Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 6. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 19.09.2007 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

141/6               Program 6. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 6. zasedání Zastupitelstva města Orlové

                       

 

142/6               Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

                        2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:    Petr Poledník

Členové:       Vítězslav Víteček

                                             Miroslav Pavlík

 

 

143/6               Zápisy z provedených kontrol

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí

- Protokol o provedené kontrole vedení evidence a vyřizování stížnosti, podání, podnětů a petic občanů došlých na Městský úřad Orlová r. 2006

 

- Protokol o provedené kontrole dodržování obecně závazných vyhlášek

 

 

144/6               Odvolání a zvolení tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva města Orlové

                       

                        Zastupitelstvo města Orlové

                       

1.odvolává

1.1.    tajemnici Finančního výboru Zastupitelstva města Orlové paní Marii Czaderovou z důvodu odchodu do důchodu

 

1.2.    tajemnici Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlové paní Dagmar Zdebskou

 

1.3.    tajemnici Výboru pro národnostní  menšiny Zastupitelstva města Orlové paní Halinu Zadubanovou

 

  

2.ukládá

2.1.    tajemnici MěÚ Orlová určit tajemnice jednotlivým výborům Zastupitelstva města Orlové   

 

2.2.    předsedům kontrolního  a finančního výboru upravit Jednací řád finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlové ve čl. 3 Složení výboru a předložit zastupitelstvu města ke schválení

 

 

 

145/6               Vznik členství města Havířova ve Svazku měst a obcí okresu Karviná

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

                                  

projednalo a bere na vědomí

vznik členství města Havířova ve Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.1.2008

 

 

 

146/6               Úpravy rozpočtu roku 2007

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 65, 69, 71, 72, 77, 80, 89, 90, 95 a 96 dle důvodové zprávy

 

 

 

147/6               Záměr přijetí úvěru městem

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

záměr přijetí úvěru na přípravu a realizaci akcí podpořených dotacemi ve výši a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

 

 

 

 

148/6               Doplnění (stávajícího) strategického plánu

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doplnění stávajícího strategického plánu v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě

 

 

 

 

149/6               Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období

                         2007-2011

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. Koncepci prevence kriminality ve městě Orlová na období 2007-2011

 

2. Přistoupení města do Městského programu prevence kriminality na období 2008-2011

 

 

150/6               Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu prevence kriminality pro rok 2007 – 2. kolo

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě zastoupeném ředitelkou školy paní Mgr. Věrou Vrlíkovou dle bodu č. 1 důvodové zprávy

 

 

 

151/6               Poskytnutí dotací z variabilního fondu obnovy kulturních památek

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1. schvaluje

v souladu s § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

1.1. poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu obnovy kulturních  památek

 

1.1.1.  z položky 5223 - neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 100 tis. Kč dle bodu 1. důvodové zprávy,

1.1.2.  z položky 5223 - neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 70 tis. Kč dle bodu 4. důvodové zprávy,

1.1.3.  z položky 5493 - účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve       výši 60 tis. Kč dle bodu 8. důvodové  zprávy,

 

1.2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1., 4. a 8. důvodové zprávy,

 

 

2. neschvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu obnovy kulturních  památek

 

2.1.     z položky 5223 - neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 80 tis. Kč dle bodu 5. důvodové zprávy

2.2.     z položky 5221 - účelové neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 110 tis. Kč dle bodu 6. důvodové  zprávy.

 

152/6               Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

převody nemovitostí

 

dle bodu 1 – prodej části pozemkové parcely č. 4000/27 ostatní plocha o výměře cca 75 m2   v  k. ú. Horní Lutyně spol. ALKI s.r.o.  za smluvní cenu  ve výši 240,- Kč/m2, tj. celkem 18 000,- Kč po zaměření a kolaudaci stavby

 

dle bodu 2 – prodej pozemkové parcely  č. 5113/7 o výměře 145 m2  a část poz. parc. č. 626/1 o výměře cca 109 m2 obě lesní pozemek  v k. ú. Horní Lutyně manž. Zdeňku  a Renatě Smetanovým za smluvní cenu dle odhadu ve výši 48 030,- Kč,

 

dle bodu 3

1. prodej pozemkové parcely č. 3304/1 ostatní plocha o výměře 955 m2  v  k. ú. Orlová  manž. Jaromíru a Věře Chybíkovým za smluvní cenu  ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem 143 250,- Kč + náklady řízení s možností úhrady kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5 000,- Kč až do úplného zaplacení,

 

2. směna poz. parc. č. 3304/3 zastavěná plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví města Orlová za poz. parcelu č. 3319/22 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Horní Lutyně ve vlastnictví manž. Jaromíra a Věry Chybíkových

 

dle bodu 5 – odkoupení pozemkové parcely č. 3936/410 ostatní plocha o výměře 87 m2    v  k. ú. Horní Lutyně od paní Věry Koláčkové za smluvní cenu ve výši 4 000,- Kč

 

dle bodu 6 – přijetí darovací nabídky pozemkové parcely č. 2706 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k. ú. Horní Lutyně od pana Václava Marcalíka  

 

 

 

153/6               Pozemní komunikace – ul . Potoční v k. ú. Poruba u Orlové 

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e                     

přijetí darování pozemků tvořících pozemní  komunikaci „Potoční“ v   k.  ú.   Poruba u Orlové od  vlastníků dle níže uvedeného              

parc. č.   m2         vlastník    

701         47          ORFA, a.s.

690/1      86          Autosalon Kudrna s.r.o.

690/3    109          dtto

690/4      58          dtto

 

 

 

154/6               Převod  objektu školy v Zimném dole čp. 825, Orlová-Město, Střednímu odbornému učilišti DAKOL, s.r.o.

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

neschvaluje

převod objektu V Zimném dole čp. 825 Orlová-Město včetně pozemkových parcel dle specifikace v důvodové zprávě Střednímu odbornému učilišti DAKOL, s. r. o. za 1,- Kč

 

 

 

155/6               Úprava prostorů objektu čp. 725 na ul. Mládí v Orlové-Lutyni

 

                        Zastupitelstvu města Orlové

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

1. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 725 v Orlové-Lutyni dle specifikace v důvodové zprávě

 

2.  rozpočtové opatření č. 88 ve výši 50 tis. Kč na zpracování PD

 

 

 

 

156/6               Poskytnutí úvěrů z fondu rozvoje bydlení na území města Orlové jiným vlastníkům

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

na základě žádostí občanů, v souladu s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí státní půjčky

                                                                           

                        1. schvaluje 

poskytnutí úvěru z fondu rozvoje bydlení na území města Orlové

Jarmile Kudrnové a Ing. Jiřímu Kudrnovi ve výši 100 000,- Kč

 

2. neschvaluje

poskytnutí úvěru z fondu rozvoje bydlení na území města Orlové

manželům Věře a Robertu Pokobovým ve výši 100 000,- Kč

 

                        3. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o úvěru s Jarmilou Kudrnovou a Ing. Jiřím Kudrnou

 

 

 

157/6               Hydroizolace základového zdiva objektu ZŠ 200 v

                         Orlové-Porubě

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

1. Hydroizolace základového zdiva objektu ZŠ 200 v Orlové-Porubě včetně zpracování projektové dokumentace

 

2.  rozpočtové opatření č. 91

 

 

158/6               Hydroizolace vnitřních příček včetně  instalace okna v suterénu budovy ZŠ 400 v Orlové-Porubě

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

1. Hydroizolaci vnitřních příček včetně  instalace okna v suterénu budovy ZŠ 400 v Orlové-Porubě včetně zpracování projektové dokumentace

 

2.  rozpočtové opatření č. 92

 

 

159/6               Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ-EDĚ včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 84, písm. c) a § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

 

1. mimořádnou neinvestiční dotaci Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ-EDĚ ve výši 100 000,- Kč na úhradu nákladů 3. etapy Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVA 2007 dle důvodové zprávy

 

2. rozpočtové opatření č. 58

           

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 370/2005 dle důvodové zprávy

 

 

 

160/6               Žádost o úhradu doplatku ve výši skutečné provozní ztráty Krytého bazénu za období od 21.12. – 31.12.2006 včetně rozpočtové úpravy

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

           

1. b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o provozu a vytíženosti Krytého bazénu za období od 21.12.2006 do 30.6.2007

           

2. s c h v a l u j e

v souladu s § 84, písm. c) a § 85, písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

 

2.1. úhradu doplatku provozní ztráty Krytého bazénu za období od 21.12.2006 do 31.12.2006 ve výši 146 673,92 Kč dle důvodové zprávy

 

2.2. rozpočtové opatření č. 93 dle důvodové zprávy

 

 

 

161/6               Mimořádná investiční dotace Tělovýchovné jednotě SLOVAN Orlová u příležitosti výročí 100 let od založení vč. rozpočtové úpravy

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

162/6               Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a finančního daru z variabilních fondů

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a finančního daru se subjekty dle důvodové zprávy

 

 

 

163/6               Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 5. důvodové zprávy

 

 

164/6               Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti IL GROUP spol. s r.o. včetně rozpočtové úpravy

 

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cmPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [84KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis