Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

Usnesení

 

z 24. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  21.10.2009 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

521/24             Program 24. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 24. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

  

 

522/24             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Mgr. Robert Lindert

Členové:          Mgr. Dagmar Klimecká

                         Silvie Tůmová

 

 

 

 

523/24             Rozšíření složení členů Osadního výboru Zimný důl-Lazy

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

 

524/24             Stanovisko zpracovatele posudku k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacím prostoru závodu LAZY v období 2011 – 2015 k vypořádání připomínek OV Zimný důl-Lazy uvedeného záměru

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

Stanovisko zpracovatele posudku k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacím prostoru závodu LAZY v období
2011 – 2015 k vypořádání připomínek OV Zimný důl-Lazy uvedeného záměru

 

 

 

 

525/24             Účetní závěrka SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí    

účetní závěrku SMO, městské akciové společnosti Orlová za rok 2008

 

  

 

526/24             Dodatek č. 1 ke  zřizovací listině příspěvkové organizace

                         Domov VESNA

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. e), zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27, zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Vesna, příspěvková organizace s účinnosti 1.11.2009

 

 

 

 

527/24             Úpravy rozpočtu roku 2009 ORJ 03 – odbor školství,

                         kultury a sportu

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

 

1. rozpočtová opatření č. 145 dle důvodové zprávy

 

2. rozpočtové opatření č. 163 dle důvodové zprávy

 

 

 

528/24             Zřizovací listina - Městská knihovna Orlová, příspěvková

                        organizace

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Zřizovací listinu Městské knihovny Orlová, příspěvková organizace

 

 

 

529/24             Dodatky ke zřizovacím listinám  příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

 

dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací :

 

1.    Dodatek č.6 ke zřizovací  listině Základní školy Orlová-Lutyně 

      K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

 

2.    Dodatek č.6 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Lutyně 

      Mládí 726. okres Karviná, příspěvková organizace

 

3.     Dodatek č.6 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Poruba                  

      Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace

 

4.   Dodatek č.5  ke zřizovací   listině  Základní školy a mateřské školy s                                                                           polským vyučovacím  jazykem Orlová, příspěvková organizace

 

5.  Dodatek č.1 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace

 

6.    Dodatek č.8 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Lutyně  

      Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace

 

7.    Dodatek č.7 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Lutyně 

      U Kapličky 959  okres Karviná, příspěvková organizace

 

8.    Dodatek č.8 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Lutyně 

      Ke Studánce 1050  okres Karviná, příspěvková organizace

 

9.    Dodatek č.7 ke zřizovací listině Mateřské školy Orlová-Lutyně 

      K.Dvořáčka 1228  okres Karviná

 

10. Dodatek č.6 ke zřizovací listině Mateřské školy Orlová-Lutyně 

      Okružní 917  okres Karviná

 

11. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřské školy Orlová-Lutyně 

      Na Vyhlídce 1143 okres Karviná

 

12. Dodatek č.1 ke zřizovací listině Domu kultury města Orlové, příspěvková organizace

 

dle důvodové zprávy 

 

 

 

530/24             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nadaci LANDEK Ostrava včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu  § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1. rozpočtové opatření č. 146

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Nadaci LANDEK Ostrava na podporu aktivit a projektů zaměřených na zachování technických památek a kulturních tradic spojených s hornictvím dle důvodové zprávy

 

 

 

531/24             Smlouva o spolupráci měst Havířov a Orlová pro realizaci projektu „Systém včasné intervence“

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

informaci o realizaci společného projektu v rámci programu prevence kriminality – „Systém včasné intervence“

 

2.schvaluje

dle ust. § 46 až 48 a § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov a Orlová pro realizaci projektu Systém včasné intervence

 

                       

 

532/24             Poskytnutí finančního daru Baseball klubu SNAILS, občanské sdružení na dostavbu baseballového hřiště v Orlové-Porubě včetně rozpočtové úpravy

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

ponechat částku 300 tis. Kč na stavební úpravy dle zákona č. 258/2000 Sb. na ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni

 

 

 

533/24             Informativní zpráva k problematice krytého bazénu

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

informativní zprávu k problematice Krytého bazénu Orlová

 

 

534/24             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

1. prodej pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha o výměře 1 010 m2 a část pozemku  parc. č. 1132/1 orná půda o výměře cca 3 240 m2, obě v k. ú. Poruba u Orlové za smluvní cenu ve výši 220,- Kč/m2 + náklady řízení (znalecký posudek, poměr nákladů za územní studii) po vydání  kolaudačního souhlasu spol. NAM systém, a. s.  za podmínek dodržení Územní studie bytové domy ul. Záchranářů Orlová Poruba

 

2. prodej části pozemku  parc. č. 1132/1 orná půda o výměře cca 11 760 m2 v k. ú. Poruba  u Orlové za smluvní cenu ve výši  220,- Kč/m2 + náklady řízení (znalecký posudek, poměr nákladů za územní studii) po vydání kolaudačního souhlasu spol. Meccano,  s. r. o. za podmínek dodržení Územní studie bytové domy ul. Záchranářů Orlová Poruba

 

dle bodu 2

odkoupení pozemku parc. č. 3325/365 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Horní Lutyně   za smluvní cenu ve výši 3 140,- Kč + náklady řízení od spol. RPG RE Land, s. r. o.

 

 

2.neschvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 3

bezúplatný převod pozemků parc. č. 1701 zahrada o výměře 758 m2 a parc. č. 1702 ostatní plocha o výměře 72 m2 a podílů 6/8 pozemků parc. 1698 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, parc. č. 1699 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a parc. č. 1700 zahrada o výměře 434 m2 vše v k. ú. Orlová z majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Orlová

 

 

535/24             Úprava smluvních vztahů s SMO, městkou akciovou společností Orlová v návaznosti na dokončení investičních akcí ve sportovním areálu Orlová-Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. c)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2007 až 2010 č. 549/2006 s provozovatelem sportovních areálů SMO, městkou akciovou společností Orlová ve smyslu důvodové zprávy

 

 

 

536/24             Zpracování PD stavební úpravy propustku na ul. K Holotovci v O/Městě - Chobotovka vč. úpravy rozpočtu roku 2009 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1. zařadit akci „Zpracování PD stavební úpravy propustku na ul. K Holotovci v O/Městě - Chobotovka“ do rozpočtu pro rok 2009

 

2. zařadit akci „Stavební úpravy propustku na ul. K Holotovci v O/Městě – Chobotovka“ do rozpočtu roku 2010

 

3. rozpočtové opatření č. 149 dle důvodové zprávy

 

 

 

537/24             Darování 22 ks náhrobních kamenů Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v.  v Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v  souladu  s  §  85  písm. b)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

darování 22 ks náhrobních kamenů Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Orlové

 

 

 

538/24             Poskytnutí dotace a spoluúčast obce v programu OP LZZ, Smlouva o spolupráci města Orlová o převzetí školení pro cílové skupiny města Bohumín.

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

informace o poskytnutí dotace a spoluúčasti obce v programu OP LZZ

 

2.schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci města Orlová o převzetí školení pro cílové skupiny města Bohumín.

 

 

539/24             Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové k 30.09.2009 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

540/24            Informace o vyřízení interpelací z 23. zasedání Zastupitelstva města Orlové, konaného dne 09.09.2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

bere na vědomí

odpovědi na interpelace vznesené na 23. zasedání Zastupitelstva města Orlové, konaném dne 09.09.2009 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

541/24             Řešení problematiky SMO, m.a.s.

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1. bere na vědomí

zprávu o rozhodnutí jediného akcionáře SMO, m.a.s. ve věci realizace prodeje části podniku společnosti SMO, m.a.s.

 

2.  revokuje

usnesení Zastupitelstva města Orlové č. 206/8 bod 3 ze dne  12.12.2007 ve znění: „Zastupitelstvo města Orlové ukládá Radě města Orlové vejít v jednání se zájemci o odkup SMO, m.a.s., eventuálně části této společnosti, se záměrem zjištění konkretizace nabídek, ale nejednat o konkrétním prodeji“

 

3.  žádá

jediného akcionáře SMO, m.a.s. Orlová, aby při uvažovaném prodeji úseku tepla byl upřednostněn prvovýrobce, pokud nabízená cena bude srovnatelná s jinými nabídkami

 

 

542/24             Diskuse

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

                        vystoupení Mgr. Kněžíkové, zástupkyně ředitele ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni v diskusi

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Michalík                                                 PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                          místostarosta města OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [66KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.10.2009

Zpět na výpis