orlové a parc. č. 910 zahrada o výměře 8 601 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví města Orlová

 

 

 

589/26             Poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové jiným vlastníkům

 

Zastupitelstvo města Orlové

na základě žádostí občanů, v souladu s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí státní půjčky a v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1.schvaluje

 poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové

 

-   manželům .........................         ve výši 100 000,- Kč

-   manželům .........................         ve výši 100 000,- Kč

-   manželům............                       ve výši  85 000,- Kč

 

2.pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o úvěru s výše uvedenými žadateli

 

3.schvaluje

rozpočtové opatření č. 3

 

 

 

590/26             Využití pozemků lokality u restaurace Horník v .ú. Poruba

                         u Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů                                                                                                                   

 

1. r e v o k u j e

usnesení zastupitelstva města ze dne 07.01.2009, bod 1489/51 ve znění:

„Zastupitelstvo města Orlové

schvaluje 

prodej pozemkových parcel vše v  k. ú. Poruba u Orlové

 

poz. parc. č.             druh             výměra v m2

634                 ostatní plocha             778

633/1  Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [10KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2010

Zpět na výpis