Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Výpis z usnesení

 

z 23. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  09.09.2009 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

493/23             Program 23. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 23. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

494/23             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Eva Vichrová

Členové:          Petr Koláček

                         Mgr. Jana Šertlerová

 

 

495/23             Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Orlové

                         p. Jurčekem  

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  člena  Zastupitelstva města Orlové          p. Jaroslava Jurčeka

 

 

 

496/23             Zápisy z  kontrol provedených kontrolním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem

 

 

 

497/23             Zprávy z kontrol provedené Finančním výborem Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

zprávy z kontrol provedených finančním výborem

 

498/23             Rozšíření složení členů Osadního Výboru Zimný důl-Lazy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.odkládá

projednání materiálu „Rozšíření složení členů Osadního Výboru Zimný důl-Lazy“

 

2.ukládá

Osadnímu výboru Zimný důl-Lazy připravit nový materiál a nové usnesení  na příští zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

 

499/23             Doplnění a připomínky Osadního výboru Zimný důl-Lazy k materiálu EIA Dolu Karviná závodu Lazy zaslané na MŽP – ředitelce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

navrhovaná doplnění a připomínky Osadního výboru Zimný důl-Lazy k materiálu EIA Dolu Karviná závodu Lazy zaslané na MŽP – ředitelce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

 

 

 

500/23             Zřízení Osadního výboru STS Orlová-Lutyně

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

 

501/23             Dohody o partnerství k projektu - „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTA ORLOVÁ“

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. uzavření dohod o partnerství k projektu „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTA ORLOVÁ“ s obcemi Doubrava, Dolní Lutyně a městem Petřvald

 

2. podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

502/23             Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM-dle §71, odst.4, zákona 128/2000 Sb.

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

503/23             Úpravy rozpočtu roku 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č.  84 - 86, 91, 102, 107, 110, 114, 132, 133, 147, 150 a 153 dle důvodové zprávy

 

 

504/23             Pořízení regulačního plánu – Rodinné domy Rajčula

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

rozhodlo

v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení regulačního plánu – „RP – Rodinné domy Rajčula“.

 

 

505/23             Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. - dofinancování

                         nákladů roku 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

neschvaluje

dofinancování nákladů formou neinvestiční dotace  Nestátnímu dennímu zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně

 

 

506/23             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 2

prodej pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 316 m2 v k. ú. Poruba u Orlové ……… za smluvní cenu administrativní ve výši 263,70 Kč/m2, tj. celkem 83 330,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 3

prodej pozemku parc. č. 1928 orná půda o výměře 1 142 m2 v k. ú. Horní Lutyně …………..  za smluvní cenu obvyklou-tržní ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 228 400,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 8

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3737/10  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  cca 600  m2 v k. ú. Horní Lutyně do  vlastnictví Moravskoslezského kraje za předpokladu úhrady nákladů spojených s převodem nabyvatelem

 

 

 

 

2.neschvaluje

 

dle bodu 1

prodej části pozemků parc. č. 3085/1 orná půda o výměře cca 150 m2 a parc. č. 3086/1 ostatní plocha o výměře cca 260 m2 v k. ú. Poruba u Orlové panu …………. za smluvní cenu 310 ,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

 

dle bodu 4

prodej pozemku parc. č. 3325/337 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. MK COMP, a. s.

 

 

dle bodu 5

prodej části pozemku parc. č. 3694/13 ostatní plocha o výměře100 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. MAGNOLIE PLUS CZ, s. r. o

 

 

dle bodu 6

bezúplatný převod pozemku parc. č.  4165  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   5 135  m2 v k. ú. Orlová  z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Orlová

 

 

dle bodu 7

výkup pozemků parc. č. 4041 zastavěná plocha o výměře 279 m2 vč. domu čp. 1062, parc. č. 4042/1 zahrada o výměře 694 m2 a parc. č. 4042/2 zastavěná plocha o výměře 23 m2 vše v k. ú. Horní Lutyně od ……………………

 

 

 

 

 

507/23             Odpočinková zóna pod kinem Vesmír

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. záměr výkupu pozemku parc. č. 28  trvalý travní porost o výměře 566 m2 od ČR – Pozemkový fond ČR za smluvní cenu obvyklou dle znaleckého posudku vč. nákladů

 

2. záměr výkupu pozemku parc. č. 32 ostatní plocha o výměře 3 584 m2 od spoluvlastníků za smluvní cenu obvyklou dle znaleckého posudku po ukončení dodatečného dědického řízení

 

 

 

 

508/23             Vlastnictví pozemků pod objektem ZŠ U Kapličky čp. 959 v

                         Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlové  

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

 

1.schvaluje

 

1.1. záměr výkupu podílů pozemků  parc. č. 3639/414  o výměře 93 m2 a 3639/421 o výměře 95 m2 obě zastavěná plocha, parc. č. 3936/424 o výměře 28 m2, parc. č. 3936/425 o výměře 306 m2, parc. č. 3936/429 o výměře 118 m2 a parc. č. 3936/430 o výměře 247 m2 vše ostatní plocha   v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků vedených na listu vlastnictví č. 117

 

 

1.2. záměr výkupu  podílů pozemků parc. č. 3936/393 zastavěná plocha o výměře 5 m2, parc. č. 3936/391 o výměře 26 m2, parc. č. 3936/394 o výměře 91 m2, parc. č. 3936/396 o výměře 213 m2, parc. č. 3936/397 o výměře 4 m2, parc. č. 2936/398  o výměře 25 m2, parc. č. 3936/399 o výměře 65 m2 vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků vedených na listu vlastnictví č. 1116

 

 

1.3. záměr výkupu pozemků parc. č. 3936/420  zastavěná plocha o výměře
66 m2 a parc. č. 3936/431 ostatní plocha o výměře 4 m2 od vlastníka vedeného na listu vlastnictví č. 1117

 

 

1.4. záměr výkupu pozemku parc. č. 3936/419 zastavěná plocha o výměře
71 m2 v k. ú. Horní Lutyně od vlastníka vedeného na listu vlastnictví č. 1118

 

 

1.5. záměr výkupu pozemků parc. č. 3936/418 zastavěná plocha o výměře 57 m2 a parc. č. 3936/428 ostatní plocha o výměře 12 m2 obě v k. ú. Horní Lutyně od vlastníka vedeného na listu vlastnictví 1119

 

 

1.6. záměr výkupu pozemků parc. č. 3936/416 o výměře 22 m2 a 3936/417
o výměře 43 m2 obě zastavěná plocha a pozemků parc. č. 3936/426 o výměře 49 m2 a 3936/427 o výměře 33 m2 obě ostatní plocha vše v k. ú. Horní Lutyně od vlastníka vedeného na listu vlastnictví č. 1121

 

 

 

2.ukládá

radě města podniknout nezbytné kroky, vedoucí k možnosti vydání příslušných povolení stavebních úprav objektu ZŠ U Kapličky čp. 959 v Orlové-Lutyni dle důvodové zprávy

 

 

 

 

509/23             Dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách vkladu bytových

                        domů

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.revokuje

Usnesení zastupitelstva města Orlové ze dne 22. 04. 2009, č. j. 438/18 ve znění:

          

„Zastupitelstvo města Orlové  

schvaluje

1. dodatek č. 3  ke Směrnici k převodu členských práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu ze  dne 16. 06. 2004, vč. změn a doplnění schválených Zastupitelstvem města Orlové dne 08. 09. 2004 

 

2. dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách vkladu bytových domů uzavřené dne 30. 06. 2005

 

3. převod členských práv a povinností k družstevním bytům č. 1 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu 89 159,-- Kč, k bytu č. 2 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu za cenu 59 313,-- Kč  a k bytu č. 1 v domě čp. 875 v Orlové-Lutyni za cenu 98 084,-- Kč.“

 

 

2.schvaluje

2.1. dodatek č. 3  ke Směrnici k převodu členských práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu ze  dne 16. 06. 2004, vč. změn a doplnění schválených Zastupitelstvem města Orlové dne 08. 09. 2004  

 

2.2.     převod členských práv a povinností k družstevním bytům č. 1 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu 89 159,-- Kč, k bytu č. 2 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu za cenu 59 313,-- Kč  a k bytu č. 1 v domě čp. 875 v Orlové-Lutyni za cenu 98 084,-- Kč.

 

 

 

 

 

510/23             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů
č. 1. – 5. důvodové zprávy

 

 

 

511/23             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního

                         fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a  j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury:

 

1. z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením na podporu kulturní činnosti v celkové výši 53 000,- Kč dle bodů č. 1. - 2. důvodové zprávy

           

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů
č. 1. – 14. důvodové zprávy

 

 

 

512/23            Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na aktivity pro děti a mládež se subjekty dle bodů č. 1, 2 a 4 důvodové zprávy

 

 

 

 

513/23            Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na akce a činnost sportovního charakteru

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a daru z variabilního fondu sportu na akce sportovního charakteru se subjekty dle bodů č. 2 a 5 důvodové zprávy

 

 

 

514/23             Poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu „Sportovnímu klubu MaxBike Orlová o.s.“ na činnost v roce 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

komplexní zprávu o průběhu řešení poskytnutí dotace na činnost Sportovního klubu MaxBike Orlová o.s. v roce 2009 a rozhodnutí Rady města Orlová ponechat neinvestiční dotaci z variabilního fondu sportu Sportovnímu klubu MaxBike Orlová o.s. na činnost v roce 2009 ve výši 46 200,- Kč, jež byla schválena usnesením RMO č. 1601/55 ze dne 4. 3. 2009

 

a v souladu s § 84 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

2.ukládá         

Radě města Orlová naplnit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace SK MaxBike Orlová schválené usnesením ZMO č. 439/18 dne 22. 4. 2009

 

 

 

515/23            Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace na rok 2009 – informativní zpráva

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

informaci o pokrytí nákladů na dofinancování navýšení tarifních platů zaměstnanců Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 472/20 ze dne 17.06.2009

 

 

516/23            Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Orlová–Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s  ust. § 84 odst. 2 písm. c) a § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

 

1. rozpočtové opatření č. 116 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Orlová – Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace dle důvodové zprávy

 

 

 

517/23            Jmenování dalšího zástupce města jako náhradníka pro shromáždění delegátů ORLOVAN, městské bytové družstvo

 

Zastupitelstvo města Orlové

 v souladu s § 84, odst.2, písm f), zákona č.128/2000 Sb, o obcích v platném znění

 

schvaluje

jmenování  zástupce města PaedDr.Radislava Mojžíška a Ing. Jaroslava Vaňka,  jako delegáta (náhradníka) pro shromáždění delegátu ORLOVAN, městské bytové družstvo.

 

 

 

 

518/23            Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové

Zastupitelstvo města Orlové

       &nbsPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [81KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.9.2009

Zpět na výpis