Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

ze 7. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 31.10.2007 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

173/7               Program 7. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 7. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

174/7               Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

                        2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:       JUDr. Vladimír Polášek

Členové:          Mgr. Dagmar Klimecká

                                                RSDr. Ladislav Bernatík, CSc.

 

 

 

175/7               Odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlové a člena Finančního výboru Zastupitelstva města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

 

1.odvolává

Mgr. Ľubicu Turčanovou z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlové na základě písemné rezignace

 

2.volí

p. Helenu Beliančínovou členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlové

 

3.odvolává

p. Janu Ligockou z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Orlové na základě písemné rezignace

 

4.volí

Ing. Martina Kloska členem Finančního výboru Zastupitelstva města Orlové

 

 

176/7               Zřízení Osadního výboru Zimný důl-Lazy

 

Zastupitelstvu města Orlové

 

1.zřizuje

dle § 120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Osadní výbor pro oblast Zimný důl-Lazy se stanovením hranic dle přiložené mapky

 

 

2.určuje

dle § 120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů Osadního výboru Zimný důl-Lazy na 7 dle návrhu přípravného výboru

 

 

3.určuje

dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy Osadního výboru Zimný důl-Lazy:

p. Hanse Swobodu, bytem K Holotovci 772, Orlová – Město

Ing. Radka Pětroše, bytem č.p. 230, Orlová – Město

Ing. Kateřinu Kempnou, bytem V Zimném dole 57, Orlová – Město

p. Evu Ježíškovou, bytem K Holotovci 788, Orlová – Lazy

Ing. Petra Křístka, bytem K Holotovci 142, Orlová – Lazy

 

 

4.volí

dle § 120 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

předsedou Osadního výboru Zimný důl-Lazy:

p. Radima Lapšanského, bytem V Zimném dole 933, Orlová-Město

místopředsedou Osadního výboru Zimný důl-Lazy:

p.Romana Weissbergera, bytem V Zimném dole 886, Orlová-Město

 

 

 

177/7               Úpravy rozpočtu roku 2007

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů a osvětlení v objektu MŠ čp. 859 v O/Lutyni dle specifikace  v důvodové zprávě (RO č. 98)

 

2.  rozpočtová opatření č. 98,103,104,107,110 -113, 117 a 121 dle důvodové zprávy

 

 

 

178/7               Převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Orlové  

 

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

 

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemkové parcely  č. 960/9 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Poruba u Orlové  paní Bc. Janě Turkové  za smluvní cenu  ve výši 130,- Kč/ m2, tj. celkem 78 000,- Kč  + náklady řízení

 

 

dle bodu 2

prodej části pozemkové parcely č. 4674 zahrada o výměře 210 m2 v k. ú. Orlová spol. Poznání o. p. s. za smluvní cenu ve výši 25 725,- Kč + náklady řízení  

 

 

dle bodu 3 

prodej části pozemkové parcely č. 544/1 ostatní plocha o výměře cca 12 m2   v  k. ú. Horní Lutyně spol. Supergong s.r.o.  za smluvní cenu  ve výši 350,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

 

dle bodu 4

směna poz. parcel č. 2380/3 trvalý travní porost o výměře 117 m2 ve vlastnictví města Orlová za poz. parc. č. 3395/21 ostatní plocha o výměře   467 m2 ve vlastnictví manž. Ivany   a Petra Lalikových obě v k. ú. Poruba u Orlové

 

 

dle bodu 5

změna zápisu pozemkové parcely  č. 3737/28  ostatní plocha o výměře     192 m2  v k. ú. Horní Lutyně z vlastnictví města Orlová na LV č. 60000 – Úřad pro zastupování státu  ve věcech majetkových

 

 

 

dle bodu 6

prodej níže uvedených pozemkových  parcel spol. OKD, a. s. za smluvní cenu ve výši 3 284 370,- Kč, a to:

 

parc. č.       výměra m2                                   druh pozemku       

2511                  129                            zast. pl.        zbořeniště

2541                    24                            ost. pl.          ost. komunik.

2546                      5                            ost. pl.          ost. komunik.

2640                  404                            ost. pl.          ost. komunik.

2712                  616                            ost. pl.          ost. komunik.

4179                  240                            vodní. pl.       tok. přirozený

 

 

 

4180                  363                            ost. pl.          ost. komunik.

4183                    30                            ost. pl.          silnice

4184                  400                            ost. pl.          jiná plocha

4185                    37                            orná půda    

4188                  874                            ost. pl.          dráha

4224                  491                            ost. pl.          ost. komunik.

4226                    91                            orná půda    

4227                      3                            ost. pl.          dobýv. prostor

4228                1576                            ost. pl.          dobýv. prostor

4229                3767                            ost. pl.          dobýv. prostor

4230                  344                            ost. pl.          neplodná půda

4234                1329                            ost. pl.          zeleň

4235                  701                            ost. pl.          ost. komunik.

4236                2000                            ost. pl.          dobýv. prostor

4238                      2                            ost. pl.           ost. komunik.

4239                  293                            orná půda    

4240                  146                            ost. pl.          dráha

4242                3671                            ost. pl.          dráha

4243                1308                            vodní pl.        rybník

4244                4417                            ost. pl.          dobýv. prostor

4250/2             1819                            ost. pl.          dobýv. prostor

4250/4               446                            ost. pl.          dobýv. prostor

4250/5               117                            ost. pl.          dobýv. prostor

4267/1             1069                            ost. pl.          sport. a rekr. pl.

4817                2746                            ost. pl.          ost. komunik.

2448                  275                            vodní plocha podíl 45/172

4187                    14                            vodní plocha podíl 45/172

2441                  804                            vodní plocha podíl 45/172

2515                  117                            ost. pl.          ost. komunik., podíl ½

vše v k. ú. Orlová

3250                   440                           ost. pl.          ost. komunik., podíl 4/12

3230                   466                           ost. pl.          ost. komunik., podíl 4/12

vše v k. ú. Lazy u Orlové

 

 

 

179/7               Žádost o prominutí penále manželům Janeczkovým

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ustanovením § 85, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

 

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení manželům Janeczkovým

 

 

 

180/7               Záměr převodu bytových jednotek včetně procentuálních podílů na společných částech domu a pozemku v domech čp. 759, 785, 836, 965 a 972 v Orlové-Lutyni dle zákona  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

 

Zastupitelstvo města Orlové   

 

 

1.schvaluje

v souladu s ust. § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

 

záměr převodu bytových jednotek včetně procentuálních podílů na společných částech domu a pozemku v domech čp. 759, 785, 836, 965 a 972 v Orlové-Lutyni dle zákona  72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů, v platném znění, dle specifikace v důvodové zprávě

 

 

2.ukládá

v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

 

Radě města Orlové zajistit  vyvěšení  záměru na úřední desku, a to převod bytových jednotek včetně procentuálních podílů na společných částech domu a pozemku v domech čp. 759, 785, 836, 965 a 972 v Orlové-Lutyni dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dle specifikace v důvodové zprávě

 

 

181/7               Postup přidělování uvolněných bytů v domech čp. 759, 785, 836, 965, 972 v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

postup přidělování uvolněných bytů v domech čp. 759, 785, 836, 965, 972 v Orlové-Lutyni do nájmu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí Zásad pro hospodaření s bytovým fondem města Orlová

 

 

182/7               Řešení pozemků v letním kině

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

výkup pozemkových parcel č.                                      výměra

 

  444/3   – ost. plocha, jiná plocha                              4 356 m2

  920/31 – lesní pozemek                                            1 618 m2

1009/1   – orná půda                                                   5 693 m2

1021/8   – ostatní plocha, ost. komunikace                   250 m2

1022/1   – ost. plocha, jiná plocha                                 297 m2

1022/2   – ost. plocha, jiná plocha                                 733 m2

 

vše v k.ú. Horní Lutyně za smluvní cenu max. ve výši do 400,-- Kč/m2, tj. do 5 178 800,- Kč od vlastníka sl. Evy Czernerové

 

 

 

183/7               Rekonstrukce systému ústředního vytápění v napojovacím uzlu na Základní škole čp. 862 v Orlové Lutyni včetně rozpočtového opatření              

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

1. rekonstrukci systému ÚV v napojovacím  uzlu na Základní škole čp. 862 v Orlové Lutyni

 

2.  rozpočtové opatření č. 106

 

 

 

184/7               Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění  OZV č. 3/2006

 

Zastupitelstvo města Orlové

                      

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Orlová č.  4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2005 o místních poplatcích, ve znění  OZV č. 3/2006

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [90.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis