Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 8. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 12.12. 2007 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

198/8               Program 8. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 8. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

199/8               Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

                        2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:      Johana Havrdlíková

Členové:          Mgr. Ľubica Turčanová

                        Mgr. Zoja Chramostová

 

 

 

200/8               Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  člena  Zastupitelstva města Orlové       Ing. Jaromíra Pytlíka

 

 

 

201/8               Zpráva o činnosti finančního výboru za

                         II. pololetí 2007                     

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti FV za II. pololetí 2007

 

 

 

202/8               Zápis z provedené kontroly

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

Protokol o provedené kontrole plnění smluv uzavřených mezi Městem Orlová a dodavatelskými subjekty na základě výběrových řízení za rok 2006, vč. kontroly smluv provedené dle usnesení č. 101/4 uloženého zastupitelstvem města dne 27.06.2007.

 

 

2.ukládá         

Radě města zajistit změnu směrnice č. 7/2006 „Směrnice určující postup při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu financovaných z rozpočtu Města Orlová“ dle důvodové zprávy vč. metodiky realizace veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že pokud to charakter zakázky umožňuje používat při výběrových řízeních elektronické aukce

 

 

 

203/8               Jednací řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová – aktualizace

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

Jednací řád finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová – aktualizovanou verzi s připomínkou, jak bylo uvedeno v diskusi

 

 

 

204/8               Úpravy rozpočtu roku 2007

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 131, 133 - 135 a 139  dle důvodové zprávy

 

 

 

205/8               Rozpočet města na rok 2008

 

Zastupitelstvo města Orlové

          

schvaluje                             

v souladu s  § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů

 

1. rozpočet města na rok 2008 v objemu:

 

1.1. příjmy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .   482 308 tis. Kč

1.2. financování celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35 917 tis. Kč

Ø      fond rezerv a rozvoje . . . . . . . . . . .     32 860 tis. Kč

Ø      investiční fond . . . . . . . . . . . . . . . .      12 679 tis. Kč

Ø      splátky přijatých půjček . . . . . . . . .     – 9 622 tis. Kč         

1.3. běžné výdaje celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 153 tis. Kč

1.4. kapitálové výdaje celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 072 tis. Kč

1.5. neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

1.5.1. Dům kultury města Orlová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 263 tis. Kč

1.5.2. školská zařízení v rozsahu přílohy č. 7 str. 3

1.5.3. Dům dětí a mládeže . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340 tis. Kč

 

2. závazné ukazatele rozpočtu:

 

2.1. běžné výdaje celkem

2.2. dotace (transfery)

2.3. variabilní fondy

2.4. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2.5. výdaje na dopravní obslužnost

2.6. rozpočtová rezerva

2.7. fond rezerv a rozvoje

2.8. investiční fond

2.9. celkové kapitálové výdaje ve výši  126 072 tis. Kč na realizaci akcí dle rozpisu příl. č. 20

 

3. převod příjmů vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu a úspor výdajů,   do rozpočtové rezervy města na krytí splátek úvěru města v r. 2009

 

4. v souladu s § 102, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 svěřit RM pravomoc schvalovat:

 

4.1. rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu, kterými nedochází ke změně závazných ukazatelů

4.2. rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z rozpočtů vyšších stupňů

4.3. přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

4.4. navýšení příjmů a výdajů ORJ 01 – OSBB ve stejné výši o zálohy na příspěvek družstevníka do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu

 

 

206/8               Řešení problematiky SMO, m.a.s.

 

Zastupitelstvo města Orlové

                       

1. bere na vědomí

1.1. informativní zprávu o fungování SMO, m.a.s. a službách zajišťovaných ve prospěch města

 

1.2. informaci o došlých žádostech na odkup SMO, m.a.s. jako celku, respektive části této společnosti

 

2. ukládá      

2.1. Radě města Orlové zajistit provedení nezávislého právního rozboru jednotlivých smluvních vztahů města Orlové a SMO, m.a.s. , stanov této a.s. a ostatních dostupných dokumentů z hlediska účelnosti a výhodnosti vůči městu a jeho rozpočtu. Výstupem musí být provedení změn těch dokumentů a smluv, které jsou evidentně nevýhodné pro akcionáře a v rozporu s běžnými zvyklostmi v obchodních vztazích

 

2.2. Radě města Orlové před rozhodnutím o dalším směřování SMO, m.a.s., případně o změně ve vlastnické struktuře, provést nezávislý ekonomický audit cíleně zaměřený na použití dotací a příspěvků z městského rozpočtu. Výsledkem musí být možnost financování dotovaných činností z vlastních zdrojů (tj. podpora neziskových činností ziskovými). Nutná je i prověrka výběru obchodních partnerů z hlediska vazeb a spřízněnosti se zastupiteli a zaměstnanci MěÚ.

 

2.3. vedení města zajistit zpracování návrhu ovládací smlouvy mezi Městem Orlová a SMO, m.a.s.

 

2.4. Radě města Orlové připravit návrh změn stanov SMO, m.a.s.

 

 

3. ukládá

Radě města Orlové vejít v jednání se zájemci o odkup SMO, m.a.s., eventuálně části této společnosti, se záměrem zjištění konkretizace nabídek, ale nejednat o konkrétním prodeji

 

 

 

207/8               Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové  

 

1.schvaluje 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemkové parcely  č. 327/7 ostatní plocha o výměře 33 m2 v k. ú. Poruba u Orlové  manž. Zelenkovým Břetislavu a Mileně  za smluvní cenu  ve výši 200,- Kč/ m2, tj. celkem 6 600,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 2 

prodej pozemkové parcely č. 1250/2 zahrada o výměře 896 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž. Zálešákovým Richardu a Haně za smluvní cenu ve výši 50,- Kč/m2, tj. celkem  44 800,- Kč + náklady řízení  

 

dle bodu 3 

prodej části pozemkové parcely č. 3421/1 ostatní plocha o výměře cca 85 m2 v  k. ú. Poruba u Orlové panu Radimu Čajkovi  za smluvní cenu  ve výši 240,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

2.neschvaluje

 

převody nemovitostí

dle bodu 4

prodej části poz. parcely č. 4000/103 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Horní Lutyně manž. Gelnarovým Jiřímu a Naděždě za smluvní cenu 240,- Kč/m2 + náklady řízení   po zaměření

 

 

 

208/8               Převody nemovitostí – RPG RE Land, s. r. o.

 

Zastupitelstvo města Orlové  

 

schvaluje

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

převody nemovitostí – odkoupení níže uvedených pozemků vše v k. ú. Poruba  u Orlové  od spol. RPG RE Land, s. r. o. za smluvní cenu dle odhadu ve výši 1 336 600,- Kč, a to:

 

parc. č.             druh                         výměra v m2

2951              ostatní plocha              116

2952              dtto                              115

2953              dtto                              115

2954              dtto                              116

2955              dtto                              116

2956              dtto                              114

2957              dtto                              114

2958/1           dtto                           5 009

2958/2           dtto                                21

2959              zahrada                       116

2960              dtto                              195

2961              dtto                              194

2962              dtto                              190

2963              dtto                              227

2964              dtto                                90

2965              dtto                              420

2966              dtto                              387

2967              dtto                              328

2968              dtto                              176

2969              dtto                              233

2970              dtto                                87

2971              dtto                              146

 

 

 

209/8               Výkupy pozemků

 

Zastupitelstvo města Orlové  

 

schvaluje

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

výkup pozemkové parcely č. 3829 ostatní plocha o výměře 1 168 m2 v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu administrativní dle odhadu ve výši 190,93 Kč/m2, tj. celkem 223 010,- Kč  od Ing.  Alexiuse Pawlika

 

 

dle bodu 2

výkup pozemkové parcely č. 3720/2 lesní pozemek o výměře 11 653 m2 v k. ú. Horní Lutyně  za smluvní cenu obvyklou dle odhadu ve výši 9, 03 Kč/ m2, tj. celkem  105 190,- Kč od paní Vlasty Helisové 

 

 

dle bodu 3

výkup pozemkové parcely č. 6/2 zastavěná plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu obvyklou ve výši 694,31 Kč/m2,  tj.  celkem   106 924,- Kč  od paní Zdenky Kněžíkové  a Emanuela Kozubka  s ohledem na morální hledisko a zájem města o urychlené vyřešení majetkoprávních vztahů

 

 

 

210/8               Prodej objektu čp. 91 v Orlové-Městě

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

neschvaluje

v souladu s § 85 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

přímý prodej objektu čp. 91 v Orlové – Městě, včetně zastavěného pozemku parc. č. 4599   o celkové výměře 404 m2  v k. ú. Orlová, společnosti ULTRA GYN CENTER s. r. o. za smluvní cenu 9 100 000,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti, tj. znalecký posudek v hodnotě 24 900,- Kč a daň z převodu nemovitosti, která činí 273 000,- Kč, vyjma zařízení tepelných čerpadel pro vytápění objektů čp. 91 a Radnice čp. 76 a zařízení archívu pro archivaci dokumentů

 

 

 

 

211/8               Prodej objektu čp. 393 v Orlové-Porubě

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

prodej objektu čp. 393 včetně pozemků parc. č. 1095 o výměře 202 m2,   parc. č. 1096 o výměře 48 m2 a  parc. č. 1097 o výměře 355 m2 v k. ú. Poruba u Orlové formou přímého prodeje společnosti Adas security Group, s.r.o. za cenu 540 000,- Kč

 

 

 

 

212/8               Prodej objektu čp. 720 v Orlové-Porubě

 

Zastupitelstvo města Orlové

odkládá

projednání materiálu „Prodej objektu  čp. 720 v Orlové-Porubě“

 

 

 

 

213/8               Prodej objektu čp. 724 v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

          

neschvaluje

přímý prodej objektu čp. 724 na ul. Mládí v Orlové - Lutyni dosavadním nájemcům objektu MUDr. Heleně Marešové, MUDr. Daně Czendlikové, MUDr. Tadeuszi Przeczkovi, MUDr. Milanu Mačákovi, MUDr. Ludmile Stejskalové, MUDr. Martinu Kartárikovi, MUDr. Věře Putniorzové, MUDr. Evě Gruszczykové a p. Renátě Kulhánkové za smluvní cenu 122 050,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti, tj. znalecký posudek 14 060,- Kč

a daň z převodu nemovitosti 3 661,50 Kč

 

 

 

214/8               Informativní zpráva o veřejné dražbě objektů čp. 81 a čp. 1187 v Orlové-Městě

 

Zastupitelstvo města Orlové

                      

bere na vědomí

informativní zprávu o veřejné dražbě objektů čp. 81 a 1187 v Orlové-Městě

 

 

 

215/8               Žádost o prominutí poplatku z prodlení Hubertu Křepelovi

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

prominutí poplatku z prodlení Hubertu Křepelovi ve výši 100 % z dlužné částky

 

 

 

 

 

216/8   Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [90.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis