Výpis z usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Výpis z usnesení

 

z 25. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  9.12.2009 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

543/25             Program 25. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodů:

- 24.5. - „Pro školu otevřenou, moderní a tvůrčí – Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace“

- 24.6.- „Objekt ZŠ čp. 825 Zimný Důl, Orlová-Město, včetně příslušných pozemkových parcel“

a přesunem bodu č. 17 – „Informativní zpráva o návrhu na zpracování hlukové mapy města Orlová“ před bod č. 10 – „Rozpočet města na rok 2010“.

 

 

 

544/25             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Mgr. Zdeněk Nowak  

Členové:          Miroslav Koláček

                         Svatava Horáčková

 

  

 

545/25             Složení slibu novou členkou Zastupitelstva města Orlové

                         p. Otiskovou

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  člena  Zastupitelstva města Orlové p. Marty Otiskové

 

 

 

546/25             Zápisy z  kontrol provedených kontrolním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí

Protokol z kontroly:

           

1. Kontrola vedení evidence a vyřizování stížností, podání, podnětů a petic občanů došlých na MěÚ Orlová za období II. pololetí r. 2008 a I. pololetí r. 2009.

 

2. Kontrola využívání vlastního vozového parku na MěÚ Orlová a dodržování směrnic  č. 11/2006 „Místní provozní bezpečnostní předpis – užívání vozidel a mopedů“ a  č. 1/2007 „Pracovní cesty a cestovní náhrady v r. 2008“.

 

3. Kontrola využívání poskytnutých dotací za r. 2008.

 

 

 

547/25            Výroční zpráva o činnosti Osadního výboru Zimný důl-Lazy za období od 1.11.2008 do 1.11.2009

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti Osadního výboru Zimný důl-Lazy za období od 1.11.2008 do 1.11.2009

 

 

 

548/25             Úpravy rozpočtu roku 2009 ORJ 11 – Odbor správy úřadu

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 179 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

549/25            Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v souladu s ustanovením § 85 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

neschvaluje

poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje z rozpočtu města pro rok 2010 ve znění dle přiložené žádosti

 

 

550/25             Informativní zpráva o návrhu na zpracování hlukové mapy

                         města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

neschvaluje

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

zařadit zpracování hlukové mapy města Orlová dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu na rok 2010

 

 

 

551/25             Rozpočet města na rok 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.schvaluje

v souladu s  § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů

 

1.1. rozpočet města na rok 2010 v objemu:

 

1.1.1. příjmy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  388 800 tis. Kč

1.1.2.   financování celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 315  tis. Kč

Ø      zapojení fondu rezerv a rozvoje   . . . . . . . . . . . . .39 747 tis. Kč

Ø      zapojení investičního fondu . . . . . . . . . . . . . . . .. .24 270 tis. Kč

Ø      splátky přijatých půjček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15 835 tis. Kč

Ø      zapojení úvěrového rámce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 tis. Kč    

Ø      příjmy fondů (SF, FRB) běžného roku . . . . . .  . .. . - 867 tis. Kč

1.1.3.   běžné výdaje celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 292 tis. Kč

1.1.4.   kapitálové výdaje celkem . . . . . . . . . . . . . . .  54 823 tis. Kč

1.1.5.   neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

1.1.5.1.   Dům kultury města Orlová  . . . . . . . . . . . . .   5 675 tis. Kč

1.1.5.2.   školská zařízení v rozsahu přílohy č. 7 str. 3, 4, 5

1.1.5.3.   Dům dětí a mládeže . . . . .. . . . . . . . . . .         3 870 tis. Kč

1.1.5.4.   Městská knihovna Orlová  . . . . . . . . . . . . . .  6 934 tis. Kč

           

 

1.2.      závazné ukazatele rozpočtu:

 

1.2.1.   běžné výdaje celkem

1.2.2.   poskytnuté dotace (transfery) nad 50 tis. Kč

1.2.3.   výdaje na dopravní obslužnost

1.2.4.   použití rozpočtové rezervy

1.2.5.   použití fondu rezerv a rozvoje

1.2.6.   použití investičního fondu

1.2.7.   celkové kapitálové výdaje ve výši  54 823 tis. Kč na realizaci akcí dle rozpisu příl. č. 20

 

 

 

1.3. převod příjmů vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu do rozpočtové rezervy města na krytí splátek přijatých úvěrů do výše skutečné potřeby

 

1.4. v souladu s § 102, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

svěřit RM pravomoc schvalovat:

 

1.4.1. rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu, kterými nedochází ke změně závazných ukazatelů

 

1.4.2. rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z rozpočtů vyšších stupňů

 

 

 

1.4.3. přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

 

1.4.4. navýšení rozpočtu ORJ 17 – OSMM o příjmy z převodu práv a povinností k bytu a o výdaje  na příspěvek družstevníka do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu (Bytovému družstvu Orlovan) ve stejné výši

 

1.4.5. přesuny v rámci schválených akcí krytých z IF („úspory“)

 

 

2.  ukládá

Radě města Orlové předložit po projednání u rozšířeného kulatého stolu upravený rozpočet  na zasedání Zastupitelstva města Orlové v únoru 2010

 

 

 

552/25             Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

neschvaluje

poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč  Římskokatolické farnosti Orlová

 

 

 

553/25             Návrhy na pořízení změny územního plánu Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

zamítá

pořízení změny územního plánu Orlové v rozsahu dle důvodové zprávy

 

 

 

554/25             Evidované pohledávky určené k odpisu v roce 2009 na odboru sociálním a zdravotním

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

v souladu s § 85, písm.  f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

odpis pohledávek odboru sociálního a zdravotního v rozsahu  důvodové zprávy

 

 

555/25             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

 

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemku  parc. č. 1178 zahrada o výměře 1 780 m2 v k. ú. Poruba u Orlové panu ……………cenu tržní-obvyklou  ve výši  200,- Kč/m2, tj. celkem 356 000,- Kč+ náklady řízení

 

dle bodu 2

prodej pozemku parc. č. 4576 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Orlová spol. VIVA Orlová, s. r. o. za cenu smluvní ve výši  250,- Kč/m2, tj. celkem 30 750,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 3

1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3742/2 označené geometrickým plánem č. 1742-6/2009  jako pozemek parc. č. 3742/35 ostatní plocha o výměře 573 m2 v k. ú. Horní Lutyně z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Orlová

 

2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3737/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú. Horní Lutyně do vlastnictví Moravskoslezského kraje za předpokladu úhrady nákladů spojených s převodem nabyvatelem

 

dle bodu 5

bezúplatný převod pozemků v rozsahu podílu id. 1/46 , a to: parc.
č. 3936/414 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3936/421 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3936/424 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3936/425 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3936/429 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.

č. 3936/430 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Horní Lutyně z majetku ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s omezujícími podmínkami dle důvodové zprávy

 

 

2.neschvaluje

 

dle bodu 4

odkoupení pozemků parc. 1676/1 o výměře 6 596 m2, 1676/2 o výměře
10 017 m2, 1676/3  o výměře 1 000 m2 a 1676/4  o výměře 15 762 m2 vše orná půda v k. ú. Horní Lutyně  od spol. 3K realestate a. s.

 

3.  schvaluje

vystoupení Ing. Pavla Veličky zástupce společnosti Litispendence, s.r.o. v diskusi  k bodu 6

 

4.  projednalo

bez přijetí usnesení bod 6 prodej části pozemku parc. č. 644/4  ostatní plocha, zeleň o výměře cca 5 700 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. Litispendence, s.r.o.

 

 

 

556/25             Převod  ½ nemovitostí v k. ú. Petřvald u Karviné

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje 

bezúplatný převod ½ nemovitostí, a to garáže bez č.p., včetně zastavěného pozemku parc. č. 4904/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a pozemky parc. č.  6139/4 ostatní plocha o výměře 186 m2 a 6248/3 ostatní plocha o výměře 118 m2 vše v k. ú. Petřvald u Karviné  do vlastnictví města Petřvald

 

 

557/25             Odkoupení zahrádek vlastníky domů v k. ú. Poruba u Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. prodej části pozemku parc. č. 3038/1 ostatní plocha o výměře cca 690 m2 v k. ú. Poruba u Orlové ……………za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

2. prodej části pozemku parc. č. 3060/7 ostatní plocha o výměře cca 700 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž. …………..za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

3. prodej části pozemku parc. č. 3060/7 ostatní plocha o výměře cca 950 m2 v k. ú. Poruba u Orlové …………….za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření za předpokladu uzavření dohody o užívání pozemku mezi spoluvlastníky

 

 

4. prodej části pozemku parc. č. 3086/1 ostatní plocha o výměře cca

1 200  m2 v k. ú. Poruba u Orlové …………………………………….
 
za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření za předpokladu uzavření dohody o užívání pozemku mezi spoluvlastníky

 

5. prodej části pozemku parc. č. 3086/1 ostatní plocha o výměře cca 1 160 m2 v k. ú. Poruba u Orlové ……………… za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

6. prodej části pozemku parc. č. 3077/14 ostatní plocha o výměře cca 440 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž. …………………. za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření za předpokladu uzavření dohody o užívání pozemku mezi spoluvlastníky

 

7. prodej části pozemku parc. č. 2826/8 ostatní plocha o výměře cca 830 m2  v k. ú. Poruba u Orlové……………. za smluvní cenu administrativní ve výši 200,-Kč/m2 + náklady řízení po zaměření za předpokladu uzavření dohody o užívání pozemku mezi spoluvlastníky

 

 

 

558/25             Hodnocení základních škol a návrh optimalizace v Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

odkládá

v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. e, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ust. § 127, odst. 1, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

rozhodnutí o další perspektivě fungování ZŠ Mládí po dořešení problematiky případných nových aktivit na této škole, souvisejících s přesunutím Gymnázia J. Šabršuly do jejich prostor a ukončením probíhajícího jednání o zřízení vysokoškolského pracoviště v Orlové

 

 

 

 

 

559/25             Žádost o prominutí úroku z prodlení panu Antonínu

                         Vlčnovskému

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

neschvaluje

prominutí úroku z prodlení ……………………..  

 

 

 

560/25             Parkovací objekt v lokalitě Ke Studánce v Orlové-Lutyni      

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.bere na vědomí

informativní zprávu o průběhu přípravy výstavby parkovacího objektu v lokalitě Ke Studánce v Orlové-Lutyni

 

2.schvaluje

ukončení přípravy výstavby parkovacího objektu v lokalitě Ke Studánce v Orlové-Lutyni

 

 

 

561/25             Regionální operační program - podání žádostí o dotaci

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1. schvaluje

1.1. podání žádosti o dotaci a financování realizace z rozpočtu města projektu „Dejte nám šanci poznat svět II.“ 

1.2. podání žádosti o dotaci a financování realizace z rozpočtu města projektu „Sportujme zdravě.“ 

1.3. podání žádosti o dotaci, financování realizace a následného provozu z rozpočtu města projektu „Centralizace hřišť v Orlové.“ 

 

2.uděluje souhlas

k podání žádosti k projektu z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Zkvalitnění volnočasových aktivit DDM Orlová“  včetně financování dle důvodové zprávy.

 

 

 

562/25             Úpravy rozpočtu roku  2009 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

v souladu s §  85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 170 dle důvodové zprávy

 

 

 

<P class=MsoNormal styPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [97.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 11.12.2009

Zpět na výpis