Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

 

z 4. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 27.6. 2007 v 

8.00 hod.

ve velkém sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

 

99/4                 Program 4. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

                

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 4. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodů:

-          21.1. – „Realizace cyklostezky – region Orlová včetně rozpočtové úpravy“

-          21.2. – „Řešení sportovního areálu s možností získání dotací včetně rozpočtové úpravy“

-          33.6. – „Navržení kandidátů do orgánů Orlovanu, městského bytového družstva“

 

 

 

 

100/4               Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        1. zřizuje

          návrhovou komisi

 

                        2. volí

          za členy této komise:

                        Předseda:     doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

                        Členové:       Mgr. Zoja Chramostová

                                             Václav Lukášek

 

 

 

 

101/4               Zápisy z provedených kontrol

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.bere na vědomí

- Protokol o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Orlové za rok 2006

- Protokol o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Orlové  za období 2005-2006, vč. doporučení kontrolního výboru všem zastupitelům města

 

 

2. ukládá                       

Kontrolnímu výboru posoudit právní úkony u uzavíraných smluv s částkou nad 200 tis. Kč za využití příslušných zaměstnanců městského úřadu

 

 

 

102/4               Zpráva o činnosti  finančního výboru za I. pololetí 2007

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                                                                                               

b e r e   na   v ě d o m í

zprávu o činnosti FV za I. pololetí 2007 

 

 

 

 

103/4               Ročenka města Orlová 2006

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

                                                                                              

schvaluje

Ročenku města Orlová 2006 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

104/4               Úpravy rozpočtu roku 2007

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1. schvaluje

 

1.1. hlasování o jednotlivých rozpočtových opatřeních zvlášť

1.2. rozpočtová opatření č. 37, 43 - 45a, 47, 50, 55 a 57  dle důvodové zprávy

 

 

2. projednalo

bez přijetí usnesení

rozpočtové opatření č. 56

 

 

 

 105/4               Převody nemovitostí

 

                        Zastupitelstvo města Orlové  

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

                        1. r e v o k u j e

dle bodu 1 – usnesení zastupitelstva města ze dne 3. 11. 2004, bod 315/18, 2. 4. ve znění: „schvaluje prodej části poz. parcely č. 254/1 trvalý travní porost v k. ú. Poruba u Orlové spol. SmVaK Ostrava a.s. za smluvní cenu dle odhadu po zaměření“

 

 

 

2. s c h v a l u j e

 

převody nemovitostí

 

dle bodu 2 – prodej pozemkových parcel č. 960/11  o výměře 600 m2 a 960/7 o výměře 292 m2  obě orná půda  v  k. ú. Poruba  u Orlové panu Petru Orságovi za smluvní cenu  ve výši 130,-  Kč/m2,    tj. celkem 115 960,- Kč + náklady řízení

 

 

dle bodu 3 – prodej pozemkové parcely  č. 960/10 orná půda o výměře 601 m2 v k. ú. Poruba u Orlové  paní Ing. Janě Otrubové  za smluvní cenu  ve výši 130,- Kč/ m2, tj. celkem 78 130,- Kč   + náklady řízení,

 

 

dle bodu 4 – prodej pozemkové parcely č. 1476 zahrada  o výměře 407 m2  v  k. ú. Poruba  u Orlové panu Zdeňku Danišovi za smluvní cenu  ve výši 130,- Kč/ m2, tj. celkem včetně porostu 56 560,- Kč + náklady řízení.

 

 

dle bodu 8 – prodej částí pozemkové parcely č. 4150 ostatní plocha o výměře 457 m2 v  k. ú. Orlová      za smluvní cenu  ve výši 35,- Kč/ m2, tj. celkem 15 995,- Kč  + náklady řízení jednotlivým vlastníkům chat, a to:

 

parc. č.       výměra        žadatel – vlastník chatky

4150/2         29 m2            Lukášková Věra

4150/3         43 m2            Muszynski Vilém

4150/4         56 m2            Vajďák Ladislav a Jaroslava

4150/5         49 m2            Filip Zdeněk

4150/6         98 m2            Křehlík Ivo

4150/7       103 m2            Ševčík Ondřej

4150/8         79 m2            Polovec Robert a Kamila 

 

 

dle bodu 9 – směnu níže uvedených poz. parcel v k. ú. Poruba u Orlové vše ostatní plocha, ve vlastnictví města Orlová

parc. č.         výměra v m2        komu

378/3            222                     Mgr. Šárka Janalíková

378/4              10                     Jiří a Jana Lalíkovi

378/5                1                     Rudolf a Eliška Kielkovští

378/6              23                     Božena Ježíšková

378/7              45                     Erich a Ludmila Jendřejčíkovi

za pozemkové parcely

 

 

parc. č.        výměra  v m2        vlastník pozemku

373/8             150                    Mgr. Šárka Janalíková

373/9               93                    Jiří a Jana Lalíkovi

373/10             94                    Rudolf a Eliška Kielkovští

373/11             88                    Božena Ježíšková

373/12             87                    Erich a Ludmila Jendřejčíkovi

 

3. n e s c h v a l u j e

 

převod nemovitostí

 

dle bodu 5 – odkoupení  pozemkových parc. č. 1952 o výměře 6 288 m2 a 1956 o výměře 180 m2  obě ostatní plocha v k. ú. Poruba u Orlové za smluvní cenu dle odhadu  ve výši    698 940,- Kč    a poz. parc. č. 3755/3 ostatní plocha o výměře 291 m2 v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu   ve výši 69 840,- Kč od Zemědělského podniku Razová, s. p.    

 

 

dle bodu 6 – odkoupení pozemkových parcel č. 2724 orná půda o výměře    1717 m2, 2725 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 572 m2 včetně rodinného domu čp. 120, 2726 zahrada o výměře 342 m2, 2727 orná půda  o výměře 574 m2, 2728 orná půda o výměře 3 434 m2     a 2730 zahrada o výměře 930 m2  v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků paní Jaroslavy Weissové a Radky Zielinové za smluvní cenu ve výši 968 832,- Kč

 

 

dle bodu 7 – darování části pozemku parc. č. 4674 zahrada o výměře 210 m2 v k. ú. Orlová spol. Poznání o. p. s.

 

 

 

 

106/4               Směna  pozemků s  RPG RE Land s.r.o. v k. ú. Poruba u Orlové

                       

                        Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

n e s c h v a l u j e

 

převody nemovitostí

 

směnu poz. parc. č. 2907/4 o výměře 213 m2, 2907/5 o výměře 202 m2, 2907/6 o výměře 213 m2, 2907/7 o výměře 213 m2 a 2909/2 o výměře 214 m2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba u Orlové a parc. č. 1981 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 a 1982 ostatní plocha o výměře 940 m2 obě v k. ú. Orlová  vše ve vlastnictví města Orlová  za pozemkovou parcelu č. 487 ostatní plocha o výměře 2 493 m2 v k. ú. Poruba u Orlové     ve vlastnictví RPG RE Land. s. r. o.  s finančním doplatkem ve výši 6 015,- Kč ve prospěch RPG RE Land, s. r. o.

 

 

 

 

 

107/4               Vypořádání pozemků v rámci stavby „Okružní křižovatka u Billy“

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e   převody nemovitostí

1. výkup části pozemkové parcely č. 1621 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca  118 m2 v k. ú. Horní Lutyně od Severomoravské plynárenské, a. s. za smluvní cenu dle odhadu  po zaměření a kolaudaci stavby kruhového objezdu

 

2. výkup části<B style="mso-bidi-font-weight: norPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [153.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis